ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 17:52
ސްޓެލްކޯއިން ވަގުތީ ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
ސްޓެލްކޯއިން ވަގުތީ ކޭބަލް އެޅުމުގެ މަސައްކަތްކުރަނީ
ސްޓެލްކޯ
އަމީނީ މަގު ހަދާއިރު ހިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއެރުން
އަމީނީ މަގު ހަދަމުންދާއިރު އެސަރަހައްދުގައި ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫއަރާ: ސްޓެލްކޯ
 
މިފަދަ ކަންކަން ދިމާވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދޭ
 
ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް، ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުންފުނިން ކުރަމުންގެންދޭ

ޒަމާނީ ފެންވަރަށް އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާއިރު ދިމާވާ އެކި ކަންކަމާއި ގުޅިގެން އެމަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ ސަރަހައްދުތަކުން ސްޓެލްކޯގެ ބައެއް ޚިދުމަތްތަކަށް ބުރޫ އަރަމުން ދާކަން ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ސްޓެލްކޯއިން ބުނީ މިފަދަ ހާލަތްތަކުގައި ހިދުމަތް މެދުކެނޑޭ ސަރަހައްދުތަކަށް އަލުން ހިދުމަތް ދިނުމަށް، ކުރަންޖެހޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުންފުނިން ކުރަމުންގެންދާކަމަށެވެ. އަދި މިފަދަ ކަންކަން ދިމާވިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ކުރެވެން ހުރި ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރަމުންދާކަމަށްވެސް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެއެވެ.

އަމީނީ މަގު ޒަމާނީ ފެންވަރަކަށް ހަދައި، ތާރު އެޅުމުގެ މަސައްކަތް ފުރަތަމަ ހަވާލުކުރީ ސިޓީ ކައުންސިލާ އެވެ. ނަމަވެސް، އެ މަސައްކަތް ފަހުން އެމްއާރުޑީސީއާ ހަވާލުކުރިޔަސް، ތާރު އެޅުން ލަސްވުމުން މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު އެކަން އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރި އެވެ. ނަމަވެސް އެމްޓީސީސީއާ ހަވާލުކުރީ ހަމައެކަނި ދަރުބާރުގެއާ ހިސާބުން ފެށިގެން ސްޓެލްކޯގެ އާ އިމާރާތާ ހަމައަށް ތާރު އެޅުމަށެވެ.

މާލެ ސްޓްރީޓް ސްކޭޕިން ޕްރޮޖެކްޓް" ގެ ދަށުން އަމީނީ މަގު ހެދުމުގެ މަސައްކަތް އާރުޑީސީއާ ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 210 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މަސައްކަތް ނިންމާ ގޮތަށެވެ. ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީ އެ މަސައްކަތް އާރްޑީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައި ވަނީ 84 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އަގަކަށެވެ. މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން 1.79 ކިލޯމީޓަރު ނުވަތަ މުޅި މަގު ގައި ތާރު އެޅުމާއި، މަގުގެ ދުވާރު ހެދުމާއި، - ބަސްހުއްޓި، ޕާކިންގ ޒޯން، ބަމްޕަރުތަކާއި މަގުބައްތި އަދި މަގުމަތީގައި ނިޝާންތައް ބެހެއްޓުން ފަދަ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. އަދި މަސައްކަތް ނިމޭ އިރު އެ މަގުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ގެނައުމަށް ޕަމްޕް ބަހައްޓަން ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް