ކ. މާލެ
|
23 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 08:27
ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 45 ވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 45 ވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ޕޮލިސް މީޑިޔާ
ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯސް
ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 45 ވަނަ ބުރު ނިންމާލައިފި
 
ފެބުރުވަރީ 19 އިން މާރޗު 20 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ކޯހުގައި 41 ފުލުހުން ބައިވެރިވި

ދ. ވާނީ ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިންގ ކޯހުގެ 45 ވަނަ ބުރު ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ.

ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވައި ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ބަޝީރު ދެއްކެވި ވާހަކަފުޅުގައި، ރައްޔިތުންނާ ގުޅިގެން ޕްރޮފެޝަނަލްކަމާއި ޒިންމާދާރުކަމާއެކުގައި ރައްޔިތުންނަށް ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ކޯހުގެ ބައިވެރިންގެ ކިބައިން އެދިވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ފެބުރުވަރީ 19 އިން މާރޗު 20 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެ ކޯހުގައި 41 ފުލުހުން ބައިވެރިވެ، ކޯހުގެ މިންގަނޑަށް ފާސްވެ 39 ބައިވެރިން ސެޓްފިކެޓް ހާސިލުކޮށްފައިވެއެވެ.

ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިނިނގް ކޯހުގައި ފުލުހުންނާ ގުޅުންހުރި ގާނޫނުތައް، އިންސާނީ ހައްގުތައް، ފުލުހުންގެ ކޯޑް އޮފް ކޮންޑަކްޓް، ކޯޑް އޮފް އެތިކްސް އަދި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ހިލާފަށް އެއްވާ އެއްވުންތައް ރޫޅާލުމުގެ ހުނަރުތައް އިންޓަނޭޝަނަލް ބެސްޓް ޕްރެކްޓިސްއާ އެއްގޮތްވާގޮތުގެ މަތިން ކިޔަވައިދީފައިވެއެވެ. އަދި ފުލުހުންގެ އަމުރަށް ނުކިޔަމަންތެރިވާ ހާލަތްތަކުގައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް މީހުން ގެނައުމުގައި ބޭނުންކުރާ އުކުޅުތައް ކިޔައިދީފައިވެއެވެ. އޭގެ އިތުރުން ފުލުހުން ބޭނުންކުރާ ލެސް ލީތަލް ހަތިޔާރު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ އުކުޅުތައް ދަސްކޮށްދީފައިވެއެވެ. އަދި ސިނާރިއޯ އެކްސައިޒްތައް ޕޮލިސް ޓްރެއިނިންގ ސެންޓަރު އަދި ދ. އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވެއެވެ.

އިސްކަންދަރު ބިލްޑިންގގައި ބޭއްވި މި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮށްދެއްވީ ޕީޕަލްސް ޑައިރެކްޓްރޭޓްގެ އެކްޓިންގ ހެޑް ޗީފް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުޙައްމަދު ބަޝީރުއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި، ސްޕެޝަލިސްޓް އެންޑް ރެސްޕޮންސްގެ ހެޑް ސްޕްރިންޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް އަޙްމަދު މުސްލިމް، ސްޕެޝަލް ރެސްޕޯންސް އެންޑް ޑިޕްލޯއިމެންޓް ޔުނިޓް ހެޑް އިންސްޕެކްޓަރ އޮފް ޕޮލިސް ފާތިމަތު އަރޫޝާ އާއި ނެޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލިސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްޓްމަންޓްގެ ސީނިއަރ އޮފިސަރުންނާއި ޕަބްލިކް އޯޑަރ ޓްރެއިންގ ކޯހުގެ މުދައްރިބުންނާއި ކޯހުގެ ބައިވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް