ހދ. ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ
|
18 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 18:02
ފަހިރާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ގެތެރެއިން، ކުރިއޭޓް ކޮށްފައިވާ އެކްސިޑެންޓް ސީން އެއްގައި އެމްއާރުސީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ފަހިރާސްތާ ޕްރޮގްރާމް ގެތެރެއިން، ކުރިއޭޓް ކޮށްފައިވާ އެކްސިޑެންޓް ސީން އެއްގައި އެމްއާރުސީން ހަރަކާތްތެރިވަނީ
ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް
"ރައްކާ2023" ނިންމާލުން
"ރައްކާ 2023" ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައިކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭ ހޭލުންތެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ނިންމާލައިފި
 
ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި އަމަލީގޮތުން މިދަރިވަރުން މިހާރުވަނީ ހަރަކާތްތެރިވާން ފަށާފައި
 
ރައްކާ2023 ގެ ދަށުން ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި 105 ދަރިވަރުންވަނީ ތަމްރީން ކޮށްފައި

ރޯޑް ޕޮލިސް އަދި ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ފުލުން ގުޅިގެން "ރައްކާ2023" ގެ ނަމުގައި ކުޅުދުއްފުށީގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާގުޅޭގޮތުން ހޭލުންތެރި ކުރުމަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ.

މިމަހުގެ 11 ވަނަ ދުވަހު ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީގައި ފެށި "ރައްކާ 2023" މިޕްރޮގްރާމްގެ ގެ ދަށުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. އެގޮތުން "ފަހިރާސްތާ" މިނަމުގައި މަގުމަތީގައި އެކި ސަރަހައްދުތަކުގައި އާންމުންނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ފުލުހުން ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިޔައެވެ. އެގޮތުން މަގުމަތީގެ އެކްސިޑެންޓް އެއް ހިނގުމުން އެވަގުތަކު އަމަލުކުރާނެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ ކޮބައިކަން އާންމުނަށް އަންގައި ދިނުމަށް އެފަދަ ސީންތައް ކުރިއޭޓްކޮށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދީފައިވެއެވެ، އަދި ލީފްލެޓްގެ ޒަރީއާއިންވެސް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ލީފްލެޓް އާންމުންނަށް ފޯރުކޮށްދިނެވެ.

Advertisement

ފަހިރާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން އާންމުނަށް މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ފުލުހުން ހަރަކާތްތެރިވަނީ- ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް

މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުޅުދުއްފުށި 3 ސްކޫލް ކަމުގައިވާ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް ، ހދ އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު އަދި އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ހިމެނޭހެން ކޮންމެ ސްކޫލަކުން 35 ދަރިވަރުން ނަގައި ޖުމްލަ 105 ދަރިވަރަކު ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައިވަނީ ތަމްރީން ކޮށްފައެވެ. މިކުދިން މިހާރުވަނީ ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށޭގަޑީގައި ސްކޫލް ސަރަހައްދުގެ ޓްރެފިކް ބެލެހެއްޓުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުން ތަމްރީން ކުރުމަށް މިމަހުގެ 11 އިން 16 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޕްރޮގްރާމްގެ ނިންމާ އެކުދިންނަށް ސެޓފިކެޓް ދިނުމަށް މިމަހުގެ 16 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލްގައިވަނީ ހާއްސަ ރައްމިއްޔާތެއް ބާއްވާފައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކުޅުދުއްފުށި ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލްހެ ސީއީއޯ އަހުމަދު ދާއޫދު ވިދާޅުވީ ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުންގެ ގޮތުގައި ސްކޫލް ދަރިވަރުންތަކެއް ތަމްރީންކޮށް އެމަސައްކަތް އަމަލީ ގޮތުން ކުރަންފެށުމަކީ ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ވަރަށް ބޮޑައް ބޭނުނވެފައިވާ ހިދުމަތެއްކަމަށެވެ. އަދި މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ދެމެހެއްޓޭނީ އެންމެން އެކަމަށް މަސައްކަތް ކޮށްގެންކަން ފާހަގަކުރައްވަމުން ވިދާޅުވީ ސިންގަޕޫރު ، ސިންގަޕޫރަކަށް ވީ އެތައްބައެއްގެ ބޮޑު ޤުރުބާނީއަކުންކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކުޅުދުއްފުށި ސިޓީ ނަމޫނާ ސިޓީއަކަށް ހެދުމަށް އެންމެން މިކަމަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް އެދިލެއްވިއެވެ.

ޓްރެފިކް މޮނިޓަރުންނަށް ސެޓްފިކެޓް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން - ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް

މީގެ އިތުރުން މިޕްރޮގްރާމްގެ ދަށުން ކުލުދުއްފުށީ ސްކޫލްތަކުގެ ބެލެނިވެރިންނަށާއި ގްރޭޑް 7 މަތީގެ ހުރިހާ ދަރިވަރުންނަށް މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަމާގުޅެގޮތުން މައުލޫމާތުދިނުމުގެ ސެޝަންތަކެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހދ.އަތޮޅު ތަޢުލީމީ މަރުކަޒާއި, ޖަލާލުއްދީން ސްކޫލް އަދި އަފީފުއްދީން ސްކޫލުގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓަށް ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމާއި، މުހިއްމުކަމާއި އަދި މި ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުކަމާއި އެކު ކުރިއަށް ގެންދެވިދާނެ ގޮތްތަކާއި ގުޅޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ސެޝަންއެއްވަނީ ކުރިއަށް ގެންދެވިފައެވެ. މި ސެޝަން ނަންގަވައިދެއްވީ ޣާޒީ ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލް ބަޝީރާ މުޙައްމަދުއެވެ.

ޓްރެފިކް މޮނީޓަރސް ޕްރޮގްރާމްގެ ބޭނުމާއި ބެހޭގޮތުން 3 ސްކޫލް ގެ ސީނިއަރ މެނޭޖްމަންޓް އަށް މައުލޫމާތުދެނީ - ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް

"ރައްކާ2023" ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މިޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ސްކޫލް ކުދިންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތެއްވެސް ވަނީ ކުރިއަށް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައެވެ. ރައްކާ ޕޯސްޓަރ ޑްރޯވިން ކޮމްޕިޓިޝަން ގެ ނަމުގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މި މުބާރާތުގައި ކުޅުދުއްފުށީގެ 3 ސްކޫލުން 177 ދަރިވަރުންވަނީ ބައިވެރިވެ ޕޯސްޓަރ ކުރަހާފައެވެ.

3 ގްރޫޕަކަށް ބަހާލައިގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ މިމުބާރާތުން ކޮންމެ ގްރޫޕަކުން 1ވަނަ 2 ވަނަ 3 ވަނަ އަށް ވަނީ ސެޓްފިކެޓާއި ތްރޮފީ ހަދި ފައިސާގެ އިނާމު ހަވާލުކޮށްފައެވެ. މިޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުޅިމުބާރާތުން 1 ވަނަ ލިބިފައިވަނީ ޖަލްލީ ބިންތު ޖުޒުއަލް އަށެވެ.

ރައްކާ ޕޯސްޓަރ ކުރެހުމުގެ މުބާރާތުން 1ވަނަ ދަރިވަރު ޖަލްލީ ބިންތު ޖުޒުއަލް - ކުޅުދުއްފުށި ޕޮލިސް

ވަނަ ތައް ހާސިލް ކުރި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމް ހަވާލުކޮށްފައިވަނީ 17 ވަނަ ދުވަހުގެރޭ އަފީފުއްދީން ސްކޫލް ގައި ބޭއްވި "ރައްކާ2023 އެޕްރިސިއޭޝަން ނައިޓްގައެވެ. މިރަސްމިއްޔާތުގައި މުޅި މިހަރަކާތުގައި އެހިތެރިވި ފަރާތްތަކަށްވެސް އަގުވަޒަން ކުރުމުގެ ލިއުން ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ. އަދި މިޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބު ކަމާއެކު ނިންމާލުވުނު ކަމައްޓަކައި އެހީތެރިވި ހުރިހާ ފަރާތްތަކަަށް ފުލުންގެ ފަރާތުން ވަނީ ޝުކުރު އަދާކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް