ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 09:55
ހުޅުމާލެގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހުޅުމާލެގެ ދެވަނަ ފިޔަވަހި
ހައުސިންގް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕޮރޭޝަން
ހުޅުމާލޭގައި އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ އުސޫލު
އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރުދާސް އަދި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިސްތިހާރު ނުކުރެވޭނެ: އެޗްޑީސީ
 
ޑިޖިޓަލް ބޯޑުތަކުގައި އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ
 
ކަރުދާހާއި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަރުކޮށްފައިވާ އިސްތިހާރުތައް އޭޕްރީލްގެ ކުރިން ނަގަންޖެހޭ
 
ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް ދަނީ ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުން

އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ކަރުދާސް އަދި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިސްތިހާރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ)ން ބުނެފިއެވެ.

އެޗްޑީސީން ބުނީ ހުޅުމާލެގައި ހިތްފަސޭހަ މާހައުލެއް ގާއިމްކުރުމަށް އެކޯޕްރޭޝަނުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް ކުރަމުންދާ ކަމަށާއި، އެމަސައްކަތް ކުރުމުގައި ރައްޔިތުންގެ އެއްބާރުލުން ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. ތަރައްގީގެ ގިނަ މަޝްރޫއުތައް ހިންގަމުންދާއިރު، އެސިޓީގެ މާސްޓަރޕްލޭންއާ އެއްގޮތަށް މަސައްކަތްކޮށް، ކަންކަން ތަންފީޒު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. އެޗްޑީސީން ބުނީ ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ތަރައްގީކުރާ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތުގެ ދަށުން ކަރުދާސް އަދި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިސްތިހާރުކުރަން ހުއްދަދިނުން ހުއްޓާލުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން އޭޕްރީލް މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކަރުދާހާއި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ހުޅުމާލޭގައި އިސްތިހާރު ނުކުރެވޭނެ ކަަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ. މިހާރު ހުޅުމާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި ކަރުދާހާއި ފޮތި ބޭނުންކޮށްގެން ހަރުކޮށްފައިވާ އިސްތިހާރުތައް އޭޕްރީލް މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުރިން ނެގުމަށް ވެސް އެޗްޑީސީން ވަނީ އިލްތިމާސްކޮށްފައެވެ.

Advertisement

ހުޅުމާލޭގައި އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ އުސޫލަށް ބޮޑުބަދަލެއް ގެނައުމަށް ނިންމާފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް އެޗްޑީސީން ބުނީ އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ ޒަމާނީ އިންތިޒާމުތައް ހަމަޖައްސާފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން އެޗްޑީސީގެ އަރބަންހައިޕް މެދުވެރިކޮށް ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމުކޮށްފައިވާ ޑިޖިޓަލް ބޯޑުތަކުގައި އިސްތިހާރުކުރެވޭނެ ގޮތް ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށް އެޗްޑީސީން ބުނެއެވެ.

ހުޅުމާލެއަކީ މާލެއަތޮޅު ހުޅުލެއާއި ފަރުކޮޅުފުށްޓާއި ދެމެދު އޮންނަ ބިޔަ ފަޅު ހިއްކައިގެން އަލަށް ގާއިމުކޮށްފައިވާ ރަށެކެވެ. މިރަށް ވުޖޫދުކުރީ މާލެއާއި މާލެ ސަރަހައްދަށް ދިމާވެފައިވާ ބިމުގެ ތާށިކަމާއި ތޮއްޖެހުމުގެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް ސިނާއީ އެކި މަސައްކަތްތަކާއި ގެދޮރުވެރިކުރުމުގެ އެކި މަޝްރޫއުތައް ހިންގުންވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ޕްލޭން ކުރެވިގެންނެވެ. އަދި ކަނޑުގެ ލޮނުގަނޑު އުފުލުމުގެ ސަބަބުން ދިމާވެދާނެ ކާރިސާތަކަށް ވެސް ވިސްނުން ބަހައްޓައިގެންނެވެ. ހުޅުމާލޭގައި މީހުން ދިރިއުޅެން ފުރުސަތު ދިނުމަށްފަހު އެކަމަށް އިޖާބަދިން މީހުން ބައިވެރިކޮށްގެން އެންމެ ފުރަތަމަ އާބާދީ އިފްތިތާހުކުރީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ދައުރުގައި 2004 ވަނަ އަހަރުގެ މެއި މަހު ބާރަ ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ހުޅުމާލޭގެ އެންމެހައި ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމުކޮށް ތަރުތީބު ކުރުމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު ހަވާލުކުރެވިފައިވަނީ ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަނާއެވެ. މިއީ އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުމާލޭ ޑިވޮލޮޕްމަންޓް ޔުނިޓެވެ. ނުވަތަ ކޯޕަރޭޝަނެވެ. މިކުންފުނި ވުޖޫދު ކުރެވުނީ 23 މާރޗް 2005 ގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް