ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 12:02
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް
ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުން
ގިނަ ރަށްތަކެއް ބިޑަށް ހުޅުވާލިނަމަވެސް، ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ރަށްތަކަށް ޑިމާންޑެއް ނެތް: މިނިސްޓަރު މައުސޫމް
 
ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލި
 
ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ޑިމާންޑް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ޑިމާންޑް އެބައޮތް
 
އިންވެސްޓަރުންވެސް ރަށެއް ކުއްޔަށް ނަގާއިރު ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ބަލާ

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ގިނަ ރަށްތަކެއް ބިޑަށް ހުޅުވާލިނަމަވެސް, ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ރަށްތަކަށް ޑިމާންޑް ނެތްކަމަށް، ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުންގެ އެދުމުގެ މަތިން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލިކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް މިފަހުން ބިޑަށް ހުޅުވާލި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގައި ހުރި ރަށްތަކަށް ޑިމާންޑް ނެތްކަމަށް މިނިސްޓަރު މައުސޫމް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ވިދާޅުވީ ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ޑިމާންޑް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ސަރަހައްދުތަކަށް ޑިމާންޑް އެބައޮތްކަމަށެވެ.

Advertisement

އަބަަދުވެސް ރާއްޖެއަށް އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަމާއި، ތަރުހީބު ލިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވައި މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ، އިންވެސްޓަރުންވެސް ރަށެއް ކުއްޔަށް ނަގާއިރު ވަރަށް ގިނަ ގޮތްގޮތަށް ބަލާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެރަށެއްގެ ކައިރީގައި ދަތުރުފަތުގެ ނިޒާމް އޮންނަ ގޮތާއި، ރަށް އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮތަށް ބަލާ ކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިއެވެ.

އިންވެސްޓަރުންގެ ޝައުގުވެރިކަން ފުދޭވަރަކަށް އެބަހުރި. ދެން އަޅުގަނޑުމެން ފަހުން ބިޑަށް ހުޅުވާލި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އަޅުގަނޑުމެންނަށް ފެނުނީ ކުރިން ފަހަރުވެސް ފެނުނު ކަހަލަ މަންޒަރެއް. ފަތުރުވެރިކަން ތަރައްގީކުރުމަށް ޑިމާންޑް އޮތްކަމަށް ބެލެވޭ ތަންތަނަށް ޑިމާންޑް އޮތީ. އެހެންތަންތަނަށް ޑިމާންޑެއް ނެތް. އެ މެސެޖް ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައެއް ނުވާނެ ގަބޫލުކުރާކަށް. އެއީ ބިޑަށް ހުޅުވާލީމަ ދެން އެނގޭނެ، ރަށެއް އަދި އޮތަކަސް ނަގާނެ މީހަކު ނުވާނެ. ކޮންމެސް ގޮތަކަށް އެއަރޕޯޓަކާ ކައިރިވުމާ، ޖިއޯގްރަފީގޮތުން ކޮންމެވެސް ކަހަލަ ފީޗަރސްތަކަކާއެކު އިންވެސްޓަރުން މި ޝައުގުވެރިވަނީ. ނަމަވެސް ރައްޔިތުން އެދުމުގެ މަތިން ވަރަށް ގިނަ ރަށްރަށް ބިޑަށް ހުޅުވާލަން. ނަމަވެސް އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިވެގެން މި ނަގަނީ ޓޫރިޒަމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފަހި ކަންތައްތައް ފާހަގަ ކުރެވޭ ރަށްރަށް. ދެން މިފަހަރު ކަން ދިމާކުރިގޮތުން އަޅުގަނޑުމެން ބިޑްތައް ބަންދުކުރަން މިދިމާކުރި ދުވަސްކޮޅަކީ، ދުނިޔޭގެ ފައިނޭންޝަލް މާރކެޓްގަ މާ ރަނގަޅު ރަނގަބީލުތަކެއް ޖެހި ވަގުތުތަކެއް ނޫން.
ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު، ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް

ފަތުރުވެރިކަމުގެ ބޭނުމަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރަން ގިނަ ރަށްތަކެއް ބިޑަށް ހުޅުވާލިނަމަވެސް ބައެއް ސަރަހައްދުތަކުގެ ރަށްތަކަށް ޑިމާންޑް ނެތްކަމަށް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު، ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމަށް 14 ރަށެއް ބިޑަށް ހުޅުވާލިއެވެ. މީގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނައީ ހުވަދުއަތޮޅުގެ ރަށްތަކެވެ. އެގޮތުން ގއ. އަދި ގދ.ގެ ޖުމްލަ އަށް ރަށެއް ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރަން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އިއުލާން ކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ރަށްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ގިނައީ 2022 ވަނަ އަހަރުވެސް ރިސޯޓް ތަރައްގީކުރުމަށް އެ މިނިސްޓްރީން ހުޅުވާލި ރަށްތަކެވެ. ނަމަވެސް އެފަހަރު ވެސް މާ ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 އޭޕްރިލް 2023 | ބުރާސްފަތި 14:30
އަންތަރީސް ނުވޭ
ދިވެހި އާބާދީ މަދު ވީމާ ވާގޮތް މިއީ ، ރަށްރަށުގައި މިހާރު ސިވިލް ސަރވިސް ވަޒީފާ ތަކަށް ވެސް މީހުން ނުލިބޭ، ރާއްޖޭގެ އާބާދީ އިތުރު ކުރުމުގެ ބޭނުން ވަރަށް މުހިންމު ވެއްޖެ
ގުޅުންހުރި
ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި 15 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރައްވާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޚާއްސަކޮށް 300 ފްލެޓު ދެނީ
ފްލޯޓިންގ ވިލާތަކާއެކު ރާއްޖޭގެ ރިއެލް ސްޓޭޓް އިންޑަސްޓްރީ ބަދަލުވެގެންދާނެ: ޖަނާހު
ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފްލޯޓިންގ ވިލާ އެޅުމަށް އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
ފަތުރުވެރިކަމުގެ 5 ވަނަ މާސްޓަރ ޕްލޭންގައި، ރައްޔިތުންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކޮށް، ޓޫރިޒަމްގެ ފައިދާ ހޯދައިދިނުމަށް ބާރު އަޅާފައިވޭ
ޓޫރިޒަމް އެވޯޑްސްއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އުންމީދުކުރަން: ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު
އީސްޓް އޭޝިއާ އެންޑް ދި ޕެސިފިކް އެންޑް ދި ޔޫ.އެން.ޑަބްލިއު.ޓީ.އޯ ކޮމިޝަން ފޯރ ސައުތް އޭޝިއާ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި ހަމައެކަނި ދިވެހިން ބޭތިއްބުމަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު ފާހެއް ނުވި
ރާއްޖޭގެ ބޯޓިން، މެރިން އަދި ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތް ކުރިއެރުވުމަށް ހަރިމް އިން ބަހްރެއިންގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ސޮއިކޮށްފި