ކ. މާލެ
|
1 އޭޕްރިލް 2023 | ހޮނިހިރު 09:59
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ފީފާގެ ރައީސް އިންފަންޓީނޯ
ރޮއިޓާރސް
ފީފާ
އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބަދަލުގައި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ބާއްވަން އާޖެންޓީނާއިން ބިޑްކޮށްފި
އާޖެންޓީނާގެ ކެރި ފޯރުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރުވެސް، އެ ގައުމުގައި މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު

އިންޑޮނޭޝިއާގެ ބަދަލުގައި 20 އަހަރުން ދަށުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ބޭއްވުމަށް ދެކުނު އެމެރިކާގެ އާޖެންޓީނާއިން ބިޑުކޮށްފިއެވެ.

ފީފާގެ ރައީސް ޖިއާނީ އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، މުބާރާތް ބޭއްވުމުގެ ޝައުގުވެރިކަން އެތައް ގައުމަކުން ގެންގުޅޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ސަރުކާރުން ލިބެންޖެހޭ އެއްބާރުލުމާއި އެހެނިހެން ތަފްސީލުތަކާއެކު މިހާތަނަށް ރަސްމީކޮށް ބިޑު ހުށަހަޅާފައިވަނީ ހަމައެކަނި އާޖެންޓީނާއިން ކަމަށެވެ. އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ އެކަމާ ގުޅިގެން ފީފާއިން ކުރިއަށް އޮތް ދެތިން ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ގޮތެއް ނިންމާނެކަމަށެވެ. އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ މުބާރާތް ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައި އޮތީ އަންނަ މެއި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުކަމުން، ފީފާއިން ވަގުތު އޮއްވައި ކަންކަން ނިންމާނެކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ، އާޖެންޓީނާގައި ފުޓުބޯޅައަށް އޮންނަ ލޯތްބާއި، އެ ގައުމުން ފުޓުބޯޅައަށް ސަމާލުކަން ދެމުން އަންނަ މިންވަރު އެންމެނަށްވެސް އެނގޭކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އާޖެންޓީނާއަކީ މިފެންވަރުގެ މުބާރާތެއް ހޯސްޓުކުރުމުގެ ގާބިލުކަން ހުރި ގައުމެއްކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، 20 އަހަރުން ދަށުގެ ވޯލްޑް ކަޕަކީވެސް އޭނާ ވަރަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދެއްވާނެ މުބާރާތެއް ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އާޖެންޓީނާގެ ކެރި ފޯރުންތެރިކަމަށް ބަލާއިރުވެސް، އެ ގައުމުގައި މުބާރާތް ހޯސްޓުކުރުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑުކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އުސޫލުތަކެއް ހެދިފައި އޮންނާނެކަމަށެވެ. ވަކި ކަންކަމަކަށް ބަލަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން އިންފަންޓީނޯ ވިދާޅުވީ، ވީ އެންމެ އަވަހަކަށް އެކަމަށް ގޮތެއް ނިންމާނެ ކަމަށެވެ.

ފީފާއިން އިންޑޮނޭޝިއާގައި މި މުބާރާތް ބޭއްވުން ހުއްޓުވީ އެގައުމުގެ ފުޓްބޯޅަ ފެޑެރޭޝަން (ޕީއެސްއެސްއައި)އިން ގުރު ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަނިކޮށެވެ. ސަބަބަކީ ބާލީ ޖަޒީރާގެ ގަވަރުނަރު، އިސްރާއީލް ޓީމަށް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިނުވެނޭކަމަށް ވިދާޅުވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
- ކޮމެންޓް