ކ. މާލެ
|
3 އޭޕްރިލް 2023 | ހޯމަ 13:12
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ވެމްކޯ މުވައްޒަފުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތުގައި
ރާއްޖެއެމްވީ
މަގުތަކަށް ކުނި ބާލާ މައްސަލަ
ވަރަށް ދަންވާފަހުން މަގުތަކަށް ކުނި ބާލާ މައްސަލަ ބޮޑު: އެމްޑީ ސިރާޖު
 
މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ސާފު ރީތި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ
 
ރޯދަ މަހު ކުނީގެ ނިސްބަތް 40 އިންސައްތަ އިތުރު
 
މެންދަމު 3:00 އާ ހަމައަށް ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރޭ

މާލެސީޓީގެ މަގުތަކަށް ރޭގަނޑު ވަރަށް ދަންވާ ފަހުން ކުނި ބާލާ މައްސަލަ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ވެމްކޯގެ އެމްޑީ ސިރާޖު ވިދާޅުވީ މާލެސިޓީގެ މަގުތަކުގައި ހުންނަ ކުނިވާ ޒާތުގެ ކުނި ނަގައި ސާފު ކުރުމަކީ ވެމްކޯގެ ޒިންމާއެއް ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ވެމްކޯގެ ޓީމުތަކުން ކުރާ ކަމަށެވެ. އަދި މާލޭގެ މަގުތަކަކީ ސާފު ރީތި ތަނަކަށް ހެދުމަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަމަށާއި، އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ސިރާޖު ވިދާޅުވީ މިއަހަރު ވެމްކޯގެ ޓީމުތަކުން މަސައްކަތް ފަށަނީ ތަރާވީސް ނަމާދަށްފަހު، 09:00 އެހާއިރު ކަމަށެވެ. މެންދަމު 3:00 އާ ހަމައަށް ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ޓީމުތަކުން ކުރާ ކަމަށާއި، ވިޔަފާރިތަކާއި ކެފޭތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ދެ ޝިފްޓަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދާ ކަމަށެވެ. ކޮންމެ ރެއަކުވެސް އެންމެ ލަސްވެގެން 8 ޖެހުމުގެ ކުރިން ގޭބީސީތަކުން ކުނި ނެރުމަށް އިލްތިމާސްކުރި ނަމަވެސް ރޭގަނޑު 12:00ގެ ފަހުން މަގުތަކަށް ކުނި ބާލާ ކަމަށާއި، ވަރަށް ލަސްވާފަހުން ވެސް ކުނި މަގުމައްޗަށް ނެރިފައި ހުންނަކަން ފާހަގަވާ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭފަހުން ކުނި މަގުމައްޗަށް ބޭލުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށެވެ.

ރިޕޯޓު ކުރާ ގަޑި އަކީ 8:30. އެއަށްފަހު ވީހާ ވެސް އަވަހަށް މަގު މައްޗަށް ނުކުމެވޭތޯ މިބަލަނީ. އެންމެ ލަސްވެގެން ވެސް 9:00ށް އަޅުގަނޑުމެންގެ މުއައްޒަފުން ވެށި ފާރަވެރިން މަގުތަކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެ ގެތަކަށް ގޮސް ކުނި ނަގަން ފަށާނެ. އެގޮތުން މިމަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދެވޭ 11:00. ނަމަވެސް ޓީމްގެ މަސައްކަތް ނިމޭ ގަޑިއަކަށް މި އިންނަނީ 2:30 ހާއިރު. ކަންބޮޑުވާ ކަމަކީ އާއްމު ކަލެކްޝަން ނިމޭއިރުގަ 12:00 ޖަހާއިރު މަގުމައްޗަށް އެބަ ކުނި ބާލާ. އަޅުގަނޑުމެންގެ އާއްމު އޮޕަރޭޝަން ނިމޭފަހުން މި ކުނި ބާލަނީ. އެގޮތަށް އެކަން ކުރަންޏާ މަގުތައް ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓަން އުދަނގޫވާނެ.
ވެމްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރު ޔޫސުފް ސިރާޖު

ރަމަޟާން މަހު ކުނީގެ ނިސްބަތް އިތުރުކަން ފާހަގަކުރައްވައި ސިރާޖު ވިދާޅުވީ އެހެން މަސްތަކާއި އަޅާބަލާއިރު، ރޯދަ މަހު ކުނީގެ ނިސްބަތް 40 އިންސައްތަ އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޚާއްސަކޮށް ބަދިގޭގެ ކުނި ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ސިރާޖު ވިދާޅުވިއެވެ.

ކޮމާޝަލް ތަންތަނުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ހެނދުނު 9:00ން މެންދުރުފަހު 4:00ށް ކުރިއަށް ގެންދެއެވެ. އަދި ކެފޭތަކުން ކުނި ނެގުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދަނީ ރޭގަނޑެވެ. ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ހެނދުނުން ފެށިގެން ހަވީރު 5:00 އާ ހަމައަށް ޚިދުމަތް ދެވިގެންދާނެ އެވެ. އެއަށްފަހު ރޭގަނޑު 9:00ން މެންދަމު 1:30 އާ ހަމައަށް ޓްރާންސްފަރ ސްޓޭޝަންތަކުން ޚިދުމަތް ދޭނެ އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް