ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 22:10
ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގަން ފެށިތާ 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގަން ފެށިތާ 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގައި، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ސިއްހީ ދާއިރާ
ހިލޭ ޑިގްރީގެ ދަށުން، ސިއްހީ ދާއިރާއިން 2،082 ދަރިވަރުން އުނގެނެމުންދޭ: ރައީސް
 
ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބޭފުޅުން ކޮސްދެއްވަނީ އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް
 
ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް 300އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން މި ދާއިރާއިން އުނގެނެމުންދޭ

ސަރުކާރުން ހިންގާ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން، ސިއްހީ ޚިދުމަތުގެ ތަފާތު ދާއިރާތަކުން ކިޔެވުމަށް 2،082 ދަރިވަރުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާކަމަށް، ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރައީސް މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ދިވެހިރާއްޖޭގައި ސަރުކާރު ހޮސްޕިޓަލްތައް ހިންގަން ފެށިތާ 75 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ބޭއްވި ހަފްލާގައި ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ.

ރައީސް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ދާއިރާ އިތުރަށް ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކުގެ އިތުރުން، އެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަކީވެސް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. ސަރުކާރުގެ ހިލޭ ޑިގްރީ ޕްރޮގްރާމުގައި މިހާތަނަށް 16،000ށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ބައިވެފައިވާއިރު، މީގެތެރެއިން 2،082 ދަރިވަރުންނަކީ ސިއްހީ ދާއިރާއިން ކިޔެވުމަށް ރަޖިސްޓްރީވި ދަރިވަރުން ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ސްޓޫޑަންޓް ލޯން ސްކީމާއި ސަރުކާރުގެ ސްކޮލާރޝިޕް ސްކީމްގެ ދަށުން، ރާއްޖެއިން ބޭރުގައިވެސް 300އަށްވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުން ސިއްހީ ދާއިރާގެ ތަފާތު ރޮނގުތަކުން ތައުލީމު އުނގެނެމުން އަންނަކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ރައީސް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ސިއްހީ ޚިދުމަތް ރައްޔިތުންގެ އިތުބާރު ހިފޭ ޚިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި އޮންނާނީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ތެދުވެރި މަސައްކަތްތަކެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ. މި ދާއިރާއިން އެކި ގޮތްގޮތުން، އަދި އެކި ދާއިރާތަކުން ޚިދުމަތްދެއްވާ ފަރާތްތަކުން އެ ކޮށްދެނީ ވަރަށް އަގުހުރި މަސައްކަތްތަކެއް ކަމަށް ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ. އަމިއްލަ އެތައް ކަމެއް ގުރުބާންކޮށް، އެ ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށްޓަކައި ރައީސް ވަނީ ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް މުއިއްޒު ގެންދަވަނީ އަވަހާރަފުޅު ނުލައްޕަވާ ހުންނަވައިގެން ވެސް ރައްޔިތުންނަށް އިތުރުފުޅު ހައްދަވަމުން - ރައީސް ޞާލިޙު
ކުދިއާބާދީ ރަށްތަކުގައި ޚިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް މިސަރުކާރުގެ ނެތް: ރައީސް ސާލިހު
އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން ވަޒީފާތައް އިންތިހާއަށް ދޭނެ، އެއީ ދާއިމީ ވަޒީފާއަކަށް ނުވާނެ: ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތަކީ ގަދަބާރުން، ބިރުދައްކައިގެން ވޯޓު ހޯދުން - ރައީސް ސާލިހު
މި ސަރުކާރު ވެރިކަމަށް އައިސް މުޅި ޤައުމު ހުއްޓުމަކަށް ގެނެސްފި - ރައީސް ސާލިހު
މިސަރުކާރުގެ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ދެވޭ ވޯޓަކީ ކުދިރަށްތަކުގެ ތަރައްގީއާއި ދެކޮޅަށް ދެވޭ ވޯޓެއް: ރައީސް ޞާލިޙް
އަރާ ކޮންމެ ރަށަކުން ފެންނަނީ މާކަނާއެއްހެން ތުންގަނޑު ބިމަށް ހަރައިގެން ހުރި އެސްކަވޭޓަރުތަކެއް - ރައީސް ސާލިހު
ނ، ރ އަދި ބ އަތޮޅުގައި އާރުޓީއެލް ފެށުން: ކުރީ ސަރުކާރުން އޮތީ ފައިސާ ހަމަޖައްސާ އުޅަނދުތައް ބަނދެފައި