ކ. މާލެ
|
19 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 12:39
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލަ
ރާއްޖެއެމްވީ
އަނަސްގެ މަރު
އަނަސްގެ މަރު: ދެން އޮތީ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން، ދައުވާ ލިބޭ މީހުންގެ ބަންދަށް ލުޔެއް ނުދޭ
 
ހުލާސާ ބަޔާނަށްފަހު ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުން
 
މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން އޮންނާނީ އަންނަ އެޕްރިލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު 09:30ގައި
 
އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ

ރ. މީދޫ ފެންފިޔާޒުގޭ މުޙައްމަދު އަނަސްގެ މަރުގެ މައްސަލައިގައި ދެން އޮންނާނީ ޚުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ އަޑު އެހުން ކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ އަލީ ނަދީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މި މައްސަލައިގެ ޚުލާސާ ބަޔާން އިއްވުން އޮންނާނީ އަންނަ އެޕްރިލް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު 09:30ގައި ކަމަށް މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. ހުލާސާ ބަޔާނަށް ފަހު ދެން އޮންނާނީ ހުކުމް އިއްވުމެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތީ މ. ލޮނުމިދިލިގޭ، އަފްރާހް ޢަބްދުއްރައްޒާޤް އާއި، ސ.ފޭދޫ ވެސްޓަންވިލާ ހަސަން މަހްފޫޒް އާއި ދަފްތަރު ނަމްބަރު 1746 ސިމާހު މޫސާ އާއި ތ.ކިނބިދޫ ގުލްފާމުގޭ، މުހައްމަދު ސާޒްގެ އިތުރުން ލ.ގަން ތުނޑި، ނަންނާރިގެ ޖުނައިހު އަބްދުﷲގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ދައުވާގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެކެވެ. އާދިއްތަ ދުވަހު އޮތީ އަފްރާހުގެ މައްޗަށް އުފުލާފައިވާ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ އާއި، ސާޒް އާއި ސިމާހު އަދި ޖުނައިހުގެ އިތުރުން މަހްފޫޒުގެ މައްޗަށް ކުރާ ތޫނު އެއްޗެއް ބޭނުންކޮށްގެން ގަސްތުގައި މީހަކު މަރާލުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާގެ ޝަރީއަތެވެ.

އެ އަޑު އެހުމުގައި އޮތީ ހަތަރު ގަޒިއްޔާ ގުޅިގެން ހެކިތަކާއި ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަން ތާވަލްކޮށްފައެވެ. ދައުލަތުން ވަނީ ހެއްކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ލިބުނު ފުރުސަތު ދޫކޮށްލާފައެވެ. ދައުލަތުން އެދުނީ ހެއްކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކުން ހުލާސާ ބަޔާން އެކުއެކީގައި ކުރިއަށްގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތަކަށެވެ.

Advertisement

ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ ހެއްކާއި ބެހޭ ގޮތުން ދައުލަތުން ވާހަކަ ނުދައްކަވާތީ އެ ފަރާތްތަކަށް ހެއްކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ދިން ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުކުރަން ނިންމާފައެވެ. އަދި ހެކިތަކާއި ބެހޭގޮތުން ވަކި އަޑުއެހުމެއް ދިފާއުން އެދިފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މި މައްސަލަ އާއި ގުޅުން ހުރި ބައެއް ލިޔުންތައް ނުލިބިވާ ކަަމަށް ދިފާއުން ފާހަގަކުރިއެވެ. ދިފާއީ ވަކީލުން ވިދާޅުވީ ހެއްކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަން ބޭނުންވަނީ ދައުލަތުން ހުލާސާ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުން ކަމަށެވެ. މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ވަނީ ހެއްކާއި ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކާ ނަމަ މި އަޑުއެހުމުގައި ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ދިފާއުން ވަނީ މި މައްސަލަ ސާބިތުކުރަން ހެކި ހުށަހެޅިފައި ނުވާ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މި މައްސަލަ އަކީ ހެކި ހުރި މައްސަލަ އެއް ނޫން ކަމަށް ވެސް ދިފާއުން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި މައްސަލައިގައި ދައުވާ ލިބޭ ފަރާތުން ވަނީ އެ ފަރާތްތައް ބަންދުގައި ބޭތިއްބީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވަފާނެތީ ކަމަށް ބުނެ ކަމަށާއި މިހާރު ހެކި ބަސް ނެގުމުގެ މަރުހަލާ ނިމުމުން ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށް ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ރޯދަ މަސް ކަަމަށް ވުމާއި އެކު ހުކުރު ނަމާދު ޖަލު ނޫން ތަނެއްގައި ކުރުމުގެ ފުރުސަތަކަށް އެދޭ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެކަމާއި ގުޅިގެން ގާޒީ ވިދާޅުވީ އެ މީހުން ބަންދުގައި ބައިތިއްބާފައި ވަނީ ހެއްކަށް ނުފޫޒު ފޯރުވުމުގެ ފުރުސަތު އޮތުމުގެ އިތުރުޖން މުޖުތަމައުގެ ސަލާމަތަށް ނުރައްކަލެއް ކުރިމަތިވެދާނެތީ ކަމަށެވެ. އެ މީހުންގެ ފަރާތުން މުޖުތަމައު އަށް ނުރައްކަލެއްް ފޯރާފާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ހާލަތަށް އަދި ބަދަލެއް އައި ކަމަށް ޝަރީއަތަށް ނުފެންނަ ކަމަށް ގާޒީ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މީހުންގެ ބަންދަށް ލުއި ދެވެން ނެކަމަށް ގާޒީ ވަނީ ނިންމަވާފައެވެ.

އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ، 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހުގެ 31 ވަނަ ދުވަހުގެރެއެވެ. އަނަސް މަރާލާފައިވަނީ އޭނާ ފަހާ ދުވަމުން ގޮސް، ލިޓަސް ސަރވިސް ސެންޓަރު ތެރެއަށް އޭނާ ވަނުމުން، ފަހަތުން ގޮސް ހަމަލާދީގެންނެވެ. ތޫނު ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން އަނަސްގެ ހަށިގަނޑުގެ އެކި ތަންތަނަކަށް ހަމަލާދީފައިވާއިރު، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދިޔައިރުވެސް އޭނާ އޮތީ މަރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
23%
8%
8%
8%
54%
0%
ކޮމެންޓް