ކ. މާލެ
|
29 މާރޗް 2023 | ބުދަ 20:53
ރަޝިއާއިން ޖަޕާން ކަނޑުގައި ސުޕަރސޮނިކް މިސައިލްތަކެއް ޓެސްޓުކުރުން
ރަޝިއާއިން ޖަޕާން ކަނޑުގައި ސުޕަރސޮނިކް މިސައިލްތަކެއް ޓެސްޓުކުރުން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާގެ ސުޕަރސޮނިކް މިސައިލް
ރަޝިއާއިން ޖަޕާން ކަނޑުގައި ސުޕަރސޮނިކް މިސައިލްތަކެއް ޓެސްޓުކޮށްފި
 
ރަޝިއާގެ ޕެސިފިކް ފްލީޓުން ވަނީ ޖަޕާން ކަނޑުގައި "މޮސްކިޓް" ކްރޫޒް މިސައިލް ޓެސްޓުކޮށްފައި
 
މީޑިއަމް ރޭންޖްގެ މި ސުޕަރސޮނިކް ކްރޫޒް މިސައިލްތަކަކީ 120 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް ހަމަލާދެވޭ މިސައިލްތަކެއް
 
ޔޮޝިމަސަ ހަޔަޝި ވަނީ، ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޖަޕާނުން ހުޝިޔާރުވެ އޮންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި

ރަޝިއާއިން ޖަޕާން ކަނޑުގައި ސުޕަރސޮނިކް އެންޓި-ޝިޕް މިސައިލް ޓެސްޓުތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފިއެވެ.

އެގައުމުން މިފަދަ ޓެސްޓުތަކެއް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާކަން ރަޝިއާގެ ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވަނީ އަންގާރަ ދުވަހުއެވެ.

ޓެލެގްރާމް މެދުވެރިކޮށް އެ މިނިސްޓްރީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ރަޝިއާގެ ޕެސިފިކް ފްލީޓުން، ޖަޕާން ކަނޑުގައި "މޮސްކިޓް" ކްރޫޒް މިސައިލް ބޭނުންކޮށްގެން ކަނޑުގައި ދުޝްމިނުންނަށް ހަމަލާދިނުމުގެ ތަމުރީނުތަކެއް ކުރިއަށްގެންގޮސްފައި ވާނެކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މިތަމްރީނު ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް "މޮކް ޓާރގެޓް" ތަކެއް ބޭނުންކޮށްފައި ވާނެކަމަށާއި، 100 ކިލޯމީޓަރު ދުރުގައި ހުރި ޓާރގެޓްތަކަށް މޮސްކިޓް ކްރޫސް މިސައިލްގެ ދެ ހަމަލާ އަމާޒުކުރެވުނު ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ރަޝިއާގެ މި މިސައިލްތަކަކީ ސޯވިއެޓްގެ އަސްލު އުފެއްދުންތަކެކެވެ. މީޑިއަމް ރޭންޖްގެ މި ސުޕަރސޮނިކް ކްރޫޒް މިސައިލްތަކަކީ 120 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް ހަމަލާދެވޭ މިސައިލްތަކެކެވެ.

ރަޝިއާގެ މި ޓެސްޓުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ޖަޕާންގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޔޮޝިމަސަ ހަޔަޝި ވަނީ، ރަޝިއާގެ އަސްކަރީ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޖަޕާނުން ހުޝިޔާރުވެ އޮންނާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މި ޓެސްޓުތަކުން އަދި މިހާތަނަށް އެއްވެސް ގެއްލުމެއް ލިބިގެން ރިޕޯޓުކުރެވިފައި ނުވާކަމަށް ޔޮޝިމަސަ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް