ކ. މާލެ
|
2 އޭޕްރިލް 2023 | އާދީއްތަ 11:49
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް އަހްމަދު މަހްލޫފް
މިނިސްޓަރ އޮފް ޔޫތު ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަމެންޓް އަހްމަދު މަހްލޫފް
ރާއްޖެއެމްވީ
ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނަކަށް ކައުންސިލުން ވަނުން
ސިޓީ ކައުންސިލުން ގުދަނުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށް ހިންގީ ޖިނާއީ ކުށެއް - ޔޫތު މިނިސްޓްރީ
 
އެ ބިން ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ވަނީ 27 ނޮވެމްބަރ 2019 ވަނަ ދުވަހު ޔޫތު މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައި
 
ޔޫތް މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ބިމަކީ ވޮލީބޯޅަ އިންޑޯ އިމާރާތް އެޅުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ބިން ކަމަށް

30 މާޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށް، އާ ތަޅެއްލައި މުދާ ނެގުމަށް ހިންގާފައިވާ އަމަލަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިމަކަށް ވެރިވެގަނެ ހިންގާފައިވާ ޖިނާއީ ކުށުގެ އަމަލެއް ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެފިއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މަހްލޫފް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލުން ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ ބިމެއްގައި ހުރި ގުދަނެއްގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލުމަށްފަހު އެތަނުގައި ހުރި މުދާތައް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅަށް ރައްދު ދީ ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިވަނީ އެއީ ޔޫތް މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނެއް ނޫން ކަމަށާއި، އެއީ މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބިމެއްގައި ހަދާފައިވާ ގުދަނެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮށީގައި ހިމެނޭ ބިންތަކަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ބިންތަކެއް ކަމަށް ވެސް އެ ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮށްޓަކީ 15 މެއި 2019 ވަނަ ދުވަހު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ކުޅިވަރުގެ ބޭނުންތަކަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިމުގެ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން 27 ނޮވެމްބަރު 2019 ވަނަ ދުވަހު އެ މިނިސްޓްރީއަށް ދީފައިވާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން، 16 ޖަނަވަރީ 2022 ވަނަ ދުވަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން އެ މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވި ޗާޓުގައި ވެސް އެ ބިމަކީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބިމެއް ކަން ސާފުކޮށް އެނގެން އޮންނަ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މީގެއިތުރުން މިކަމާއި ގުޅިގެން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ނެރުނު ބަޔާނުގައި، މާލޭ 353 ނަންބަރު ކޮށީގައި ހުންނަ އެ މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނަކީ ކޮންބައެއްގެ ތަނެއްކަން ނޭނގޭ ކަމަށް ބަޔާންކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް، މި ބިމުގައި ވޮލީގެ އިމާރާތް ތަރައްގީ ކުރުމަށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލާއި މިނިސްޓްރީއާ ދެމެދު 2019 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތްތަކުން މިބިމަކީ އެ މިނިސްޓްރީގެ ބިމެއްކަން ސާފުކޮށް މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެނގެން އޮންނާނެ ކަމަށް ވެސް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި މި މުއާމަލާތްތައް ހިނގަމުންދިޔައިރު، މި ބިމަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ބިމެއް ކަމަށް އެންމެ ފަހަރަކު ވެސް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނެފައިނުވާކަން މިނިސްޓްރީ އިން ފާހަގަކުރެއެވެ. އެހެންކަމުން މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން ކަމުގެ ހަގީގަތް އޮޅުވާލައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި މިނިސްޓްރީ ބަދުނާމު ކުރުމަށް ދައްކާފައިވާ ވާހަކަތަކާއި ގުޅިގެން މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮށްޓާއި ގުޅޭގޮތުން ހިނގާފައިވާ މުއާމަލާތްތައް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ އާއްމު ވެސް ކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނީ އެ ބިމަކީ ވޮލީބޯޅަ އިންޑޯ އިމާރާތް އެޅުމަށް ޕްލޭންކުރެވިފައިވާ ބިން ކަމަށެވެ. އަދި އެ ބިމުގައި ވޮލީގެ އިމާރާތް އެޅުމަށް ކޮންސެޕްޓް ކުރެހުންތައް ކުރަހައި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އަށް ހުށަހަޅައި 05 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ކޮންސެޕްޓް ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ކޮންސެޕްޓް ފާސްކުރެވުމާއެކު އެ މިނިސްޓްރީއިން ވާނީ 23 ޖޫން 2021 ވަނަ ދުވަހު ވޮލީ އިމާރާތުގެ ޑީޓޭލްޑް ޑްރޯވިންގ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލަށް ހުށަހަޅާފައި ކަމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން ޑީޓޭލްޑް ޑްރޯވިންގ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއިން ފޮނުވި ސިޓީއާއެކު، މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ފާސްކޮށްފައިވާ ކުރެހުމާއި، 353 ނަންބަރު ކޮށްޓަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ޑިވޮލަޕްމަންޓް ކޮންޓްރޯލް އާއި މާލޭގެ 353 ނަންބަރު ކޮށި ޔޫތު މިނިސްޓްރީއާ ހަވާލުކުރި ކަމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ އިން ފޮނުވި ސިޓީ ވެސް ވާނީ އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލުން މިތަނުގެ ޑީޓޭލްޑް ޑްރޯވިންގ ފާސްކޮށްނުދީ ލަސްވަމުން ދިއުމުގެ ސަބަބުން، 20 ޖަނަވަރީ 2022 ގައި ވެސް މިނިސްޓްރީއިން ވާނީ ޑީޓޭލްޑް ޑްރޯވިންގ ފާސްކޮށްދިނުމަށް އެދި ސިޓީ ފޮނުވާފަ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން 30 މާޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 353 ނަންބަރު ކޮށީގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނުގެ ތަޅު ހަލާކުކޮށްލައި، އެތަނުގައި އާ ތަޅެއް ލުމަށްފަހު އެތަނުގެ ތަޅުދަނޑި އަމިއްލަ ފަރާތަކާއި ހަވާލުކޮށް، އަދި 31 މާޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ކައުންސިލް މެންބަރު އާއިޝަތު ނަހުލާއާއި އިސްވެރިންނާއި އަދި މުވައްޒަފުން ގޮސް މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނަށް ވަދެ އެތަނުގައި ހުރި މުދާ ގެންދިޔައީ ޔޫތު މިނިސްޓްރީގެ އެއްވެސް ހުއްދައެއް ނެތި ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ ކަނޑައެޅިގެން ޚިލާފަށްކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެެވެ. އަދި ސިޓީ ކައުންސިލުގެ ވެހިކަލްތަކަށް އެ މުދާ އަރުވައިގެން ގެންދިއުމަށް މަސައްކަތްކޮށް، ބައެއް މުދަލަށް ގެއްލުންދީފައިވާކަމީ މިނިސްޓްރީއިން އިންތިހާއަށް ކަންބޮޑުވާ ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މިނިސްޓްރީގެ ހުއްދަ ނެތި މުވައްޒަފުންގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި މިނިސްޓްރީގެ ގުދަނެއްގައި ރައްކާކޮށްފައިވާ މުދަލެއްގައި ސިޓީ ކައުންސިލަށް އަތްލެވޭނެ ގާނޫނީ އެއްވެސް ހަމައެއް ނޯންނާނެ ކަމަށް ޔޫތު މިނިސްޓްރީ އިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް