ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 21:39
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް
ރާއްޖެއެމްވީ
ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް
ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްތެރޭގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ފަށަނީ
 
މިއީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް
 
ޑެންޓަލް ޚިދުމަތް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދޭ

ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރާނެ ކަމަށް ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި އާދިލް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ފުޅާކުރުމުގެ ގޮތުން ގިނަ މަސައްކަތްތައް މާލެސިޓީގެ އިތުރުން އަތޮޅުތެރޭގައި ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރެވޭ ޚިދުމަތްތަކަށް އިޝާރާތް ކުރައްވައި އާދިލް ވިދާޅުވީ އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކުރަމުންދާ، އަދި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި ޑެންޓަލް ޚިދުމަތް ގާއިމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. ކުރިއަށް އޮތްތަނުގައި ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޑެންޓަލް ޚިދުމަތް ލިބޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާދިލް ވިދާޅުވީ ލޮލުގެ ޑޮކްޓަރުންނާއި، ކަށީގެ ޑޮކްޓަރުން އަތޮޅުތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަށް ފޮނުވަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާދިލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މި ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި އާދިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެސިޓީއަށް އައުމަށް ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބ.އަތޮޅު އޭދަފުށި، ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސް ޚިދުމަތް ފަށައި، ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސް ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މިވޭތުވެދިޔަ ހަތަރު އަހަރު އަޅުގަނޑުމެން ސަރުކާރާއި ހަވާލުވެފައި އަތޮޅުތެރެއަށް ޑެންޓަލް ޚިދުމަތް ފުޅާކޮށްފިން. މީގެ ކުރީގައި ޑެންޓަލް ހުންނާނީ ވަކިކަހަލަ ހޮސްޕިޓަލްތަކެއްގައި އެކަނި. ގާތްގަނޑަކަށް ރާއްޖޭގައި 20 އަތޮޅު ހުންނައިރު ހަތަރު އަތޮޅަކުން ލިބޭނީ ދެންނެވިއަސް ކުށަކަށް ނުވާނެ. މިއަހަރު އެހެންނަމަވެސް ހުރިހާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުން ޑެންޓަލް ގާއިމް ކުރަމުން މިގެންދަނީ.
ހެލްތް މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު އާދިލް

ފިޒިއޮތެރަޕީގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތް ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި އެ ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާކަން ފާހަގަކުރައްވައި އާދިލް ވިދާޅުވީ ކުރިއަށް އޮތް ތިން މަސްދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަތޮޅުތެރޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ހޮސްޕިޓަލްތަކުގައި މި ޚިދުމަތް ގާއިމްކުރެވިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. މިއީ ލިބޭނެ ވަރަށް ބޮޑު ކުރިއެރުމެއްގެ ގޮތުގައި އާދިލް ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ ބޭސްފަރުވާއަށް މާލެސިޓީއަށް އައުމަށް ބައެއް ރައްޔިތުންނަށް މަޖުބޫރުވާ ކަމަށާއި، މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެކަން ހައްލު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހުކޮޅު ބ.އަތޮޅު އޭދަފުށި، ޅ.އަތޮޅު ނައިފަރު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސް ޚިދުމަތް ފަށައި، ޚިދުމަތް ދެމުންދާކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ. އަދި ށ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލްގައި ޑައިލިސިސް ޚިދުމަތް ފެށުމަށް ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް