ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 13:08
އދއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައިވާ މަޢުލުމާތަށް ބަލާއިރު، އުތުރު ކޮރެއާއިން ގެއްލުވާލާ މީހުން އާންމު ގޮތެއްގައި "އަރުވާލަނީ" އުމުރު ދުވަހަށް
އުތުރު ކޮރެއާ
އުތުރު ކޮރެއާއިން މީހުން ގެއްލުވާ މައްސަލައަށް އިޢުތިރާފުވާން ޖެހޭ: އދ
 
އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ގަސްތުގައި ނިޒާމުން މީހުން ގެއްލުވާ، ވަގަށް ނަގާ ކަމަށް އިޢުތިރާފު ވާން ޖެހޭ ކަމަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ އޮފީހުން ބުނޭ
 
އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަންނަ ކަމުގެ މައްސަލާގައި އެ ޤައުމަށް އަމާޒު ކުރާ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކަކަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން، ތަކުރާރުކޮށް އިންކާރު ކުރޭ

ބަވަނަ ވެފައި ވާ އަދުގެ ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ އެކަހެރި އެއް މަންޒިލަކީ އުތުރު ކޮރެއާ ކަމާ މެދު ދެބަސްވާނެ މީހަކު މަދުވާނެއެވެ. ބައިނަލްއަޤުވާމީ ފެންވަރުގައި އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވާ އެތައް ކަމަކާވެސް ދެބަސްވެފައިވާ އުތުރު ކޮރެއާއައަށް އަމާޒުވާ އެކި ކަހަލަ އިލްޒާމްތައްވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. އެކަން އެގޮތަށް ދިމާވުމުގައިވެސް އުތުރު ކޮރެއާގެ އަމަލުތަކުގެ ދައުރު ވަކި ކުޑައެއް ނޫނެވެ.

މި ފަހަރުވެސް އެކަހަލަ ވާހަކައެކެވެ. ދެކުނު ކޮރެއާގައި ހުންނަ، އދގެ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އޮފީހުން ވަނީ، އުތުރު ކޮރެއާގެ އަދުގެ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން، ވީނުވީއެއް ނޭނގި ގެއްލިފައި ވާ މީހުންގެ އެންމެ ފަހުގެ މަޢުލޫމާތުތައް އާންމުކޮށް، ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އުތުރު ކޮރެއާގެ ސަރުކާރުން ވަނީ، އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނާއި އެ މީހުންގެ ޢާއިލާތައް، ޙައްޤުތަކުން މަހްރޫމު ކުރަމުން ކަމަށްވެސް އެ އިދާރާއިން ވަނީ ތުހުމަތު ކޮށްފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން، ގަސްތުގައި ނިޒާމުން މީހުން ގެއްލުވާ، ވަގަށް ނަގާ ކަމަށް އިޢުތިރާފު ވާން ޖެހޭ ކަމަށް، އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ އޮފީހުން ބުނެއެވެ. 1950ން ފަށައިގެން، އުތުރު ކޮރެއާގެ ސަރުކާރުން، ދަޢުލަތުގެ ފެންވަރުގައި އެ ޖަރީމާ ހިންގާ ކަން ހާމަ ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާ، އެފަދަ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތައް ހުއްޓުމަކަށް ގެނައުމަށްޓަކާ، މިހާރުން މިހާރަށްވެސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށް އދއިން އާންމު ކުރި ރިޕޯޓެއްގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ.  

ގަސްތުގައި، މަޖުބޫރުކޮށްގެން މީހުން ނިޒާމުން ގެއްލުވާލުމަކީ އެތައް ޙައްޤަކަށް އެއް ފަހަރާ އަރައިގަންނަ ޖަރީމާއެއް. އެކަމުގެ ޒިންމާ އެޅެނީ ދަޢުލަތުގެ ބޮލުގަ. އުތުރު ކޮރެއާއަށް އަހަރެން ގޮވާލަން، މި ޖަރީމާއަށް އިޢުތިރާފުވެ، މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން. އަދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީ، އެމީހުންނަށް އިންސާފު ހޯދާދިނުމަށްވެސް ގޮވާލަން. މީ އެކަހެރިވެގަނެގެން އޮތުމާ ދުރަށް، އުތުރު ކޮރެއާއިން ދާންވީ ވަޤުތު. އިންސާނީ ޙައްޤުތަކުގެ މައްސަލަތަކަށް ހައްލު ހޯދަން، އދއާއެކީ މަސައްކަތް ކުރަންވީ ވަޤުތު.
ވޮލްކަރ ތުރުކް؛ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ

އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ އިދާރާއިން ރިޕޯޓް އެކުލާވާފައި ވަނީ އުތުރު ކޮރެއާ ދޫކޮށް ފިލި މީހުންނާއި، އެ ޤައުމުގެ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން މީގެ ކުރިން ވަގަށް ނެގި މީހުންނާއި، އެމީހުންގެ ޢާއިލާތަކުން ދީފައިވާ މަޢުލުމާތުގެ މައްޗަށް ބިނާކޮށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަގަށް ނެގި މީހުންގެ އިތުރުން ދެކުނު ކޮރެއާއާއި ޖަޕާނާއި އަދިވެސް އެހެން ޤައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުން ހިމެނެއެވެ.

އިންސާނީ ޙައްޤުތައް ނިގުޅައިގަންނަ ކަމުގެ މައްސަލާގައި އެ ޤައުމަށް އަމާޒު ކުރާ ހުރިހާ ތުހުމަތުތަކަކަށް އުތުރު ކޮރެއާއިން، ތަކުރާރުކޮށް އިންކާރު ކުރެއެވެ. އަދި އދއިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ތަޙްޤީޤުތަކަކީ، އުތުރު ކޮރެއާގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ވަނުމުގެ މަޤްޞަދުގައި، އެމެރިކާ އަޑީގައި އޮވެގެން ރޭވި ރޭވުމެއް ކަމަށް ބުނެ، އުތުރު ކޮރެއާއިން ވަނީ އދއަށްވެސް ފާޑުކިއުންތައް އަމާޒުކޮށްފައެވެ.

އދއިން އެކުލަވާލި ރިޕޯޓްގައިވާ މަޢުލުމާތަށް ބަލާއިރު، އުތުރު ކޮރެއާއިން ގެއްލުވާލާ މީހުން އާންމު ގޮތެއްގައި "އަރުވާލަނީ" އުމުރު ދުވަހަށެވެ. ސިޔާސީ ޤައިދީން ބަންދުކުރާ ކޭމްޕުތަކާއި އެނޫންވެސް ޤައިދުޚާނާތަކަށެވެ.

މީހުން ދީފަ ހުރި ހެކިބަސްތަކުން އެބަ އެނގޭ، އެތައް ޢާއިލާއެއްގެ އެތައް ޖީލެއް އެބަ އުޅޭކަން އެމީހުންގެ ޙަޔާތުގެ ބައިވެރިންނާއި މައިންބަފައިންނާއި، ދަރިންނާއި އެއްބަނޑު އެއްބަފާ މީހުންނަށް ވީނުވީއެއް ނޭނގި، އެކަމުގެ ހިތާމައިގަ.
ވޮލްކަރ ތުރުކް؛ އިންސާނީ ޙައްޤުތަކާ ބެހޭ އދގެ ހައި ކޮމިޝަނަރ

މިފަދަ ޖިނާއީ ކުށްތައް ހިންގާ ޤައުމެއްގެ ކަންކަން ތަޙްޤީޤު ކުރުމަށްޓަކާ، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢު ގުޅިގެން މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އދގެ ރިޕޯޓްގައި ވަނީ ގޮވާލާފައެވެ. އަދި އަނިޔާ ލިބިފައިވާ މީހުންނަކީ ޢުމުރުން ދޮށީ ބައެއް ކަމުން، މިކަމުގައި ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭނީ ހަލުވި ދުވެލީގައި ކަން ވެސް އދއިން ވަނީ ފާހަގަ ކޮށްފައެވެ.

އުތުރު ކޮރެއާއިން ހިންގަމުންދާ ލާއިންސާނީ ޖަރީމާތަކުގެ ވާހަކަތައް ބަޔާންކޮށް، އދއިން ރިޕޯޓެއް ތައްޔާރުކޮށްފައި ވާ މި ދަނޑިވަޅަކީ، އުތުރު ކޮރެއާގެ ލީޑަރު، ކިމް ޖޮންގް އުންގެ ޢަމުރުފުޅަށް، އެޤައުމުން ހަނގުރާމަމަތީ ފެންވަރުގެ ނިއުކްލިއަރ ހަތިޔާރު ފައްކާ ކުރަމުންދާ ދިއުމާ ގުޅިގެން، ބައިނަލްއަޤުވާމީ މުޖުތަމަޢުގައި ކަންބޮޑުވުން އުފެދިފައިވާ ދަނޑިވަޅެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް