ކ. މާލެ
|
27 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 12:20
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަޙައްދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާގު ބޯޓު ފަހަރު ދަތުރު ކުރޭ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަޙައްދުން ކޮންމެ ދުވަހަކުވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ އާގު ބޯޓު ފަހަރު ދަތުރު ކުރޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕްރޮޖެކްޓް
އިހަވަންދިއްޕޮޅުން ބަންކަރިންނާއި ކްރޫ ޗޭންޖުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރަނީ
 
ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއު ފަށައިގަތު
 
މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކުރެވި އެ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިއްޖެ
 
އެސްޓީއޯއިން ބަންކަަރިންގެ ހިދުމަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ތެޔޮ ކުންފުނިތަކާ ދަނީ މަޝްވަރާ ކުރަމުން

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ފުރަތަމަ ހިދުމަތް ފަށައިގަންނަން ހުރި މަސައްކަތްތައް ކުރެވޭނެ ގޮތަށް ބައެއް ގަވާއިދުތައް އިސްލާހުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކަމަށް އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިހެން ވިދާޅުވީ ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވި ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައެވެ.

އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޓްރ ންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ތަރައްޤީކުރެވެންދެން އެ ސަރަޙައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓުފަހަރަށް ޚިދުމަތްދިނުމަށްޓަކައި ތިޔަ މިނިސްޓްރީން ތަންފީޒުކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޙަވާލުކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން 29 މޭ 2022 ގައި މިނިސްޓަރާ ކުރެވުނު ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި، 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ނުވަތަ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރުގައި ތަޢާރަފުކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތްކުރައްވާ ކަމަށް ބަޔާންކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަށް މިހާތަނަށް ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތްތަކަކީ ކޮބައިތޯ؟ އަދި އެ ޚިދުމަތްތައް ދެވެން ފެށޭނެކަމަށް މިހާރު ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ ތާރީޚަކީ ކޮބައިތޯ؟
ހޯރަފުށީ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަހުމަދު ސަލީމް ކުރެއްވި ސުވާލު

މެންބަރު ސަލީމްގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ވިދާޅުވީ އިހަވަދިއްޕޮޅުގައި ޓްރާންސްޝިޕްމަންޓް ބަނދަރެއް ތަރައްގީކުރެވެންދެން އެ ސަރަހައްދުން ދަތުރުކުރާ އާގުބޯޓު ފަހަރަށް ހިދުމަތް ދިނުމަށްޓަކައި ކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން މިިނިސްޓްރީން ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުންކަ ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކާއެކު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށްގެންގޮސް، މި ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހިދުމަތްތައް ފަށައިގަންނައިރު ކްރޫ ޗޭންޖު، ޝިޕް ސަޕްލައިޒް އަދި ބަންކަރިންއަށް ފޯކަސް ކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެވި، މި ހިދުމަތްތައް ފަށައިގަތުމަށް މިހާރު އަމަލުކުރަމުންދާ ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކުރެވި އެ ގަވާއިދުތައް އިސްލާހު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ބޮޑުބައެއް ނިމިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އަދި އެސްޓީއޯއިން ބަންކަަރިންގެ ހިދުމަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ތެޔޮ ކުންފުނިތަކާ މަޝްވަރާކޮށް، މިކަމަށް ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންތްތައް ހޯދުމަށް މަޝްވަރާކުރަމުންދާ ކަމަށް މިނިސްޓަރުގެ ޖަވާބުގައި ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މި ހިދުމަތްތައް ފެށުމަށްޓަކައި އިމިގްރޭޝަން، ކަސްޓަމްސް އަދި އެހެނިހެންވެސް ރެގިއުލޭޓަރީ މުއައްސަސާތަކުގެ ހިދުމަތްތައް ގާއިމުވެފައިވާ އައިއެސްޕީއެސް މިންގަނޑުތަކަށް ފެތޭ ފެސިލިޓީއެއް އިހަވަންދިއްޕޮޅު އަތޮޅުގައި ގާއިމްކުރަންޖެހާ. މި ފެސިލިޓީ ގާއިމްކުރާ ލޮކޭޝަނަކީ ބަނދަރުގެ ޖާގައާއި، ބަނދަރަށް ވަދެ ނުކުތުމުގެ ފަސޭހަކަމާއި، ހުޅަނގު މޫސުމާއި އިރުވައި މޫސުމުގައި ބަނދަރަށް ނިވާ ލިބޭ މިންވަރު ފަދަ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް، އެކަމަށް އެކަށީގެންވާ ލޮކޭޝަނަކަށް ވާންޖެހޭ އަދި މިފަދަ ފެސިލިޓީއެއް ތަރައްގީކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑާއި އެކުގައިވަނީ ގިނަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވިފައި.
އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގައި ޕޯޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއެއް ސަރުކާރުން ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޕޯޓް ސިޓީގެ ކަންކަން އިންތިޒާމުވެ، ތަރުތީބުވެގެން އަންނަ އިރު މި ހިދުމަތްތަކަކީ ޕޯޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ފޯރުކޮށްދެވޭނެ ހިދުމަތްތައްކަމުގައި ވެގެންދާނެ ކަަމަށެވެ.

އަދި ޕޯޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއުގެ ފުރަތަަމަ ފޭސްއަށް ބޭނުންވާ ބިން އަވަސް މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި ހިއްކާ، ބިން ހިއްކުމަށްފަހު އެތަނުން އެންމެ އަވަހަށް ފޯރުކޮށްދޭން ފަށާނެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ކްރޫޒް ޗޭންޖް، ޝިޕް ސަޕްލައި ފަދަ ހިދުމަތްތައް ވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ.

މި ސަރަހައްދުގެ އެހެން ރަށެއްގައި ޓްރާންސިޝަން އެރޭންޖްމަންޓެއްގެ ގޮތުގައި އިންވެސްޓްމަންޓުތަކެއް ކުރުމުގެ ބަދަލުގައި ސަރުކާރުގެ މިހާރުގެ އަމާޒަކީ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ޕޯޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއު ފަށައިގަތުމަށް ބޭނުންވާ ބިން ހިއްކުމަށް އަވަހަށް ފަށާ އިހަވަންދިއްޕޮޅުގެ ސްޓްރެޓީޖިކް ލޮކޭޝަން އެޑްވާންޓޭޖްގެ ތެރެއިން ދެވެންފެށޭނެ ހިދުމަތްތައް ޕޯޓް ސިޓީގެ މަޝްރޫއުގެ ތެރެއިން ދެމެހެއްޓެނެވި އަދި ކޯސްޓް އިފެކްޓިކް ގޮތެއްގައި ދިނުމަށް ވީހާވެސް އަވަހަށް ފެށުން.
އިކޮނަމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވީ މި މަސައްކަތް މިގޮތަށް ކުރިއަށްގެންދާއިރު، ގަވާއިދުތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމާއި، ހިދުމަތްތަކުގެ ޕްރޮސެސް އަވަސް ކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ކަމާގުޅޭ އިދާރާތަކާއި ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީން މިހާރުވެސް ކުރިއަށް ގެންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް