ކ. މާލެ
|
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 08:29
މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
މެންބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް
ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން
ރިސޯޓްތަކުގެ އިސް ބައެއް މަޤާމުތަކުގައި ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ތިބެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް މަޖިލީހަށް
 
ގާބިލް ތައުލީމީ މީހުން މިހާރު ރާއްޖޭގައި ތިބެން ޖެހޭނެ ކަމަށް ޖާބިރު ވިދާޅުވި
 
މަޖިލީހަށް ގަރާރު ހުށަހެޅީ އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށް، މެންބަރުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން
 
50 އަހަރުވީ އިރުވެސް ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމުގައި ގިނަ އަަދިވެސް ގިނައީ ބިދޭސީން

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތުގެ ވަޒީފާތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ، ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމަށް ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް އަދާކުރެވޭ މަޤާމެއްކަމަށް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ގޮތުން ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ޤަރާރެއް ހުށަހަޅުއްވައިފިއެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި އެ ގަރާރުގައި އޭނާ ވަނީ ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 50 އަހަރުވީ އިރުވެސް ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމުގައި ގިނަ އަަދިވެސް ގިނަ އަަދަދެއްގެ ބިދޭސީން ތިބޭކަން ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. ފަތުރުވެރިކަމަކީ އިގްތިސާދުގެ ލޭނާރުކަމަށް ވާއިރު މިހާރު ރާއްޖޭގައި އެފަދަ މަޤާމުތަކަށް ބޭނުންވާ ގާބިލް މީހުންނަށް ތައުލީމާއި ތަމްރީނު ފޯރުކޮށްދެވިފައި ހުންނަން ޖެހޭނެ ކަަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ޖާބިރު ވަނީ އެ ގަރާރުގައި ވިދާޅުވެފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން ރިޒޯޓު މެނޭޖަރުކަމާއި، އެޗް.އާރް މެނޭޖަރުކަމާއި، ޗީފް އެކައުންޓެންޓުގެ މަޤާމަކީ ދިވެހިން ތިބެން ޖެހޭ މަޤާމުތައް ކަމަށް ޤަބޫލުކުރައްވާ ކަަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި ބައިގަރުނުވެގެން ދިޔަ އިރު ވެސް އެކަންކަމަށް ހައްލު ނުލިބި އޮތުން ނިމުމަކަށް ގެންނަނަވަން ބޭނުންވާކަން އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެހެންކަމުން އެ މަސައްކަތްކުރުމަށް މަޖިލީހުގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ބަހުސްކޮށް މެންބަރުން ދެކޭގޮތް ހާމަކުރުމަކީ މުހިންމު ކަމެއް ކަަމަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވާތީ އެ ގަރާރު ހުށަހަޅުއްވަން ނިންމެވީ ކަމަށް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
11%
0%
0%
0%
89%
ކޮމެންޓް
22 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:21
މުހައްމަދު
ރިސޯރޓުގެ މާލެ އޮފީސްތައް ބައްލަވާލިޔަސް ގިނައީ ބޭރުމީހުން. އަދި އެމީހުންނަ ނިދާނެ ތަނަކާ އެކު މަތީމުސާރަދީފަ. ޢެހެނަމަވެސް އެމަގާމުގަ ހުންނަ ދިވެހި މީހާ ޔަށް މިއިން އެއްވެސް އިނާޔަތެއްނޮއޮވޭ. އަޅުގަނޑު މިދަންނެވީ މެދު އަދި މަތީ ފަންތީގަ އެއް މަގާމެއް އަދާކުރާ ދިވހިންނާ ބޭރުމީހުންގެ ތަފާތު. މިތަފާތު ބޮޑީ އިންޑިޔާ މީހުން ބޮޑުންނަށް ތިބެ ހިންގާ ރިސޯޓް ގެ މާލެ އޮފީސްތަށް. މާލެއޮފީސް ތަށް އޯޑިޓްނުކުރެވޭ ހިނދު ކިހިނެއް ރިސޯރޓް އޯޑިޓް ކުރެވޭނީ. ރާއްޖޭގެ މުއައްސަސާތައް ހަރުދަނާވެ މިހިރަކަންތައްތައް ރަގަޅުވާނެ ދުވަހަކަށް ކޮންމެ ދިވެސަކުވެސް އެދޭނެ ކަމުގެ ޝައްކެއްނެތް.
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް ފެށުމާއި އެކު ޗައިނާ އާއި އެކުވެފައިވާ ފްރީޓްރޭޑް އެގްރިމެންޓް އެއްބަސްވުމަށް ޢަމަލުކުރަން ފާސްކުރަން ފޮނުވަނީ
އުފެއްދުންތެރި މަޖިލީހެއްގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މަޖިލީހަކަށް 20 ވަނަ މަޖިލިސް ވެގެން ނުދާނެ - އަބްދުﷲ ވަހީދު
މަޖިލިސް އިންތިޚާބުން އެނގުނީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީކުރުވާނީ ސީދާ ރައްޔިތުންގެ ވޯޓުންކަމަށް ރައްޔިތުން ޤަބޫލުކުރާކަން - ނިޔާޒް
ރޭޕް އެވިޑެންސް ކިޓް ބޭނުންކުރުން ލާޒިމްކުރަން ހުށަހެޅުން - ޖިންސީ ގޯނާގެ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން އެޅޭ މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންގެ މަގާމަށް ޒަރީރު އައްޔަންކުރަން ރުހުންދީފި
ކާބޯތަކެތީގެ ރައްކާތެރިކަމާ ގުޅޭ މުހިންމު ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ކާބޯތަކެއްޗާ ބެހޭ ބިލު ފާސްކޮށްފި
20 ވަނަ މަޖިލީހަށް އިންތިހާބުވި އެމްޑީޕީގެ މެންބަރުންނާ ރައީސް ޞާލިހު ބައްދަލުކުރައްވައިފި
ފަތުރުވެރިންނަށް ޕްރީ އެޕްރޫވަލް ވިސާ ދޭން ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހުން ބަލައިގެންފި