ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 17:28
އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ
އައްޑޫ ސިޓީ، ފޭދޫ
ގޫގުލް
ޑެންގީހުން ފެތުރުން
އައްޑޫގައި ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފި
 
ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފައިވޭ
 
އައްޑޫއިން މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީހުން ޖެހިގެން 33 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ
 
ހުރިހާ އަވަށެއްގައި ގަވާއިދުން މަދިރި ދުން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ

އައްޑޫ ސިޓީގައި ހަލުވި ކަމާއެކު ޑެންގީހުން ފެތުރެމުންދާތީ ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޚާއްސަ މަސައްކަތްތަކެއް ފަށައިފިއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ މި ދުވަސްވަރަކީ އައްޑޫގެ އެކި އަވަށްތަކުގައި ޑެންގީ ހުން ފެތުރެމުންދާ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށާއި، ބަލި ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް އަވަސް ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މަދިރި އުފެދޭ ތަންތަން ނައްތާލުމުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައިވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ކައުންސިލުން ބުނީ ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހުރިހާ އަވަށެއްގައި ގަވާއިދުން މަދިރި ދުން ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މިމަސައްކަތް ކުރުމުގައި އާއްމު ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން އައްޑޫ އިން މިމަހުގެ މިހާތަނަށް ޑެންގީހުން ޖެހިގެން 33 މީހުން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ ހިތަދޫ އިން 27، މަރަދޫ އިން 4 މަރަދޫ ފޭދޫއިން 1 އަދި ހުޅުމީދޫ 1 އެކަކަށެވެ.

ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގައި ވެސް ރޯގާ ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރު ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް މާލެ ސަރަހައްދުން ޑެންގީހުން ފެތުރޭ މިންވަރު އިތުރުވެފައިވާކަން ފާހަގަނުވާ ކަމަށެވެ. އަދި ރޯގާ ފެތުރެމުންދާތީ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ގޮތުން އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އިން އާއްމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު، ޖެނުއަރީ މަހު ޑެންގީހުމުގެ 198 ކޭސް އަދި ފެބްރުއަރީ މަހު 145 ކޭސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.

މަދިރިން ރައްކާތެރިވުމަށް ހަށިގަނޑު ރަނގަޅަށް ނިވާވާ ގޮތަށް ހެދުން އަޅާ މަދިރި ލޯޝަން ފަދަ ތަކެތި ބޭނުން ކުރުމަށް އެޗްޕީއޭއިން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ. އަދި ފަތިސްގަޑި އާއި އިރުއޮއްސޭ ވަގުތު ގޭގެ ދޮރުތައް ލައްޕާ ފެން ހެދޭގޮތަށް ހުންނަ ތަންތަން ނުބެހެއްޓުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކުން އަންނަނީ އިލްތިމާސްކުރަމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް