ކ. މާލެ
|
15 މާރޗް 2023 | ބުދަ 12:41
ބިދޭސީންތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ
ބިދޭސީންތަކެއް ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންދަނީ
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުށްކުރާ ބިދޭސީންނަށް ފިޔަވަޅު އެޅުން
"ބިދޭސީން ކުށްކުރަނީ ދިވެހިންނާއި ގުޅިގެން، ކުށް ކުރަނީ ގިނަ ބަޔަކު ހިމެނޭހެން"
 
ކުށްކުރާ ބިދޭސީން ބައިތިއްބާނެ ޖާގަ ޑިޓެންޝަން ސެންޓަރުގައި ނެތް
 
ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ދިވެހިންނާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީން އެޕާޓްމެންޓްތައް ނަގާ
 
ފައިސާގެ މައްސަލަ ޖެހޭ ބިދޭސީން ފިލައިގެން އުޅުމާއި، ފައިސާ އަށް ސަލާންޖެހުން ފަދަ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވޭ

ރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ކުށްކުރަނީ ދިވެހިންނާއި ގުޅިގެން ކަމަށާއި އެކަން ކުރަނީ ގިނަ ބަޔަކު ހިމެނޭ ގޮތަށް ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފިއެވެ.

ފުލުހުން އެފަދައިން ބުނެފައި ވަނީ، މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ރަޝީދު (ބޮންޑެ) މިނިސްޓަރ އޮފް ހޯމް އެފެއާޒް އައްޝައިޚް ޢިމްރާން ޢަބްދުالله އާއި ކުރެއްވި ސުވާލެއްގެ ޖަވާބާއެކު ހިއްސާކުރެއްވި ލިޔުންތަކުގައެވެ. ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް އޭނާ ސުވާލުކުރައްވާފައި ވަނީ މާލެ އާއި އަތޮޅުތެރޭގައި ވަރކްޕާމިޓާއި ވިސާ ނެތި ޤާނޫނާއި ގަވާއިދުތަކާ ޚިލާފަށް އުޅެމުންދާ ބިދޭސީންގެ ފަރާތުން ޢާންމު އިޖްތިމާޢީ މިންގަނޑުތަކީ ޚިލާފުވާ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވުމަށާއި އަދި މިފަދަ ފަރާތްތަކުން ދިވެހިންނަށް ލިބިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ އަދި އިޤްތިޞާދީ ޙައްޤުތަކަށް ހުރަސްއެޅޭ ގޮތަށް ކުރަމުންދާ ޤާނޫނާއި ޚިލާފު ކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް ފާއިތުވި 3 އަހަރު ކުރައްވާފައިވާ މަސައްކަތަކީ ކޮބައިތޯ ސާފުކުރެއްވުމަށެވެ.

އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބާއެކު މިނިސްޓަރު ވަނީ އެފަދަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރަން ކުރި މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ ތަފްސީލާއި އެ މަސައްކަތަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތަކާާމެދު ފުލުހުން ހާމަކުރައްވާފައިވާ ބައެއް މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާކޮށްފައެވެ. ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް ދިވެހިންނާއި ގުޅިގެން ބިދޭސީން އެޕާޓްމެންޓްތައް ނަގާ އެތަންތަނަށް ޚަރަދުގައި، އެ އެޕާޓްމެންޓުގައި ތަންތަން ހިންގަމުންދާ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

އެ ލިޔުމުގައި ފުލުހުން ވަނީ ފުލުހުންނަށް ދިމާވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރޭގައި ކުށްކުރާ ބިދޭސީން ބަލަހައްޓާނެ ޑިޓެންޝަން ސެޓަރެއް ނެތުމުން އެ މީހުން ދޫކޮށްލަން ޖެހުން ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އަދި މޮނިޓަރ ކުރަން ޖެހޭ ފަރާތްތަކަށް ބިދޭސީން މޮނިޓަރ ނުކުރެވުމުން ކުށްތައް ތަކުރާރުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ. ޖުވާ ކުޅުމާއި ހަށި ވިއްކުން ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ބިދޭސީންގެ ބައިވެރިވުން ބޮޑުވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އިމްރާން ވެސް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އެފަދަ މައްސަލަތައް ހުއްޓުވަން ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތަފްސީލް ވެސް ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލުތައް ހިންގުމަށް މަސާޖުގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޕާލާތައް އިޝްތިހާރުކޮށް އެތަނުގައި ހަށިވިއްކުމާއި މަސާޖް ޕާލާ އިޝްތިހާރުކުރުމަށް އެކަށީގެން ނުވާ ހެދުމާއި ޕޯސްޓްގެ ފޮޓޯ އާއްމު ކުރުމާއި، ހަށިވިއްކުމުގެ އަމަލު ކުރުމަށް ސޯޝަލް މީޑިއާ ގްރޫޕްތައް ހަދާ ބަރަހަނާ ނުވަތަ އެކަށީގެން ނުވާ ފޮޓޯ އާއްމު ކުރުމުގެ މައްސަލަތައް ފެންމަތިވެފައިވާ ކަން ފުލުހުން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދާއި ޚިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނާއި އިޖުތިމާއީ މިންގަނޑާއި ޚިލަފު އަމަލުތައް ހުއްޓުވުމަށް ކުރި މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން އިތުރު މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އޭގެ ތެރޭގައި މަގުމަތީގައި މުދާ ބަހައްޓައިގެން ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ފައިސާގެ މައްސަލަ ޖެހޭ ބިދޭސީން ފިލައިގެން އުޅުމާއި، ފައިސާ އަށް ސަލާންޖެހުން ފަދަ މައްސަލަތައް ފާހަގަކުރެވޭކަމަށް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް