ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 19:17
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް
އާލިމް ޢަބްދުއްލަތީފް
ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް
އެންމެން ދައްކަނީ ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ ރީތި ވާހަކަ، ރައްޔިތުން ހެވިފައި!
 
ދައްކުވައިދީފައިވަނީ ދިވެހި އޮޑިހަރުގެއެއް
 
އެއާޕޯޓުގެ ޑިޒައިންގައި ގޮންޖެހުން ހުރި
 
މި އެއާޕޯޓާއެކު މި ސަރަހައްދުގެ ހުރިހާ ރަށަކަށް ފައިދާ ވާނެ

މިއަދަކީ ފަރެސްމާތޮޑާއަށް ބޮޑު ދުވަހެކެވެ. އެތައް ދުވަހެއްގެ އިންތިޒާރަށްފަހު މި ރަށުގެ ރައްޔިތުން ދުށް އެއާޕޯޓެއްގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެހޭ ދުވަހެވެ. އެކަމަކު، މި ހުވަފެނުގައި ކުލަޖެހޭއިރު އެތައް ގޮތަކުން މި ރަށުގެ އެއާޕޯޓު ހާއްސަ ވެސް މެއެވެ. ތަފާތު ވެސް މެއެވެ.

މި އެއާޕޯޓުގެ ޑިޒައިންގެ މޭސްތިރިން ބުނާ ގޮތުގައި މި ތަނުން ދައްކުވައިދޭން ބޭނުންވަނީ އިހުގެ "އޮޑިހަރުގެ" އެކެވެ. އިމާރާތުގެ ވަށައިގެން ބިއްލޫރި ޖަހައިފައިވާއިރު އިމާރާތުގެ ފުރާޅުގައި ޖަހައިފައިވަނީ އާޓިފިޝަލް ފަނެވެ. ތިނެސްކަން ބައްޓަމަށް ހަދައިފައިވާ މި އިމާރާތް ހުރީ ތިން ބުރީގެ އިމާރާތެއްގެ އުސްމިނުގައެވެ.  އިމާރާތުގެ މެދަށްވާ ގޮތަށް ބިއްލޫރި ޖަހައި އިރުގެ އަލި ވަންނަ ގޮތަށް ވަނީ ހަދައިފައެވެ. އަދި އެ ތަނުގައި ގަސް ހައްދާނެ ޖާގައެއް ވެސް ހަދައިފައިވެއެވެ. 

ކުރު ގޮތަކަށް ބުނާނަމަ، ރާއްޖޭގެ އެހެން އެއާޕޯޓުތަކުން ނުފެންނަ އެތައް ސިފައެއް މި އެއާޕޯޓުން ފެނެއެވެ. ދުރުން ބަލާލަން ވެސް ރީއްޗެވެ. އެތެރެއަށް ވަދެލެވުމުން ހިތްހަމަޖެހެއެވެ. ޖާގަ އެހާ ތަނަވަހެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އެއާޕޯޓުތަކުގެ ޑިޒައިންތައް ބަދަލުކޮށްލާނެ އެއާޕޯޓަކަށް ވާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެކަމަކު، މިއީ ފަސޭހަ މަސައްކަތެއް ނޫނެވެ. 2021ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުން ފަށައިގެން އަމަލީ މަސައްކަތް އެމްޓީސީސީން ކުރިއަށް ގެންދާއިރު މި މަސައްކަތުގައި ހުރި ގޮންޖެހުން ވެސް ބޮޑެވެ. 

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓް - އާލިމް ޢަބްދުއްލަތީފް

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ އެގްޒެކެޓިވް ޕްރޮޖެކްޓް މެނޭޖަރު އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވީ މިއީ ޗެލެންޖިންގ މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި އެމްޓީސީސީއަށް ލިބުނީ ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ދިން ތްރީޑީ މޮޑިއުލް ކަމަށެވެ. އެންމެ ބޮޑު ޗެލެންޖަކަށްވީ ކާޓެއިން ވޯލްގެ މަސައްކަތްކަމަށް އޭނާ ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އެއީ ޓާމިނަލްގެ ދެކޮޅުގައި ބިއްލޫރި ޖެހުމެވެ. 

އޭނާ ވިދާޅުވީ ކޮންމެ ބިއްލޫރިގަނޑެއް ވަކިވަކިން ޗައިނާއިން ގެނެސް ރާވައިފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެއިން ބިއްލޫރިގަނޑެއްގެ ބަރުދަނުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 100 ކިލޯ ހުންނާނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނީގެ އިންޖިނޭރިން އެންޑް ޑިވަލޮޕްމެންޓް ޓީމުން ކުރެހުންތައް ޑީޓެއިލްކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރި ކަމަށެވެ. އަދި އެހާ ފަސޭހައިން މި ޑިޒައިން އަސްލަކަށް ހެދުނީ ވެސް އެ ކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. 

މި ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސައިޓް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ވަހީދު ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓުގެ އެއާ ސައިޑާއި ލޭންޑް ސައިޑުގައި އެއްކޮށް ހުންނާނީ ބިއްލޫރި ޖަހައިފައި ކަމަށެވެ. އަދި ޗައިނާއިން ގެނައި މި މެޓީރިއަލްތަކަކީ ވަރަށް ކޮލިޓީ މެޓީރިއަލްތަކެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ޓާމިނަލްގެ 50 އިންސައްތައަކީ ބިއްލޫރިއެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގެ އިމާރާތްތަކުގައި އާންމުކޮށް ބިއްލޫރި ބޭނުންކުރާ ވަރަށްވުރެ ބޮޑު އިންސައްތައެކެވެ.

އެއާޕޯޓުން ދުއްވާ އެއްޗެއްގައި 10 ވަރަކަށް މިނެޓުން ރަށުތެރެއަށް އެރެއެވެ. އެ ދެމެދުގައި ކޯސްވޭއެއް އަޅާއިރު އެއީ ފުޅާމިނުގައި ތިރީސް ފޫޓު އަދި ދިގުމިނުގައި 10 މީޓަރު ހުންނަ ކޯޒްވޭއެކެވެ. އެ ތަން އޯގަސްޓު މަހު ނިމޭނެއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާ އެއަރޕޯޓު ތަރައްގީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އެ އެއަރޕޯޓުގެ ރަންވޭގައި ލައިޓު ހަރުކޮށް، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ވަނީ ޓެސްޓްކޮށްފައެވެ. މިއީ އެ އެއަރޕޯޓަށް ރޭގަނޑު ވަގުތު ވެސް ފްލައިޓުތައް ދަތުރު ކުރެވޭ ގޮތް ހެދުމަށް ހަރުކޮށްފައިވާ ލައިޓުތަކެކެވެ.

އެ ކުންފުންޏާ މި މަޝްރޫއު ހަވާލު ކޮށްފައިވަނީ 144.8 މިލިއަން ރުފިޔާއަށް 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެމްބަރު މަހުގައެވެ. އެއަރޕޯޓްގައި ޤާއިމުކޮށްފައިވަނީ 1200 މީޓަރު ދިގު ރަންވޭއެކެވެ. އެއަރޕޯޓްގެ ޢަމަލީ މަސައްކަތްތައް ފެށީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅުއެވެ.

ފަރެސްމާތޮޑާއިން "ރާއްޖެޓީވީ"އާ ވާހަކަ ދެއްކި މީހުން ބުނި ގޮތުގައި މިއީ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްގެ އުންމީދެއްގައި ކުލަޖެހުމެވެ. އަދި ދަތުރުފަތުރަށް ލިބުނު ބޮޑު ފަސޭހައެކެވެ. މީގެ ކުރިން ކާޑެއްދޫ އެއާޕޯޓުން މާލެ ދަތުރުކުރަން ޖެހޭއިރު، މި ރަށުން ކާޑެއްދުއަށް ދިއުމަށް ލޯންޗު ހަރަދު ދެކޮޅު ޓިކެޓުގެ ހަރަދަށްވުރެ ބޮޑުވެއެވެ. އެހެންކަމުން، އަމިއްލަ ރަށުގައި އެއާޕޯޓެއް އެޅުމަކީ ލިބޭ އުފަލެކެވެ.

މިހާރު ވެސް އެއާޕޯޓުން ފަންސާހެއްހާ ވަޒީފާ ވަނީ އުފެދިފައެވެ. އެއީ ފަރެސްމާތޮޑާގެ ގާބިލު ޒުވާނުންނަށް ލިބޭ ރަނުގެ ފުރުސަތެކެވެ.

މި އެއާޕޯޓުން ފައިދާ ވާނީ ފަރެސްމާތޮޑާއަށް އެކަންޏެއް ނޫނެވެ. މި ރަށުގެ ވަށައިގެން ހުރި ރަށްތަކަށް ވެސް މެއެވެ. އެ ގޮތުން މި އަތޮޅު ފިޔޯރީ، ވާދޫ އަދި ރަތަފަންދުއަށް މި އެއާޕޯޓުގެ މަންފާ ވަރަށް ބޮޑަށް ކުރާނެއެވެ. އެއިން ކޮންމެ ރަށަކުން ވެސް ލޯންޗުގައި 15 މިނެޓް ނުވަނީސް މި ރަށަށް އާދެވޭނެއެވެ.

އެއާޕޯޓާއެކު ފަރެސްމާތޮޑާއަށް އައިސްފައި އޮތީ އީދެކެވެ. އެންމެން ދައްކަނީ އެއާޕޯޓާއެކު ވާނެ ފަސޭހައިގެ ވާހަކައެވެ. އެކަމަކު، އެންމެ ބޮޑަށް މި އެއާޕޯޓުގެ ރީތި ވާހަކައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
6%
24%
12%
18%
0%
41%
ކޮމެންޓް