ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 10:07
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
ކްރިމިނަލް ކޯޓު
އަވަސް
ސީރިޔާ ހަނގުރާމަ
ދުބާއީއަށް ޗުއްޓީއަކަށްކަމަށް ބުނެ ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮސްފައިވާތީ ކުރި ދައުވާ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ
 
ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައި
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އޭނާއަށް ކުރޭ
 
ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމާގުޅޭ ހުށައެޅުން ދައުލަތުން ވަނީ ހުށައަޅާފައި

ދުބާއީއަށް ޗުއްޓީއަކަށްކަމަށް ބުނެ، ސީރިޔާ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮސްފައިވާތީ ރ ކަނދޮޅުދޫ ކަށިމާގޭ އަލީ ޝަފީޤްގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ކުރި ދައުވާ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށްގެންދެވޭނެކަމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކަނޑައަޅައިފިއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަނީ ގާޒީ ހުސައިން ފާއިޒް ރަޝާދެވެ.

މި މައްސަލައިގައި މީގެ ކުރިން ބޭއްވި އަޑުއެހުމުގައި ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ވަނީ ބައެއް ލިއެކިއުންތައް މަދުކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ގާޒީ ވަނީ އެކަމާ ގުޅިގެން އިތުރަށް މައުލޫމާތު ސާފު ކުރައްވައި، ލިއެކިއުންތައް މިހާރު ލިބިފައިވޭތޯ ބައްލަވާފައެވެ. ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ އަދިވެސް ބައެއް ލިއެކިއުންތައް ލިބިފައިނުވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވީ،  ދިފާއުން އެދިފައިވާ ލިއެކިއުންތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކީ ހެކި ރައްކާތެރިކޮށްދިނުމުގެ އަމުރަކަށް ދައުލަތުން އެދިފައިވާ ހެއްކެއް ކަމަށެވެ. 22 ސޮފްޙާގެ މި އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު ޝަރީއަތުން ކަނޑައަޅާ އުސޫލުތަކުގެ މަތިން ބެލުމާމެދު ދައުލަތުގެ އިއުތިރާޒެއް ނެތެވެ.

އޭގެ އިތުރުން ސިއްރު ހެކިވެރިޔާ 1 ތަހުގީގަށް ދީފައިވާ ބަޔާންވެސް ސިއްރުކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން ވަނީ އެދިފައެވެ.

ބުދަ ދުވަހުގެ އަޑުއެހުމުގައި ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމާގުޅޭ ހުށައެޅުން ދައުލަތުން ވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ. މި ހެކި ވަކި މިންވަރަކަށް ސިއްރު ކޮށްދިނުމަށް ދައުލަތުން އެދެއެވެ.

ދިފާއީ ވަކީލު ވަނީ ޝަރުތު ކޮށް، އަދި ދިފާއަށް ސިއްރު ކުރަންޖެހޭ ބައި ސިއްރު ކުރުމަށްފަހުވެސް އެ ހެކިތައް ދިފާއަށް ދޫކުރެވޭނެ އިންތިޒާމު ހަމަޖެއްސުމަށް އެދިފައެވެ. އެހެންނަމަވެސް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު އެގޮތުގެ މަތިން ދޫކުރުމަށް ދައުލަތުން އިއުތިރާޒު ކުރެއެވެ.

ސިއްރު ހެކިވެރިޔާގެ ބަޔާން ދޫކުރުމާމެދު ދައުލަތުން ބަލަންޖެހޭ ކަންކަން ބައްލަވާނެކަމަށް ދައުލަތުގެ ވަކީލު ވިދާޅުވިއެވެ.

ގާޒީ ވަނީ ދެން އޮންނަ އަޑުއެހުމުގައި ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ ބައި ކުރިއަށް ގެންދެވުމަށް ނިންމަވާފައެވެ.

މި އަޑުއެހުމުގައި ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާވެސް އިއްވާފައެވެ. އެގޮތުން ދައުލަތުން އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި ހިނގާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައެއްގައި ބައިވެރިވުމަށް ރާއްޖެ ދޫކޮށް ދިއުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ. މި ދައުވާ ކޮށްފައިވަނީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

ދައުލަތުން ބުނާ ގޮތުގައި އެ ދައުވާ އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރަނީ ދުބާއީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރުމަށްކަމަށް ބުނެ، ސީރިޔާގައި ހިނގާ ދާޚިލީ ހަނގުރާމައިގައި ބައިވެރިވުމަށް ގޮސްފައިވާތީއެވެ. މި ކުށުގެ އަދަބަކީ 5 އަހަރާއި 7 އަހަރާ ދެމެދުގެ މުއްދަތަކަށް ޖަލަށް ލުމެވެ.

ދައުވާލިބޭ ފަރާތުން ވަނީ ދައުވާއަށް އިންކާރު ކޮށްފައެވެ.

ދައުލަތުން ވަނީ ދައުވާ ސާބިތު ކުރުމަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިތައް ޚުލާސާ ގޮތެއްގައި ހާމަ ކުރައްވާފައެވެ.

އެއަށްފަހު ދިފާއުގެ އެދުމުގެ މަތިން ގާޒީ ވަނީ ދިފާއަށް ލިއުމުން ހެކި ހުށައެޅުމަށް ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ. އެގޮތުން މާރޗު މަހުގެ ނިޔަލަށް އެ ފުރުސަތު ވަނީ ދެއްވާފައެވެ. އަދި މިއީ މަދަނީ މިންގަނޑުން ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ މައްސަލައެއްކަމަށް ގާޒީ ނިންމެވިއެވެ.

އަދި ގާޒީ ވަނީ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށައެޅުންތަކަށް ފުރުސަތު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 17 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް