ކ. މާލެ
|
28 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 12:58
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި މެންބަރުންގެ ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބުދެއްވަނީ
މަޖިލިސް
ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުން
ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރކޮށްފިނަމަ ދައުލަތަށާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ
 
ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަކީ ރޭޓިންގ އެޖެންސީތަކުން ސަރުކާރު ސެލެކްޓިކް ޑީފޯލްޑް ރޭޓިންގ އަށް ޑައުންގްރޭޑް ކުރާކަމެއް
 
2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ޑެޓް ޓު ޖީޑީޕީ ރޭޝިއޯ ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 111 އިންސައްތައިގައި
 
ދަރަނި ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު މަގަކީ ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކޮށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން

ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކޮށްފިނަމަ ދައުލަތަށާއި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ބޭރުން ފައިސާ ހޯދަން ދަތިވާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

Advertisement

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިހެން ވިދާޅުވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު، ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައެވެ.

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކަރަންޓް ޑެބްޓް ޓު ޖީޑީޕީ ރޭޝިއޯއަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރެވޭ ޑެބްޓް ޓު ޖީޑީޕީ ރޭޝިއޯއަކީ ކޮބައިތޯ؟ ދައުލަތުގެ ދަރަނި މިހާ ބޮޑުއިރު، ދަރަނި މަދުކޮށް ރީސްޓްރަކްޗަރކުރުން މުހިންމުކަމަށް ވީހިނދު، ތިޔަ މިނިސްޓްރީން އެކަން އެގޮތަށް ކުރުމުގެ ވިސްނުންފުޅު ގެންގުޅުއްވަންތޯ؟
މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު އަމީރު ވިދާޅުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ދައުލަތުން ސީދާ ނަގާފައިވާ ދަރަނި އަދި ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ދަރަނީގެ ޑެޓް ޓު ޖީޑީޕީ ރޭޝިއޯ އަކީ 118 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ. އެއީ، ދައުލަތުން ސީދާ ނަގާފައިވާ ދަރަނި 100 އިންސައްތަ އަދި ގެރެންޓީ ކޮށްދީފައިވާ ދަރަނި 18 އިންސައްތަ ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވަނި 2022 ވަނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ޑެޓް ޓު ޖީޑީޕީ ރޭޝިއޯ ހުންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެވެނީ 111 އިންސައްތައިގައި ކަމަށެވެ. އެއީ ދައުލަތުން ސީދާ ނަގާފައިވާ ދަރަނި 98 އިންސައްތަ އަދި ގެރެންޓީ ކޯށްދީފައިވާ ދަރަނި 13 އިންސައްތައެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ ދަރަނި ރީސްޓްރަކްޗަރ ކުރުމަކީ ރޭޓިންގ އެޖެންސީތަކުން ސަރުކާރު ސެލެކްޓިކް ޑީފޯލްޑް ރޭޓިންގ އަށް ޑައުންގްރޭޑް ކުރާކަމެއް ކަމަށެވެ.

އޭގެ ނަތީޖާއަކަށް ވެގެންދާނީ ދައުލަތަށާއި، އަދި ރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން ފައިސާ ހޯދުން ދަތިވުން. އެހެންކަމުން ދައުލަތުގެ ދަރަނި ހަމަ މަގަށް އެޅުވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު މަގަކީ ދައުލަތުގެ ހަރަދު ކުޑަކޮށް އާމްދަނީ އިތުރުކުރުން. ދައުލަތުގެ ފިސްކަލް ސްޓްރެޓަޖީ 2023-2025 އެކުލަވާލާފައި ވާނީ މިކަންކަން ހިމަނައިގެން
ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު

ދަރަނީގެ މައްސަލައިގައި ސަރުކާރުން ބުނެފައިވަނީ ރާއްޖެއިން ދަރަނި މެނޭޖްކުރާ ގޮތް ރަނގަޅު ކަމަށް އައިއެމްއެފް އިން ވެސް ހާމަކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ބައިނަލްއަޤުވާމީ އެހެން ޖަމިއްޔާތަކާއި އިދާރާތަކުން ވެސް އެކަން ފާހަގަކުރާ ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ދަރަންޏާމެދު އެ ނޫން ގޮތަކަށް ދައްކަވާ ވާހަކަ އަކީ އެ ބޭފުޅުންގެ އަމިއްލަ ޚިޔާލުކަމަށާއި އެއީ ސިޔާސީ ވާހަކަތައް ކަމަށް ސަރުކާރުން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި