ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 15:40
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު 2020
ރާއްޖެއެމްވީ
ކައުންސިލް އިންތިހާބު
ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑެސީ ޤަބޫލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ކޮމިޓީއަށް
 
ކުރިން 48 ގަޑި އިރަށް އޮންނަ މުއްދަތު 5 ދުވަހަށް ބަދަލުކުރުމަށް ވަނީ ހުށަހަޅާފައި
 
ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅޭނީ 5 ދުވަހުގެ މުއްދަތު ހަމަވާފަހުން

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކެނޑިޑެސީ ޤަބޫލުކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލު ގެނައުމަށް ޤާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހުގެ ބިލު މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވައިފިއެވެ.

ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ހުށަހަޅުއްވާފައި ވަނީ ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ނާޒިލްއެވެ. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން މި ބިލު ހުށަހެޅުމުގެ ބޭނުމެއްގެ ގޮތުގައި ބުނެފައިވަނީ، އިންތިހާބުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ ފަރާތްތަކުން އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދި ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރިކަން ނުވަތަ ގަބޫލުނުކުރާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެ ފަރާތްތަކަށް އެންގުމަށް ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިހާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނުނު) ގެ ދަށުން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ 48 ގަޑިއިރުގެ މުއްދަތަކީ، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުތަކުގައި އެކަން ކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ މުއްދަތެއްކަމުގައި ނުވާތީ، އެ މުއްދަތު 5 ދުވަހަށް އިތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 10/2010 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނު) އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިސްލާހުތައް ގެނައުމެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް އިތުރުކުރެވޭ 1-15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބުނެފައިވަނީ މި ގާނޫނުގެ 14 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތިން އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހާ އެކަން ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާ ލިޔުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ލިބޭތާ ގިނަވަގެން 5 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި، އެމީހެއްގެ ހުށަހެޅުން ގަބޫލުކުރިކަން ނުވަތަ ގަބޫލުނުކުރާކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމީހަކަށް ލިޔުމުން އަންގަންވާނެ ކަމަށެވެ.

މި މާއްދާގެ (ށ) ގައި ބުނެފައިވަނީ އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހާ ހުށަހަޅާ ހުށަހެޅުމާމެދު 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގެ ދަށުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ނިންމުމުގައާއި، އެ ނިންމުން އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލުމަށް އެދޭ މީހާއަށް އެންގުމުގައާއި، އެފަދައިން އަންގާ އެންގުމަކާމެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ފަރާތްތަކުން އެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ، ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) އިން ފެށިގެން (ޅ) ގެ ނިޔަލަށް ހުރި އަކުރުތަކުގައި ބަޔާންކުރާ އުސޫލުތަކަށާއި އިޖުރާއަތުތަކަށެވެ.

15 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) ގައި ބުނެފައިވަނީ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ށ) ގައި އެހެން އޮތްނަމަވެސް، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި، ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިހާބުތަކާ ބެގޭ އާންމު ގާނޫނު) ގެ 21 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ކޯޓަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމަށްޓަކައި އެ މާއްދާގެ (ޅ) ގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތު ހިނގަން ފަށާނީ 15 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) ގައި ބަޔާންކުރާ މުއްދަތު ހަމަވާ ވަގުތުން ފެށިގެން ކަމަށެވެ.

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގެ ގާނޫނުގެ 17 ވަނަ މާއްދާއަށް ވެސް ވަނީ އިސްލާހު ހުށަހަޅާފައެވެ. ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު އިއުލާނުކުރުމާއި، ކެންޑިޑޭޓުންނާ ގުޅޭ އާންމު އުސޫލުތައް ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅޭ މި މާއްދާގައި ބުނެފައިވަނީ މި ގާނޫނުގެ 9 ވަނަ މާއްދާއިން ފެށިގެން 12 ވަނަ މާއްދާ އަދި 14 އާއި 15 ވަނަ މާއްދާއާއި، 1-15 ވަނަ މާއްދާގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަން ފިޔަވައި، އިންތިހާބު އިއުލާންކުރުމާއި، ކެންޑިޑޭޓުންނާގުޅޭ ގޮތުން، ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބުގައި އަމަލުކުރަންވާނީ ގާނޫނު ނަންބަރު 11/2008 (އިންތިހާބުތަކާބެހޭ އާންމު ގާނޫނު) ގައި އެކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަތިންނެވެ.

ހާޒިރުވެ ތިއްބެވި މެންބަރުންގެ ތެރެއިން 44 މެންބަރުން ވަނީ އިސްލާހު ބަލައިގަނެ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމަށް ވޯޓު ދެއްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް