ކ. މާލެ
|
4 އޭޕްރިލް 2023 | އަންގާރަ 11:18
ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ
ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ފީފާ
ފުރުސަތު ބޮޑީ އާޖެންޓީނާއަށް: ފީފާގެ ރައީސް
 
މުބާރާތް ފަށާނީ މެއި 20ގައި

އަންނަ މަހު ވިހިއަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ފުރުސަތު އެންމެ ބޮޑީ އާޖެންޓީނާއަށް ކަމަށް ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ބުނެފި އެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިން ބާއްވަން އޮތީ އިންޑޮނީޝިއާގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ގައުމަށް އެތެރެވުމުގައި އިޒްރޭލުގެ ގައުމީ ޓީމަށް ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށް އިންޑޮނީޝިޔާ ސަރުކާރުން އެއްބާރުލުން ނުލިބޭތީވެ ފީފާއިން ވަނީ އިންޑޮނީޝިޔާގައި މުބާރާތް ނުބާއްވަން ނިންމައިފަ އެވެ.

އެހެން ގައުމުތައް ވެސް އެބަތިބި ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފައި. އެކަމަކު ޕްރޮފޯސަލް އާއި ސަރުކާރުގެ އެއްބާރުލުން ލިބޭނެ މިންވަރަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފުރުސަތު ބޮޑީ އާޖެންޓީނާ އަށް. ކުރިއަށް އޮތް ދޭއް ނުވަތަ ތިން ދުވަސް ތެރޭގައި މުބާރާތް ބާއްވާނެ ގައުމެއް ނިންމާނަން. މެއީ 20ގައި މުބާރާތް ބާއްވަން ބަލާއިރު އާޖެންޓީނާއަކީ ފުޓްބޯޅަ އަށް ކިހާ އެއްބާރުލުންދޭ ގައުމެއްކަން އެންމެނަށް ވެސް އެނގޭ
އިންފަންޓީނޯ

އޭނާ އަދި ބުނީ އާޖެންޓީނާގެ ޕްރޮޕޯސަލް ލިބުމުން ފީފާއިން ވެސް އެކަމާ ވިސްނަން ޖެހުނު ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ މިފަދަ މުބާރާތްތައް ބޭއްވުން އެންމެ ރަނގަޅީ ފުޓްބޯޅަ ކުރިއަރުވައި ބައިނަލް އަގްވާމީ އުސޫލުތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު ހުރަސްތަކެއް ކުރިމަތިނުކޮށް އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތްތައް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ގައުމުތަކުގައި ކަމަށްވުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
25%
25%
13%
13%
ކޮމެންޓް