ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 14:42
ގާސިމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ކުށްވެރިވެފައިވާ އަދުހަމް
ގާސިމް މަރާލި މައްސަލައިގައި ކުށްވެރިވެފައިވާ އަދުހަމް
ރާއްޖެއެމްވީ
ގާސިމް މަރާލި މައްސަލަ
ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް މަރާލިކަން އަދުހަމްގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެ
 
އަދުހަމް ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފުވެފައި
 
ދެން އޮންނާނީ ވާރިސުން ހޯދާ ވާރިސުންގެ ބަސް ނެގުން
 
ގާސިމް މަރާލާފައިވަނީ ޑިސެމްބަރު 4، 2019 ގައި

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު، 59 އަހަރުގެ ގާސިމް ހަސަން މަރާލިކަން އެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ އަދުހަމް މުހައްމަދުގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެއްޖެއެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަޑުއެހުމަކީ ދައުވާއާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމަށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަޑުއެހުމެކެވެ. ގާސިމް މަރާލާފައި އޮއްވާ ފެނިގެން ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2019 ވަނަ އަހަރު ޑިސެންބަރު މަހުގެ ހަތަރު ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ 9:07 ހާއިރުއެވެ.

ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ ބިރުދެއްކުމާއި ނުރައްކާތެރި ހަތިޔާރާއި ތޫނު އެއްޗެހި ގެންގުޅުން މަނާކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ) އާ ހަވާލާދީ އެމާއްދާގެ (ނ) ގެ ދަށުން ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ޤަޞްދުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢްވާ އަދުހަމް މުޙައްމަދުގެ މައްޗަށްކޮށް އުފުލާފައިވާ ކަަމަށެވެ. އަދި މިއީ ހުޅުމާލޭގައި، 04 ޑިސެމްބަރު 2019 ދުވަހުގެރޭ، އަދުހަމްގެ އަތުގައި އޮތް، ތިލައިގެ ގާތްގަނޑަކަށް 06 (ހައެއް) އިންޗި ހުރި ވަޅިއަކުން ޙަމަލާދީ، މީހަކު މަރާލާފައިވާތީ ކޮށްފައިވާ ދަޢުވާއެކެވެ.

މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވީ ތަހުގީގުގައި އަދުހަމް އެކި ފަހަރުމަތިން ގާސިމް އަށް ހަމަލާދިން ގޮތާއިމެދު އެކި ގޮތަށް ވާހަކަ ދައްކާފައިވީނަމަވެސް، ވަޅި ހެރި ކަމަށް އޭނާ އެއްބަސްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ގާޒީ ވަނީ ކާރުން ފެނުނު ޑީއެންއޭއާއި، ހަމަލާދިން ވަޅިން ފެނުނު ޑީއެންއޭ އަދުހަމްގެ ޑީއެންއޭއާއި ދިމާވާކަމަށް ބުނެފައެވެ. މަސްތުގެ ހާލަތުގައި ހުރެގެން ހަމަލާ ދިން ނަމަވެސް ހަމަލާދެވުނީ މަސްތުގެ ހާލުގައި ހުރެ އޮޅުމަކުން ކަމަށާއި އަދި މަރާލުމުގެ ގަސްދެއް ނެތް އަދުހަމް ބުނެފައިވައިވީނަމަވެސް، މީހަކު މެރުމުގެ ނިޔަތް އޮތްކަން ދެނެގަންނަނީ ބޭނުންކުރި ހަތިޔާރާއި ހަމަލާ އަމާޒު ކުރެވުނު ގުނަވަނަށް ބަލައިގެން ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި މީހުން ދިރިނޫޅޭ ހިސާބެއްގައި ދިން ހަމަލާއަކަށްވެފައި، ހަމަލާއަށްފަހު އަދުހަމް، ގާސިމްއަށް އެހީތެރިވާން މަސައްކަތް ކުރިނަމަ އޭނާގެ ކިބައިގައި މެރުމުގެ ގަސްދު ނެތްކަމަށް ބެލެވިދާނެކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފިލައިގެން ދިއުމުގެ ސަބަބުން ގާސިމް މަރާލުމުގެ ގަސްތު އަދުހަމްގެ ކިބައިގައި އޮތްކަން ސާބިތުވާކަމަށް ގާޒީ ވަނީ ކަނޑައަޅާފައެވެ.

އަދުހަމް ވަނީ ކުށަށް އިއުތިރާފްވުމަށްފަހު ފަހުން އިއުތިރާފް އަނބުރާ ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފަހުން އެ ކުށަށް އިއުތިރާފްވެފައެވެ.

ކުށްވެރިވެއްޖެކަމަށް ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ގާޒީ ވަނީ އަދަބު ކަނޑައަޅާނީ ގާސިމްގެ ވާރިސުން ތިބިތޯ ބެލުމަށްފަހުގައި ވާރިސުންގެ ބަސް ނެގުމަށްފަހުގައިކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ޝަރުއީ ކޯޓަކުން ގާސިމްގެ ވާރިސުން ކަނޑައަޅާފައި ނެތް ނަމަ ވާރިސުން ހޯދުމަށް ދައުލަތަށް ވަނީ 8 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
8%
17%
8%
0%
ކޮމެންޓް