ކ. މާލެ
|
30 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 12:33
ވިލިނގިލި ޓާމިނަލް
ވިލިނގިލި ޓާމިނަލް
އެމްޓީސީސީ
އެމްޓީސީސީ
ވިލިނގިލި ޓާމިނަލް ފަޅުގައި އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް ނަގަން އަންގައިފި
 
ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އުޅަނދު އެޅުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓުތައް ކުރިމަތިވޭ
 
10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް ވަނީ އަންގާފައި

މާފަންނު ފެރީ ޓާމިނަލް ނުވަތަ މާލެ ހުޅަނގުފަރާތު ވިލިނގިލި ޓާމިނަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގެ ފަޅުތެރޭގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިހުރި އުޅަނދުތައް ނެގުމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީ) އިން އަންގައިފިއެވެ.

އެމްޓީސީސީން ބުނީ މި ފަޅަކީ ހަމައެކަނީ އެމްޓީސީސީގެ ފެރީތައް ބޭނުންކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިއޭޝަނުން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ދީފައިވާ ސަރަހައްދެއް ކަމަށެވެ.

އެހެންނަމަވެސް މި ސަރަހައްދުގައި އެހެން އުޅަނދުތައް ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިހުރުމުގެ ސަބަބުން ފެރީތައް ގަޑިއަށް ފުރުމަށާއި، ލެފުމަށް ދަތިތައް ކުރިމަތިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ. އަދި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ގިނަ އުޅަނދުތައް އެ ސަރަހައްދުގައި އަޅާފައިހުރުމުގެ ސަބަބުން އެކްސިޑެންޓުތައް ހިނގުމަށްވެސް މެދުވެރިވާކަމަށް އެމްޓީސީސީން ބުނެއެވެ.

އެހެންކަމުން މި ސަރަހައްދުގައި ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް އަޅާފައިވާ އުޅަނދުތައް 10 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނެގުމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ އަންގާފައެވެ. މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ނުނަގައި ހުރި އުޅަނދުތައް ފުލުހުން މެދުވެރިކޮށް އެ ސަރަހައްދުން ނަގާނެ ކަަމަށް އެމްޓީސީސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް