ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 19:11
ޝިހާދީ އަލް-ޚަތީބު؛ ހިސާބު ޓީޗަރ
ކޮވިޑްގައި ގެއްލުނު ދުވަސްތައް
ފުރޮޅުލީ ގޮނޑީގައި އިންނަންޖެހުނެއްކަމަކު ޚަތީބު ފޫބައްދައިދެމުން އެ ދަނީ ކޮވިޑްގައި ގެއްލުނު 2 އަހަރު!
 
ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަ ޚަތީބު، އޭނާގެ ދަރިވަރުންނަށް ޓިއުޝަން ނަގައިދެނީ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައި
 
ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ޚަޠީބު ވާގިނެތުނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި

ޚާއްޞަ އެހީއަކަށް ބޭނުންވުމަކީ އެހާ ހިސާބުން ދިރިއުޅުން ހުއްޓާލައިގެން، މާޔޫސްކަންމަތީގައި ހަޔާތުގެ ބާކީ ދުވަސްތައް ގުނަން މަޖުބޫރުވާ ސަބަބެއް ނޫންކަން ސާބިތު ކޮށްދެމުންދާ އެކަކީ، ޣައްޒާގެ ހިސާބު ޓީޗަރު، ޝިހާދީ އަލް-ޚަތީބެވެ. ޚަތީބުގެ ޚިދުމަތްތައް ޚާއްޞަކޮށްފައި ވަނީ، މާލީ ގޮތުން މާ ބޮޑު ތަނަވަސްކަމެއް ނެތް ދަރިވަރުންނަށް ޕްރައިވެޓް ޓިއުޝަން ދިނުމަށެވެ.

ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއްގައި އިންނަ ޚަތީބު، އޭނާގެ ދަރިވަރުންނާ ބައްދަލުކޮށް، ޓިއުޝަން ނަގައިދެނޯ އޭނާގެ އަމިއްލަ ގޭގައެވެ. ހިސާބު ފިލާވަޅުތައް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުންކުރަނީ ފުރިޖެއްގެ ދޮރުފަތުން ހަދާފައިވާ ޗޯކު ބޯޑެކެވެ. ޚަޠީބު އެ ބޯޑު ތައްޔާރުކުރީ، އޭނާގެ ފިރިހެން ދަރިފުޅުގެ އެހީތެރިކަމާއެކުގައެވެ.

ޚަޠީބު ކިޔައިދިންގޮތުގައި، ގޭގައި ޓިއުޝަން ދިނުމުގެ ޚިޔާލު އޭނާއަށް ލިބުނީ ކޮރޯނާވައިރަސް ޑިޒީޒް (ކޮވިޑް-19)ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރުގައެވެ.

މި ޚިޔާލު އައީ ކޮރޯނާވައިރަސް ބަލިމަޑުކަމުގެ ދުވަސްވަރު. ސްކޫލަށް ނުދެވި، އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވަންޖެހިފަ އޮތީމަ، ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅުތައް ރަނގަޅަށް ނުކިޔެވިގެން އުޅުނު ދުވަސްވަރު. ކިޔަވަންޖެހޭ ފެންވަރަށް ހިފަހައްޓާ ނުލެވިގެން އެކުދިން އުޅުނީ. އެކަމުގެ އަސަރު، އެކުދިންގެ ތައުލީމީ ހަޔާތަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ފޯރާފަ އޮތީ. އެއްވެސް އެއްޗެއް ނުކިޔެވި، 2 އަހަރު ދުވަސް އެކުދިންނަށް ގެއްލުނު.
ޝިހާދީ އަލް-ޚަތީބު؛ ހިސާބު ޓީޗަރ

އެއީ ކުލާސްތަކަށް ހާޒިރުވެގެން ކިޔެވުމުގެ ދޮރުތައް ބަންދުވެ، ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ނޭދެވޭ އަސަރުތަކެއް ފޯރަން ފެށި ދުވަސްވަރުކަން ޚަތީބު ފާހަގަކުރެއެވެ.

ހައި ސްކޫލްގެ ފުރަތަމަ އަހަރު، ނޫނީ ގްރޭޑް 9ގަ ތިބެފަ، ސީދާ ގްރޭޑް 12އަށް މި ބަދަލުވީ. ބައެއް ކުދިން ތިބީ ހަމަ ވާނުވާއެއް ނޭނގި ގެއްލިފަ. އެއީ ވަރަށް ބޮޑު ފަރަގެއް. އެހެންވެ، އަހަރެންގެ ޒިންމާއަކަށް ވީ، އެ ފަރަގު ފޫބައްދާލުން. ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ތެރޭގައި ގެއްލިދިޔަ 2 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގަ އުނިވި ބައި އަލުން ކިޔަވަން ބާރުއެޅުމަކީ އަހަރެންގެ ޒިންމާ.
ޝިހާދީ އަލް-ޚަތީބު؛ ހިސާބު ޓީޗަރ

ޚަތީބު ޓިއުޝަން ނަގައިދެނީ ބޮޑު އަގުގައި ދޭ ޓިއުޝަންތަކަށް ފައިސާ ނުދެއްކި ތިބި ކުދިންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެންނެވެ. އެ ކުދިން އަތުން ޚަޠީބު ނަގަނީ ރަމްޒީ ފީއެއް ކަމުގައިވެސް ބުނވިދާނެއެވެ. އެވަރުވެސް ނުކުރެވޭ ބައެއް ދަރިވަރުންނަށް އޭނާ ކިޔަވައިދެނީ ހިލޭ ސާބަހަށެވެ.

އަހަރުމެން މިތަނަށް އަންނަނީ، ބޮޑު އަގުގަ ދޭ ޕްރައިވެޓް ޓިއުޝަންތަކަށް ޚަރަދު ކުރާނެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ނެތީމަ. އެކަމަކު، މުދައްރިސް އެބަ ދެއްވާ ވަރަށް ބޮޑު ޑިސްކައުންޓެއް. ބައެއް ފަހަރު ހިލޭވެސް ކުލާސް ނަންގަވައިދެއްވާ، ތަނަވަސްކަން ނެތް ކުދިންނަށް. ކުދިން މި ދައްކަނީ ރަމްޒީ ފީއެއް. ވަރަށް ކުޑަކުޑަ ފީއެއް.
ޝަތާ އަބްދުﷲ؛ ދަރިވަރެއް

މިއަދު ޚަތީބުގެ ކުލާސްތަކަށް ހާޒިރުވާ ދަރިވަރުންގެ އަދަދު 50އާ ގާތް ކުރެއެވެ. ލިބުނު އަނިޔާއަކާ ގުޅިގެން ޚަތީބު ވާގިނެތުނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް