ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 16:42
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެފައ
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެފައ
މާލޭގައި ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ
ފެންބޮޑުވުމުގެ މައްސަލަ: "މާލޭގެ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ޑިޒައިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭ" - އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ
 
ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކުރަންޖެހޭ
 
ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޮންްޓްރެކްޓް އާކުރުމާމެދު ދަނީ ވާހަކަދެކެވެމުން
 
ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއަށް ވަނީ 88 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައި

މާލޭގެ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ޑިޒައިން ފުރިހަމަކުރަން ޖެހޭކަމަށް އެމްޑަބްލިއެސްސީން ބުނެފިއެވެ.

އެ ކުންފުނިން ބުނީ، މާލޭގެ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް އަޕްގްރޭޑްކޮށް، ޑިޒައިން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ މާލޭގެ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމަކީ އަމީނީ މަގުގެ މާފަންނުކޮޅާ ވީ ދިމާއިން ފެންބޮޑުވާ މަައްސަލައަށް ވަގުތީގޮތުން ހައްލު ހޯދުމަށް އެކުލަވައިލި ނިޒާމެއް ކަމަށެވެ. އެ ނިޒާމަކީ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި، އޭރުގެ ހައުސިންގ މިނިސްޓަރ ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒުގެ ވަޒީރުކަމުގައި އެކުލަވައިލި ނިޒާމެއް ކަަމަށާއި، އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން އެ މަސައްކަތްކޮށްދިނީ ޑިޒައިން އެންޑް ބިލްޑް އުސޫލުން ކަމަށެވެ. އެމްޑަބްލިއެސްސީން އެ ނިޒާމު ޑިޒައިންކުރިނަމަވެސް އެ ނިޒާމް އެޕްރޫވްކޮށް ތަންފީޒްކުރީ ހައުސިންގ މިނިސްޓްރީން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެ ނިޒާމްގެ ތަޖުރިބާއާމެދު ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އެ ނިޒާމުގެ ދަށުން އެކުލަވާލާފައިވާ ޕަމްޕްތައް މަސައްކަތްކުރާ ކަމަށާއި، އެ ޕަމްޕުތަކަކީ އޮޓޮމެޓިކް ޕަމްޕްތަކެއް ކަަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެއީ 9 ކިލޯވޯޓުގެ ޕަމްޕަށް ވުމުން، ފެން ބޮޑުވުމުގެ މައްސަލައަށް ހައްލު ނުލިބޭކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެ ނިޒާމް ބަދަލުކޮށް ކެޕޭސިޓީ އިތުރުކުރަންޖެހޭ ކަމަށާއި، ޑިޒައިނުގެ ނިޒާމަށްވެސް ބަދަލު ގެންނަންޖެހޭ ކަަމަށްވެސް ޝާހު ވިދާޅުވިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއަށް ވާރޭ ވެހުނީ އާދަޔާ ޚިލާފަށް ގިނައިން ކަމަށް ވާއިރު، އެއީ ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްކުރާ އިދާރާތަކުން ތައްޔާރުވެ ތިބެން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ހަގީގަތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު ފެންބޮޑުވުމާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީއާއި ގުޅުމެއް ނެތްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މާލޭގެ ސްޓޯމް ވޯޓަރ ސިސްޓަމް ބެލެހެއްޓުމުގެ ކޮންޓްރެކްޓް ނޮވެމްބަރު މަހަށް ހަމަވެފައިވާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ މަސައްކަތަށް އެކްސްޓެންޝަނެއް ދިނުމަށްފަހު، އެކަމާ ގުޅުންހުރި މަޝްވަރާތައް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީއާއެކު ކުރިއަށް ގެންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެ ނިޒާމް އަޕްގްރޭޑްކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޕްލޭނިންގ މިނިސްޓްރީން ކުރިއަށް ގެންދާނެކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށްވެސް ޝާހު ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

ރެކޯޑް ކުރެވިފައިވާ ގޮތުގައި، ހޮނިހިރު ދުވަހު މާލެއަށް ވަނީ 88 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހިފައެވެ. އަދި ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 86 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނުއިރު، މެޓް އޮފީހުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެކެވެ. މިހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނައިން ވާރޭ ވެހޭނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް