ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 16:23
އައިޖީއެމްއެޗް
އައިޖީއެމްއެޗް
ސަން އޮންލައިން
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރގެ ޚިދުމަތް
ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ފުޅާކުރެވޭ ވަރަކަށް، އާސަންދައިން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ދަށްކުރެވޭނެ: ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
 
ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ލިބި، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނެވޭނެ
 
އެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ބަލި ދެނެގަނެވޭނެ

ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ފުޅާކުރެވޭ ވަރަކަށް، އާސަންދައިން ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ދަށްކުރެވޭނެ ކަމަށް، ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ބުނެފިއެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުން ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވީ، މުޅި ރާއްޖޭގައި ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ފުޅާކުރެވި، ޚިދުމަތުގެ ފެންވަރު ރަނގަޅުކުރެވޭ މިންވަރު މަތިވާވަރަކަށް، އާސަންދައިން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ކުރަންޖެހޭ ހޭދަ ކުޑަވާނެކަމަށެވެ. އެ ޚިދުމަތުގެ ތެރެއިން އަވަހަށް ބަލި ދެނެގަނެވޭނެ ކަމަށާއި، ބަލިތައް ޖެހުން މަދުކޮށްދޭނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރއިން އާއްމު ރައްޔިތުންނަށް ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް ބާރުއެޅިގެން ދާނެކަމަށާއި، ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކުރެވިގެން ދާނެކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީގޮތުން ގިނަ މައުލޫމާތުތައް ލިބި، ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް ހެޔޮ ބަދަލު ގެނައުމަށް ފަސޭހަވާނެކަމަށެވެ.

Advertisement

އާދިލް ވިދާޅުވީ މިއަދުގެ ސަރުކާރުން ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރއަށް ޚާއްޞަ ސަމާލުކަމެއް ދޭކަމަށާއި، މީގެ ކުރިންވެސް ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ ރާއްޖޭގައި އޮތް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ފޯކަސް ގެއްލުމުން ޚިދުމަތްތައް އިތުރަށްފުޅާ ނުވެ އޮތީކަމަށް އާދިލް ވިދާޅުވިއެވެ. އަދި އެދުވަސްވަރު ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރއިން ގިނަ ކުރިއެރުންތައް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި، އެގޮތުން ޕޯލިއޯފަދަ ބަލިތައް ނައްތާލެވުނުކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމު އަލަށް ބައްޓަންކުރެވުނު ޒަމާނުގައި އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވުނީ، ޕްރައިމަރީ ހެލްތު ކެއަރ މެދުވެރިކޮށް ރައްޔިތުންނަށް ގާތުން ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށެވެ. ނަމަވެސް، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ދިރިއުޅުމުގެ ވައްޓަފާޅިއަށް އައި ބަދަލުތަކާއި، ދުނިޔޭގެ ސިއްހީ އޮނިގަނޑަށް އައި ބަދަލުތަކާއި، ލިބުނު ކުރިއެރުންތަކާއި، ކެއުންބުއިމުގެ އާދަކާދަތައް ބަދަލުވުމާއި، ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ އެކްސްޕެކްޓޭޝަންސް ބަދަލުވުމާއި، އަދި އެހެނިހެން ކަންކަމާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމުގެ ފޯކަސް ބަދަލުވީ ކިއުރެޓިވް ކެއަރ ނުވަތަ ބަލިވުމަށްފަހު ބޭސްފަރުވާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ސްޕެޝަލިސްޓް ކެއަރ ކުރިއެރުވުމުގެ ސިސްޓަމަކަށެވެ. އެގޮތުން، ރާއްޖޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހޮސްޕިޓަލްތަކާއި ޒަމާނީ ހެލްތު ސެންޓަރުތައް ގާއިމު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް