ކ. މާލެ
|
20 މާރޗް 2023 | ހޯމަ 07:06
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބެންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް
ބީއެމްއެލް
ރޯދަ މަހު ބީއެމްއެލް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ 9:30-12:00 އަށް
 
ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހުވެސް ބޭންކު ހުޅުވާނީ 9:30 އިން 12:00 އަށް

ކުރިއަށް އޮތް ރޯދަ މަހު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ބްރާންޗުތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނަ ގަޑިތައް އެ ބޭންކުން އާއްމުކޮށްފިއެވެ.

އެ ބޭންކުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި ރޯދަ މަސް ނިމެންދެން ބްރާންޗުތަކާއި ސަރވިސް ސެންޓަރުތައް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ ސަރުކާރު ބަންދު ނޫން ދުވަސްތަކުގެ ހެނދުނު 9:30 އިން މެންދުރު 12:00 އާ ހަމައަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ވެސް ބޭންކު ހުޅުވާފައި ހުންނާނީ މި ގަޑިތަކުގައި ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ރޯދަ މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަތް ދުވަހު ބޭންކުތައް ތިން ގަޑިއިރަށް ހުޅުވައިގެން ޚިދުމަތް ދިން ނަމަވެސް މިހާރެކޭ އެއްގޮތަށް ސެލްފް ސަރވިސް އޭޓީއެމް ސެންޓަރުތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ޖަމާކުރުމާއި ފައިސާ ނެގުމާއި ޓްރާންސްފަރ ކުރުމުގެ ޚިދުމަތް 24 ގަޑިއިރަށް ލިބޭނެ ކަމަށް ބީއެމްއެލް އިން ބުނެއެވެ. އަދި ރަށްރަށުގައި ތިބޭ ބީއެމްއެލް ކޭޝް އެޖެންޓުން މެދުވެރިކޮށް ވެސް އަސާސީ ބޭންކިންގ ޚިދުމަތް ލިބިގެންދާނެ ކަމަށް އެ ބޭންކުން ބުނެއެވެ.

ބީއެމްއެލް އިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި މި މުއްދަތުގައި ރާއްޖޭން ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުން ނުވަތަ ޓީޓީ އާއި ބީއެމްއެލްގެ ޗެކު ޕްރޮސެސް ކުރުމާއި މުވައްޒަފުންނަށް މުސާރަ ޖަމާކޮށްދިނުމާއި ލޯކަލް ޓްރާންސްފަރ އަދި ޕޭމަންޓުގެ ޚިދުމަތް އޮންލައިންކޮށް ލިބިގެންދާނެއެވެ. ނަމަވެސް އެ ދުވަހުން ދުވަހަށް ޚިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު 11:00 ގެ ކުރިން ލިބޭ ރިކުއެސްޓުތަކަށް ކަމަށް ބޭންކުން ބުނެއެވެ. އޭގެ ފަހުން ލިބޭ ރިކުއެސްޓުތައް ޕްރޮސެސް ކުރާނީ ދެން ބޭންކު ހުޅުވާ ދުވަހެއްގައެވެ.

ބީއެމްއެލްގެ ޗެކުތައް ފިޔަވައި އެހެނިހެން ބޭންކުތަކުގެ ޗެކުތައް ޕްރޮސެސް ކުރާނީ ހެނދުނު 9:00 ގެ ކުރިން ޖަމާ ކުރުމުންނެވެ. އޭގެ ފަހުން ޖަމާ ކުރާ ޗެކުތައް ޕްރޮސެސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ދެން ބޭންކު ހުޅުވާ ދުވަހެއްގައެވެ.

އެ ބޭންކުން ކަސްޓަމަރުންގެ ފަރާތުން އެދިފައިވަނީ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އަދި މޯބައިލް އެޕްލިކޭޝަން މެެދުވެރިކޮށް ޚިދުމަތް ހޯދުމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް