ކ. މާލެ
|
17 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 14:28
ނަޝިީދު
ނަޝިީދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މެއި 6 ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް
މެއި 6 ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް: ނާޒިމް، ޔާސީން އަދި ޒޫމާލްގެ މައްސަލަ އާދިއްތަ ދުވަހު
 
އާދިއްތަ ދުވަހު 3 ގަޑިއަކަށް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 3 މީހުންގެ ދައުވާގެ އަޑުއެހުން ވަނީ ތާވަލްކޮށްފައި
 
ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯ އެއް ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާ ބައެއް ފަރާތްތަކަށް އުފުލާފައިވޭ
 
މި މައްސަލާގައި ދެން އޮންނާނީ އިފްތިތާހީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ފެށުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ދިން ހަމަލާ އާއި ގުޅިގެން ދައުވާކޮށްފައިވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުމެއް އާދިއްތަ ދުވަހަށް ތާވަލްކޮށްފިއެވެ.

އާދިއްތަ ދުވަހު ހެނދުނު 09:30 އަށް ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ އއ.މާޅޮސް، އަސަރީގެ، މުހައްމަދު ނާޒިމްއަށް ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯ އެއް ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލައެވެ. އަދި އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:30 އަށް ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ މާލެ، ދަފްތަރު ނަމްބަރު ދރ 1327، ހަސަން ޔާސީންގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯ އެއް ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލައެވެ. މީގެ އިތުރުން ހުޅުމާލެ، ފްލެޓް 56-3-07، މުހައްމަދު ޒޫމާލް ޒަރީރުގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތަކަށް ތާއީދުކުރާ މީހެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ފަދަ ލިޔުމެއް ނުވަތަ ކުރެހުމެއް ނުވަތަ ފޮޓޯ އެއް ގެންގުޅުމުގެ މައްސަލަ ތާވަލްކޮށްފައި ވަނީ 11:30އަށެވެ. މި ތިން މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުން ވެސް އޮތީ ހާޒިރުވެގެން ކުރިއަށް ގެންގޮސްގެންނެވެ.

މެއި 6، 2021ގައި ނަޝީދަށް އަމާޒުކޮށް ބޮމެއް ގޮއްވާލި މައްސަލާގައި ދައުވާކުރަނީ ގއ. ކޮނޑޭ ފޮޅޭމާ ތަހުމީން އަހުމަދާއި، މއ. ފޭރުގޭ މުޖާޒް އަހުމަދާއި، ނ. މަނަދޫ ނޫރީގޭ އަލީ ހައިޝަމާއި، ގއ. ވިލިނގިލީ ހުދުރުވާގޭ ފަހުމީ އަލީއާއި، މ. ކުދެހިގޭ އިސްހާގު އަދި އއ. މާޅޮސް، އަސަރީގޭ މުހައްމަދު ނާޒިމްގެ މައްޗަށެވެ.

މި މައްސަލަ އާއި ގުޅިގެން މާރޗް މަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި އަޑު އެހުވުމުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވާ ގާޒީ ސޮފްވަތު ހަބީބު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަ ބަލާ ބެންޗު އުވިފައި އޮތަސް ކުރީގެ ބައެއް މަރުހަލާތައް އަލުން ފެށުމުގެ ފުރުސަތު ދެއްވެން ނެތްކަމަށެވެ. މި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތުގެ ކުރީގެ ހުށަހެޅުންތައް ހުށައަޅާފައިވަނީ 4 ޖޫން 2022ގައެވެ.

ދައުލަތުގެ ހުށަހަޅާފައި ވަނީ، މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ސިއްރު ހެކިވެރިންނަކީ ކާކުކަން ނޭނގޭ ގޮތަށް ހެކިބަސް ނެގުމާއި، ހާދިސާ ހިނގި ތަނުގައި ނެތްކަން ބަޔާން ކޮށްދިނުމަށް ދިފާއުން ހުށައަޅާފައިވާ ހެކިވެރިން ބަލައިނުގަތުމަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ހުށައެޅުންތަކަކާއި، ހެކި ރައްކާތެރި ކުރުމުގެ އަމުރު ދާއިމީ ކޮށްދިނުމަށް އެދިފައިވެއެވެ. ހޯމަ ދުވަހު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި ކުރިއަށްގެންދިޔަ އަޑުއެހުމުގައި ދިފާއީ ވަކީލުން ވަނީ، މި މައްސަލައާއި ގުޅިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ ބެންޗު އުވިފައިވާތީ ކުރީގެ ބައެއް މަރުހަލާތައް އަލުން ފެށުމަށް ވަނީ އެދިފައެވެ. ނަމަވެސް އެކަމަށް ދައުލަތުން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެ އަޑުއެހުމުގައި މި މައްސަލަ އަވަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ވެސް ގާޒީ ވާހަކަފުޅުދެއްކެވިއެވެ. އެގޮތުން، މައްސަލަ ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ ތާވަލެއް ދުރާލައި ކަނޑައެޅުން މުހިންމުނަމަވެސް، ކޯޓުގެ ޖާގައާއި ވަސީލަތްތައް ހުރިގޮތުން އެކަން ކުރަން ދަތިކަމަށް ވިދާޅުވިއެވެ. އެ އަޑުއެހުން ނިންމާލައްވަމުން ގާޒީ ވިދާޅުވީ މި މައްސަލާގައި ދެން އޮންނާނީ އިފްތިތާހީ ބަޔާން ހުށަހެޅުމާއި ޝަރީއަތުގެ މަރުހަލާ ފެށުމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް