ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 11:16
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ގޫގުލް
ރާއްޖެއަށް ރަން އެތެރެކުރުން
ފައިގެ ކަށިމަތީގައި ބަނދެގެން ސިއްރުން ރަން އެތެރެކުރި މީހަކު 120،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
 
އޭނާއަށް އެއީ ކުށެއްކަން ނޭނގޭކަމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ބުނި
 
އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ
 
2755 ގްރާމް ރަން ހިމެނޭ މިކްސްޗަރ އެއް ހުރި

ފައިގެ ކަށިމަތީގައި ބަނދެގެން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ރަން އެތެރެކުރި މީހަކު 120،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފައިވަނީ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއްކަމަށްވާ ހާރިފް މެލަޑެތް އަބޫބަކޭރުގެ މައްޗަށެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއަށް ސިއްރުން މުދާ އެތެރެކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ދައުލަތުން ހުށަހެޅި ދައުވާގައި ބުނެފައިވަނީ، އޭނާގެ ހަށިގަނޑު ބަލައި ފާސްކުރިއިރު އޭނާގެ ދެފައި ކަށިމަތީގައި މާސްކިންގ ޓޭޕް އޮޅައި ތަތްކޮށްފައިވާ 2 ޕެކެޓު ނަގައި ބެލިއިރު، 2755 ގްރާމް ރަން ހިމެނޭ މިކްސްޗަރ އެއް ހުރި ކަމަށެވެ.

މި ކުށުގެ އަދަބަކީ 6 މަސް ދުވަހާއި 2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުން ނުވަތަ 10،000 ރުފިޔާއާއި، 240،000 ރުފިޔާއާ ދެމެދުގެ އަދަދަކަށް ޖޫރިމަނާ ކުރުމެވެ.

ދައުވާއަށް ޖަވާބުދާރީވަމުން އޭނާ ބުނެފައިވަނީ އޭނާ އެކަންކުރި ކަމަށް އެއްބަސްވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް އޭނާ ރަން ގެނައީ ސިއްރަކުން ނޫން ކަމަށެވެ. އޭނާއަށް އެއީ ކުށެއްކަން ނޭނގޭކަމަށް ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.

ވުމާއެކު، އޭނާ އިންކާރު ކުރިކަމަށް ބަލައި މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ގެންގޮސް، ޚުލާސާ ބަޔާނާއި ހަމައަށް މައްސަލަ ގޮސްފައިވަނިކޮށް އޭނާ ވަނީ އިއުތިރާފުވެ، ދައުލަތާއެކު އިއުތިރާފު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައެވެ.

ވުމާއެކު، ޝަރީއަތުން ވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފައިވާ ކުށުން އޭނާ ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާގެ އިއުތިރާފަށް ރިއާޔަތްކޮށް އޭނާގެ މައްޗަށް 120،000 ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރުމުގެ އަދަބު ކަނޑައަޅުއްވާފައެވެ.

އެ ފައިސާ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 4 ދުވަސް ތެރޭގައި މީރާއަށް ދެއްކުމަށް ޙުކުމުގައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ނިންމެވީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒު ރަޝާދެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް