ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:29
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ މެންބަރުން
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް
ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލް
ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފި
 
މުސާރާއިގެ 35 އިންސައްތަ އެލަވެންސްއެއް ދެމުން ގެންދާއިރު ކައުންސިލުތަކުގެ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މިފަދަ އެލަވެންސްތައް ނުލިބި މުސާރާއިގެ ފަރަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑު

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ބޮޑުކުރުމަށް ގޮވާލާ ޤަރާރެއް ފާސްކޮށްފިއެވެ.

ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ކައުންސިލުން ބުނީ 21 މާރޗް 2023 ވަނަ ދުވަހުގެ ކުލުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 95 ވަނަ އާންމު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ހުރިހާ މެންބަރުންގެ އަޤުލަބިއްޔަތުން މި ގަރާރު ފާސްކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޤަރާރާކި، މެއި 2010 ތަޞްދީޤުކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 6، 21 އަދި 39 ވަނަ މާއްދާއިން ބާރުލިބިގެން އުފައްދާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި ރަށު ކައުންސިލުތަކާއި ސިޓީ ކައުންސިލްތަކަކީ، އެ ދާއިރާއަކަށް ނިސްބަތްވާ، މި ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިވާ އެންމެހާ ޒިންމާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމަށް ހަދާފައިވާ ތަންތަނަށްވެފައި، ހަމަ އެޤާނޫގައި ކައުންސިލްތަކުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކުގައި ހިމަނާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ރަށް ހިންގާ ތަރައްޤީކޮށް، ރައްޔިތުންނަށް ދޭންޖެހޭ އެންމާ ރަށްވެހި ޚިދުމަތްތައް ދިނުމާއި، ސަރުކާރުން ކައުންސިލްތަކަށް ހިންގުމަށް ހަވާލުކުރެވޭ ތަރައްޤީގެ މަޝްރޫޢުތައް ހިންގުމާއި، ރަށުގެ އެންމެހާ އިޖްތިމާޢީ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމާއި ޤައުމީ އިދާރާތަކަށް ބޭނުންވާ އެންމެހާ އެހީތެރިކަން ދިނުން ހިމެނޭތީ، ސީޓީ ކައުންސިލާއި ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން އަދި އެކިއެކި އެހެން ޤާނުނާއި ޤަވައިދުތަކުން އެތަކެއް ޒިންމާތަކެއް މަތިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ދަޢުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި އެ ވުޒާރާތަކުގެ ދަށުގައިވާ އޮފީސްތަކުގެ މޭންޑޭޓް، ސިޓީ އަދި ރަށު ފެންވަރުގައި ހިންގުމަށް އެކި ޤަވައިދާއި އުސޫލުތަށް ހަދައި ކައުންސިލާއި މަތިކުރަމުން ގެންދާކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ. މިގޮތުން ކާރިސާތަކުން ރައްކާތެރިވުމާއި، ގެވެށި އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުމާއި، އަމަން އަމާން ބެލެހެއްޓުމާއި ގުޅުންހުރި އެކި ޒިންމާފަދަ އެތަކެއް ޒިންމާތަކެއް ކެނޑިނޭޅި ހަވާލުކުރެވެމުން ދާކަމަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކާއި، މިނިވަން މުއައްސަސަތާކައި، އެކި އިދާރާތަކުން ރަށްފުށުގައި ހިންގައި އެންމެހައި ޕްރޮޖެކްޓްތަކާއި، ހަރަކާތްތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްގެ މުވައްޒަފުން އެތައް ވަގުތެއް ހޭދަކުރަންޖެހޭކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެއެވެ.

ނަމަވެސް މުސާރައިގެ ގޮތުން މަތީ ގިންތީގެ އިދާރާތަކުގެ އެތަކެއް މަސައްކަތްތަކާއި، ރަށްފުށުގެ ވަކި ހާއްސަ އިތުރު އެތައް މަސައްކަތްތަކެއް މަތިކޮށް، އެ އިދާރާތަކަށް ވުރެ ކުޑަ މުސާރައެއް ކައުންސިލަތަކަށް ލިބޭގޮތަށް އޮތުމަކީ ކައުންސިލުން ބަލައިގަނެވޭނެ ކަމަކަށް ނުވާތީއާއި، ހަގީގަތަށް ރިއާޔަތްކުރާނަމަ ޕޭފްރޭމްވާރކްގައި ކައުންސިލްތައް ގިންތި ކުރެވިފައި އޮންނަންވާނީ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކަށް ވުރެންވެސް މަތީގައި ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އަދި ކައުންސިލްތަކަކީ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތްތައް ރަށްފުށުފައި ކުރުމުގެ އިތުރުން ލާމަރުކަޒީ ޤާނޫނުން މަތިކޮށްފައިފައިވާ އެންމެހާ ޒިންމާތަކާ ރަށްފުށުގެ އެންމެހާ ކަންތައް ބަލަހައްޓާ އިދާރާ ކަމުގައި ވާތީއާއި، ރަށެއްގައި ދައުލަތުގެ އެތަކެއް އިދާރާތަށް ޤާއިމް ވެފައިވާއިރު، ލާމަރުކަޒީ ގާނުނުގެ އެއްމެހައި ޒިންމާތަކެއް މަތިކުރެވިފައިވާ ކައުންސިލުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައާއި އެލަވެންސްތައް، ރަށުގައި ގާއިމުވެފައިވާ އެހެނިހެން ހުރިހާ އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ އަށްވުރެ ކުޑަވެފައި ފަރަޤު ބޮޑުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާކަމެއް ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގެ ސަބަބުން ކިޔަވައިގެން ތިބި ތަޖުރިބާ ހުރި ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން ކައުންސިލުތަކުގެ ވަޒީފާތަކަށް ކުރިމަތި ނުލުމާއި ތިބި ރަނގަޅު މުވައްޒަފުން އެހެން އިދާރާތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭކަމީ ވެސް ކައުންސިލުން ކަންބޮޑުވާކަމެއްގެ ގޮތުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ދައުލަތުގެ ޕޭ ފްރޭމްވަރކްގެ މިންގަނޑުތައް ބަޔާންކޮށް 1 މޭ 2022 ގައި ގެޒެޓް ކުރެވިފައިވާ އުސޫލުގައި މުއައްސަސާތައް ހަތަރު ގިންތިއަށް ގިންތި ކުރެވިފައިވާއިރު ގިންތީގެ އެންމެ ތިރިން ގިންތި ކުރެވިފާ އިދާރާތަކަކީ ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމުގައި ކައުންސިލްތައް ހިމެނި، ޕޭ ފްރޭމް ވަރކްގެ ގިންތީގެ ތިންވަނަ ދަރަޖާގައި ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތައް ހިމެނިފައިވާއިރު ކައުންސިލް ތަކަކީ ދައުލަތުގެ ވުޒާރާތަކުގެތެރެއިން ގުނޭ އިދާރާތަކަކަށްވެސް ނުވާ ކަމަށް ކައުންސިލުން ބުނެފައިވެއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ ދައުލަތުގެ ގިނަ ވުޒާރާތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ސިވިލް ސަރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް އެކި ނަންނަމުގައި މުސާރާއިގެ 35 އިންސައްތަ އެލަވެންސް އެއް ދެމުން ގެންދާއިރު ކައުންސިލުތަކުގެ ސިވިލް ސާރވިސް މުވައްޒަފުންނަށް މިފަދަ އެލަވެންސްތައް ނުލިބި މުސާރާއިގެ ފަރަގު އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވެފައިވުމަކީ ސިވިލް ސާރިވިސްގެ އެކި އިދާރާތަކުގައި އެއްހަމައެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުމެއް ކަމުގައި ދެކޭ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް