ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:30
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފައުންޑޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް - އެޑިއުކޭޝަން
 
މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ 6 ޑިސެމްބަރު 2023

ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފައުންޑޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްވި ޖަވާބުގައެވެ.

މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައިވަނީ ވ. ފުލިދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން ކަމަށް މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ހިމެނިފައިވާ އިރު، އަދި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް ފުރިހަމަ ވެފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މޮބިލައިޒްވެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

Advertisement

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަކީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް، 8 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކޭ އެންޑް އެފް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރެވި ޑިސެމްބަރު 6 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

މި އިމާރާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ފުލިދޫ ކައުންސިލުން މި އިމާރާތް އެޅުމަށް އިތުރުކުރި ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑައި ބިން ސާފުކޮށް އަދި ފައުންޑޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބުޑުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ 6 ޑިސެމްބަރު 2023 ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕްރޮގްރެސް މަހުން މަހަށް ބަލައި، މި މަސައްކަތް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
މަޖިލިސް އިންތިޚާބު ފަސްކޮށްފި، ދެން އިންތިޚާބު އޮންނާނީ އެޕްރިލް 21ގައި
އިންތިޚާބު ލަސްކުރާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާއި ބެހޭ ޤާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް ތަސްދީގުކުރައްވައިފި
އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަނުކުރާ ދާއިރާތަކުގެ އަމިއްލަ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް އެމްޑީޕީން ތާއީދުކުރަނީ
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ބިލު ތަސްދީގު ނުކުރައްވައިފި ނަމަ، ރައީސް ގާނޫނާ ޚިލާފުވެވަޑައިގެންނެވީ: ހިސާން
ރައީސްގެ ނުސީދާ ރައްދެއް: މަޖިލީހުގައި ތިބީ އަޅުންތަކެއް، އިންތިހާބު އޮންނާނީ 17 މާރިޗުގައި
ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަހުގެ ވައުދުތައް ފުއްދައި، ގައުމުގެ މިސްރާބު ހަމަމަގަށް އަޅުވަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ކުއްލި މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި
އިންތިޚާބާއި ގުޅޭގޮތުން އީސީން އަމަލުކުރާނެ ގޮތް ބެލުމަށް ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކުރަނީ
އިންތިޙާބުތައް ރޯދަ މަހު ނުބޭއްވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހް ފާސްކޮށްފި