ކ. މާލެ
|
26 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 07:14
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ދައްކާލުމަށް ފަހު ޓުޗެލް ވާހަކަ ދައްކަނީ
ބަޔާން މިއުނިކްގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ދައްކާލުމަށް ފަހު ޓުޗެލް ވާހަކަ ދައްކަނީ
ރޮއިޓާރސް
ބަޔާން މިއުނިކް
ބަޔާންގައި އޮތީ ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް، ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާ ޓީމަކީ ބަޔާން: ޓުޗެލް
 
އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބަޔާންގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕުގައި ތިބި އެންމެ ހުނަރުވެރި އަދި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިން

ޖަރުމަނުގެ ބަޔާން މިއުނިކްގައި އޮތީ ވަރަށް ވަރުގަދަ ސްކޮޑެއް ކަމަށާއި، ކޮންމެ ޓީމަކުން ވެސް ޖެހިލުންވާ ޓީމަކީ ބަޔާން ކަމަށް އެ ޓީމުގެ އައު ކޯޗު ތޯމަސް ޓުޗެލް ބުނެފި އެވެ.

ޖަރުމަނަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 49 އަހަރުގެ ޓުޗެލް މިހެން ބުނީ، ބަޔާންގެ ކޯޗުގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް އޭނާ ދައްކާލުމަށް ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. އެ ޕްރެސްގައި ބަޔާންގެ ސީއޯއޯ އޮލިވާ ޚާން އަދި ސްޕޯޓިން ޑިރެކްޓަރު ވެސް ވަނީ ބައިވެރިވެފަ އެވެ. ބަޔާންގެ އައު ކޯޗުކަމަށް ޓުޗެލް ހަމަޖެއްސީ އެ ކުލަބުގެ ކޯޗުކަމުގައި އެންމެ ފަހުން ހުރި ހޫލިއަން ނާގަލްސްމަން މަގާމުން ވަކި ކުރުމަށްފަހު އެވެ.

ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓުޗެލް ބުނީ ބަޔާން އަކީ ވަރަށް ޚާއްސަ ކުލަބެއް ކަމަށާއި، ބަޔާންގެ ހެޑްކުއާޓާ އަށް އައުމުން ވެސް އެކަން އެނގިގެން ދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ބަޔާން އަކީ ޔޫރަޕުގައި އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ކުލަބު ކަމަށާއި، އަދި ދުނިޔޭގައި އޮތް އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ކުލަބު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އަބަދުވެސް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮންނަ ހަގީގަތަކީ ބަޔާންގެ ޑީއެންއޭ އަކީ "މޮޅުވުން" ކަމުގަ އެވެ. އެހެންކަމުން ޒިންމާއާ ހަވާލުވާ އެއްވެސް މީހަކަށް އެކަން އޮޅިގެން ނުވާނެ ކަމަށާއި، އެކަން އަބަދު ވެސް އެނގެން ވާނެ ކަމަށެވެ. ބަޔާންގައި އޮތް ސްކޮޑާ ގުޅޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ޓުޗެލް ބުނީ، އޭނާގެ ނަޒަރުގައި ބަޔާންގައި ތިބި ކުޅުންތެރިންނަކީ މި ވަގުތު ޔޫރަޕުގައި ތިބި އެންމެ ހުނަރުވެރި އަދި އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިންގެ މައްޗަށް އެކުލެވޭ ސްކޮޑު ކަމަށެވެ. އަދި މިއީ އޭނާ އާއި އޭނާގެ ކޯޗިން ސްޓާފުންނަށް ކުރިމަތިވާނެ ބޮޑު ޗެލެންޖެއް ކަމަށާއި، ބޭނުންވަނީ ބަޔާންގެ އެންމެންނާ ގުޅިގެން ކުލަބުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް މޮޅުވާން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓުޗެލް ބުނީ މިހާރު ލިބިފައި އޮތް ސްކޮޑާއެކު ބަޔާނަށް ކޮންމެ ތައްޓަކަށް ވެސް ވާދަކުރެެވޭނެ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމުން ވަކި ކުރި ފަހުން ޓުޗެލް ހުރީ އެއްވެސް ވަޒީފާއެއްގަ ނޫނެވެ. އެހެންކަމުން ބަޔާންގެ ކޯޗުކަމާ ހަވާލުވުމުގެ ދައުވަތު ލިބުނު ގޮތާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓުޗެލް ބުނީ، އެކަން ވެގެން ދިޔައީ އޭނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު ހައިރާންކަމެއް ލިބިގެން ދިޔަ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެކަމަކީ އެއްވެސް ވަރަކަށް އުންމީދު ކޮށްގެން ހުރި ކަމެއް ވެސް ނޫން ކަމަށެވެ. ޓުޗެލް ބުނީ ބަޔާންގެ ކުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް މާބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށް މިވަގުތު ޤަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށާއި، މައްސަލަ ދިމާވީ ނަތީޖާ ނުނެރެވުމާ ހަމައިން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެކަމުގެ ތަފްސީލަކަށް ދާން ބޭނުންނުވާކަން ފާހަގަ ކުރަމުން ޓުޗެލް ބުނީ، ނަތީޖާ ދަށްވީ ކީއްވެގެންތޯ ދެނެގަނެގެން ކުރިއަށް ދާން މިވަގުތު އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ.

ބަޔާން އަކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި ޓުޗެލް އިރުޝާދު ދޭނެ ހަތަރު ވަނަ ކުލަބެވެ. މީގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ އެ ލީގުގެ އޮގްސްބާގް، މެއިންޒް އަދި ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމަންޑަށް ވެސް އިރުޝާދު ދީފަ އެވެ. ޓުޗެލްގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ބަޔާން ކުޅޭނެ ފުރަތަމަ މެޗަކީ ޖަރުމަނު ލީގުގައި އަންނަ މަހުގެ އެއް ވަނަ ދުވަހު އޭނާގެ ކުރީގެ ކުލަބް ޑޯޓްމަންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް