ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 13:45
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވެފައި
މާލޭގައި ފެންބޮޑުވުން
ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ތިން ގެޔަކަށް ގެއްލުންވެގެން ރިޕޯޓްކުރި: އެންޑީއެމްއޭ
 
މާލެއަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު ހެނދުނު 88 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވަނީ ވެހިފައި

މާލެއަށް މިއަދު ބޯކޮށް ވާރޭވެހި މަގުތަކުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން، ތިން ގެޔަކަށް ގެއްލުންވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހުގެ ހެނދުނު މާލެއަށް ވަނީ ބޯކޮށް ވާރޭ ވެހިފައެވެ. އަދި އެކަމުގެ ސަބަބުން، މާފަންނުކޮޅުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ވަނީ ފެންބޮޑުވެފައެވެ.

ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މެނޭޖްމަންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ)އިން ބުނީ، ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގޭތެރެއަށް ނަޖިސް ބޭރުވެ، ގޭގެ ފަރުނީޗަރާއި ހިފައިގެންގުޅޭ ތަކެއްޗަށް ގެއްލުންވުމުގެ ސަަބަބުން މިހާތަނަށް ތިން ގެއަކުން އެ އިދާރާއަށް ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެންޑީއެމްއޭއިން ބުނާގޮތުގައި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގެއްލުން ލިބިގެން ރިޕޯޓްކުރި ތިން ގޭގެ ހާލަތު ބަލައި، ލިބިފައިވާ ގެއްލުންތައް ވަޒަންކޮށް ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ކޮށްފައެވެ. އަދި ފެންބޮޑުވުމުގެ ސަބަބުން ގޭގެއަށް ގެއްލުން ލިބުނުކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބުމާއެކު، އެ އިދާރާއިން އިމަރޖެންސީ އޮޕަރޭޝަންސްގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާކަމަށްވެސް އެންއެމްޑީއޭއިން ބުނެއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ފެންބޮޑުވި ސަރަހައްދުތަކުގައި ވެލިބަސްތާ ޖެހުމަށާއި އާންމު ރައްޔިތުންނަށް ބޭނުންވާ އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލަށް އެ މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައި ވާނެކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

ރެކޯޑްކުރެވިފައިވާގޮތުގައި، މާލެއަށް 88 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ހޮނިހރު ދުވަހު ހެނދުނު ވަނީ ވެހިފައެވެ. އަދި ދެ ގަޑިއިރު ތެރޭގައި 86 މިލިމީޓަރުގެ ވާރޭ ވެހުނުއިރު، މެޓް އޮފީހުން ބުނާގޮތުގައި މިއީ ވަރަށް މަދުން ނޫނީ ނުވާ ކަމެކެވެ. މިހާ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި މިހާ ގިނައިން ވާރޭ ވެހެނީ ވަރަށް މަދުންކަމަށް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް