ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 15:23
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މުހިންމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
ޗައިނާގެ އެހީތެރިކަން
ރާއްޖެއާއި ޗައިނާއާ ދެމެދު މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތަކެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
 
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެފް.އެމް ޝާހިދު ވަނީ ޗައިނާއާ މިހާރު މޯލްޑިވްސްއާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވެސް ވާހަކަ ދައްކަވާފަ
 
މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުހިއްމު ހަތަރު އެއްބަސްވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއިކޮށްފައި

ރާއްޖެ ސަރުކާރާ ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެ މެދުގައި މުހިއްމު އެއްބަސްވުންތަކެއް ގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އާދީއްތަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވި އެއްބަސްވުންތަކުގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގައި މިނިސްޓަރު އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދާއި ރާއްޖޭގައި ހުންނަވާ ޗައިނާގެ ސަފީރު ވަންގް ލިކްސިން ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

މިއަދު ސޮއިކުރި އެއްބަސްވުންތަކުގެ ތެރޭގައި"މެމޮރަންޑަމް އޮފް އަންޑަސްޓޭންޑިންގް ބިޓްވީން ޗައިނާ އިންޓަނޭޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން އެޖެންސީ އޮފް ދަ ގަވަރމަންޓް އޮފް ދަ ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާ އެންޑް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އޮފް ދަ ރިޕަބްލިކް އޮފް މޯލްޑިވްސް އޮން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން ޕްލޭން (2023-2025)"ހިމެނެއެވެ.

މިއީ ސިއްހީ ފަރުވާ، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތައް، އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ، ދަނޑުވެރިކަން، މީހުންނާ މީހުން ބަދަލުކުރުމާއި ކާރިސާތައް ހުއްޓުވުމާއި މަދުކުރުން ފަދަ ދާއިރާތަކުން އެއްބާރުލުން ދިނުން ކުރިއެރުވުމާއި، އިގްތިސާދީ އަދި އިޖުތިމާއީ ތަރައްގީ ކުރިއެރުވުމާއި މޯލްޑިވްސްގައި މީހުންގެ ދިރިއުޅުމާއި ދިރިއުޅުން ރަނގަޅުކުރުމުގެ މައްޗަށް ވެވުނު އެއްބަސްވުމެކެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގައި ދިވެހި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފޮރިން ސެކްރެޓަރީ އަހުމަދު ލަތީފެވެ.

"ރާއްޖޭގައި ހުންނަ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގެ ފީސިބިލިޓީ ސްޓަޑީއާބެހޭ ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް"ގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަހުމަދު އާދިލްއެވެ.

މީގެ އިތުރުން"ގައުމީ ދާރުލްއާސާރު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް"ގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އާޓްސް، ކަލްޗަރ އެންޑް ހެރިޓޭޖް މުޙައްމަދު ތޯރިޤުއެވެ.

"ޗައިނާ-މޯލްޑިވްސް ފްރެންޑްޝިޕް ބްރިޖް ބެލެހެއްޓުމާބެހޭ ލެޓަރ އޮފް އެކްސްޗޭންޖް"ގައި ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަކްރަމް ކަމާލުއްދީނެވެ.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒްގައި ބޭއްވި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވަނީ ޗައިނާއާ ރާއްޖެއާ އޮންނަ ގާތް ގުޅުންމުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ، ރާއްޖޭގެ އިޖްތިމާއީ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީއަށް ޗައިނާ ސަރުކާރުން ވެދެއްވަމުންގެންދަވާ އެހީތެރިކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ހޮސްޕިޓަލް ފަދަ ކްރިޓިކަލް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ހެދުމަކީ، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ދިރިއުޅުމަށް ވަރަށް ބޮޑު އަސަރެއް ކުރާނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
67%
0%
0%
33%
0%
ކޮމެންޓް