ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 14:38
ހޯމަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކަންކަމުގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތަޢުޒީރު ކުރުމާއި 30 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު މުއްދަތަކަށް ޖަލު ބަންދު ކުރުން ހިމެނޭ
މެލޭޝިއާގެ މަރުގެ އަދަބު
މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރާ އުސޫލުތަކަށް މެލޭޝިއާގައި ބޮޑު ބަދަލެއް!
 
އެއީ އެ ޤައުމުގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާއިން ފުރަތަމަ ވަޢުދުވީ އަހަރު
 
މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލީ 2018 ވަނަ އަހަރު

މަރުގެ އަދަބުގެ ވާހަކައަކީ ހުޅަނގުން ފެތުރި ޑިމޮކްރަސީއިން ބަޔާން ކުރާ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކަށް ވަކާލާތު ކުރާ މީހުންގެ ސަމާލުކަން އެންމެ ބޮޑަށް ހުއްޓޭ އެއް ވާހަކައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް އިސްލާމީ ޤައުމުތަކުގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމާ ގުޅޭ ކަންކަމުގެ ވާހަކަ މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުޚީތަކުން ޖާގަ ހޯދައެވެ. އޭޕްރިލް 3 ވަނަ ދުވަސްވެސް ނިމިދިޔައީވެސް މަރުގެ އަދަބާ ގުޅޭ، އެފަދަ ޚަބަރަކުންނެވެ.

މެލޭޝިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން، އޭޕްރިލް 3 ވަނަ ދުވަހު ފާސްކުރި ޤާނޫނީ "އިޞްލާހަކީ"، ލާޒިމު މަރުގެ އަދަބު އުވާލާ، މަރުގެ އަދަބު ދެވޭ ކުށްތަކުގެ ޢަދަދު މަދުކޮށް، މީހާގެ ޙަޤީޤީ މުޅި ޢުމަރަށް އިއްވާ ޖަލު ޙުކުމްތައް އުވާލި "އިޞްލާހެކެވެ".

މެލޭޝިއާގައި މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުން މަޑުޖައްސާލީ 2018 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއީ އެ ޤައުމުގައި މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް މެލޭޝިއާއިން ފުރަތަމަ ވަޢުދުވީ އަހަރެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު މެލޭޝިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި ކަންކަމަށް ބަލާއިރު، މަރުގެ އަދަބު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ތަޢުޒީރު ކުރުމާއި 30 އަހަރާއި 40 އަހަރާ ދެމެދު މުއްދަތަކަށް ޖަލު ބަންދު ކުރުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެއެވެ. މި ބަދަލާއެކު، ޤައިދީއެއްގެ މައްޗަށް އިއްވާފައިވާ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމުގެ މުއްދަތަކީ، އެ ޤައިދީއަކު ޤުދުރަތީ ގޮތުން މި ދުނިޔޭގައި ހުރި ހުރިހާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އޮތުން، ވަކި އަހަރެއްގެ މުއްދަތައް ބަދަލު ވާނެއެވެ. މީގެ ކުރިން އިއްވާފައިވާ އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ޙުކުމްތަކަށްވެސް މިކަން ރިޢާޔަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

Advertisement

މެލޭޝިއާގެ ގާނޫނުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ 30 އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގެ ގޮތުގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލުމުގެ ޙުކުމްތައް، އެގޮތުގައި ހިފެހެއްޓޭނެ އެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ބަޑި ފަދަ ހަތިޔާރު ފޯރުކޮށްދީ، ޓްރެފިކް ކުރުމާއި މީހުން ރަޙީނު ކުރުން ފަދަ، ސީދާ ގޮތުން ޤަޠުލަކަށް ނުވާ ސީރިއަސް ޖިނާޢީ ކުށް ކުރާ މީހުންނަށް ދެވެން އޮންނަ ޢަދަބުތަކުގެ އިޚުތިޔާރުތަކުން މަރުގެ ޙުކުމް އުނިކުރުމަށްވެސް މެލޭޝިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުމާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރާ އެންޓި-ޑެތު ޕެނަލްޓީ އޭޝިއާ ނެޓްވޯކްގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޯޑިނޭޓަރ ޑޮބީ ޗިއު ފާހަގަ ކުރި ގޮތުގައި، މެލޭޝިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މި ނިންމުމަކީ، މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން މުޅިން ހުއްޓާލުމާ ދިމާއަށް އެޅި ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެކެވެ. މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުގެ ވާހަކަވެސް ހުރީ އެފަދަ ގޮތަކަށެވެ.

ލާޒިމު މަރުގެ އަދަބު އުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ސަރުކާރުން ނިންމި ނިންމުމަކީ، މިހާރުގެ ބޭނުންތަކާ ގުޅޭ ގާނޫނީ ނިޒާމެއް އުފެއްދުމަށް އެޅި ރަނގަޅު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުގައި ދެކެން
ރާމްކަރްޕާލް ސިންހް؛ މެލޭޝިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ލޯ މިނިސްޓަރ

އަލަށް ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކަކީ، މިހާރު އޮތް ގޮތުން މަރގެ ޢަދަބު އިއްވޭ 34 ކުށަކާ ގުޅޭ އިޞްލާޙްތަކެކެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ގަސްތުގައި މީހުން މެރުމާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވަގު ވިޔަފާރި ކުރުން ފަދަ ކުށްތައް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ތެރެއިން 11 ބާވަތެއްގެ ކުށަކީ، މަރުގެ ޙުކުމް ތަންފީޒު ކުރުން ލާޒިމު ކުރާ ކުށްތަކެކެވެ.

ލާޒިމު މަރުގެ އަދަބު އުވާލުމުގެ މަގުސަދަކީ މަރާލެވިފައިވާ މީހުންނާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިއާ ގުޅޭ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރުން ޝިކާރައަކަށް ވެފައިވާ މީހުންގެ އާއިލާތައް ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް އިންސާފާއި ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރު ކުރުން. މަރުގެ އަދަބު އަދިވެސް ދެމެހެއްޓިފަ އޮތަސް، ކޮންމެ މައްސަލައެއްގެ ހަގީގަތާއި ހާލަތަށް ބަލައިގެން އެކަށީގެންވާ އަދަބެއް ބެލުމުގެ މިނިވަންކަން ކޯޓަށް ލިބިގެންވޭ.
ރާމްކަރްޕާލް ސިންހް؛ މެލޭޝިއާގެ ޑެޕިއުޓީ ލޯ މިނިސްޓަރ

މެލޭޝިއާގެ ޤާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުން ފާސްކުރި އާ އިޞްލާޙްތަކާއެކު، މަރުގެ ޙުކުމާއި ޤުދުރަތީ ޢުމުރުގެ މުއްދަތަށް ޖަލު ބަންދަށް އިއްވާފައިވާ ޤައިދީންގެ ތެރެއިން، ޝަރުޢީ އިމުން އިސްތިޢުނާފީ އެހެން ހުރިހާ ފުރުޞަތެއް ގެއްލިފައިވާ، 1300 އެއްހާ ޤައިދީއަކަށް އިސްތިޢުނާފީ ދޮރު ހުޅުވިގެންދާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް