ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 10:51
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގ މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހާގެ ބަންދަށް އިތުރު 15 ދުވަސް
 
ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް
 
އޭނާއަކީ އޭނާގެ ސްޕޮންސަރަށް ފިލައިގެން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއް

ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ މައްސަލައެއްގައި ރާއްޖެއިން ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާ މީހަކު އިތުރު 15 ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އަމުރުކޮށްފިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މީހުން ޓްރެފިކްކުރަން އުޅުން ނުވަތަ ޓްރެފިކްކުރުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ކުށުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އުމުރުން 20 އަހަރުގެ އިންޑިއާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ވެންކަޓަރަމަނާ ޕައްލާއެވެ. އޭނާ ހައްޔަރުކުރިއިރު ދިރިއުޅެމުން އައީ ހެންވޭރުގެ ގެސްޓްހައުސްއެއްގައެވެ.

އޭނާގެ ބަންދާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ހާޒިރުކުުރުމުން އެންމެ ފުރަތަމަ އެ ކޯޓުން ވަނީ 15 ދުވަސް ވަންދެން ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލެއްގައި ބެހެއްޓުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ. އެ މުއްދަތު ހަމަވުމުން ކޯޓުން ހޮނިހިރު ދުވަހު އަނެއްކާވެސް ވަނީ އޭނާގެ ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރު 15 ދުވަހަށް އިތުރުކޮށް، 16 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް އޭނާ ބަންދު ކުރުމަށް އަމުރުކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ކޯޓު އަމުުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތެއް ވުޖޫދުވާވަރަށް ހެކި ލިބިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ހުށައެޅިފައިވާ ތުހުމަތު ކުރެވޭ ފަރާތުގެ ބަޔާނާއި، ޙާދިސާއާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓުގައި ހުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، މީހުން ޓްރެފިކް ކުރުމުގައި އޭނާގެ ދައުރެއް ހިމެނޭކަމަށް ބެލެވޭކަމަށް އަމުރުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައިވާ ގޮތުން އޭނާއަކީ އޭނާގެ ސްޕޮންސަރަށް ފިލައިގެން އުޅޭކަމަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ފަރާތެއްކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

އަދި އެއީ ގިނަ ބަޔަކު ޝާމިލުވެގެން އިންތިޒާމްވެގެން، ރާއްޖެއާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ކުށުގެ އަމަލުތައް ހިމެނޭގޮތަށް ހިންގަމުންދާ ކުށެއްކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު ވިކްޓިމައިޒްވެފައިވާ ކަމަށްވެސް ބެލެވޭ ކަމަށްވެސް އެ އަމުރުުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް