ކ. މާލެ
|
14 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 15:30
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ
ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފައުންޑޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް - އެޑިއުކޭޝަން
 
މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ 6 ޑިސެމްބަރު 2023

ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ ފައުންޑޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރ ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިނިސްޓަރ މިހެން ވިދާޅުވީ ފެލިދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު، ލިޔުމުން ޖަވާބު ހޯއްދެވުމަށް ކުރައްވާފައިވާ ސުވާލަށް މިނިސްޓަރ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން ޑޮކްޓަރ ޢާއިޝަތު ޢަލީ ދެއްވި ޖަވާބުގައެވެ.

މެންބަރު ކުރެއްވި ސުވާލުގައިވަނީ ވ. ފުލިދޫ ސްކޫލްގެ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލުގެ މަސައްކަތް ފެށޭނީ ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ މަސައްކަތްތައް ނިމުމުން ކަމަށް މިކަމާއިގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓަރ މަޖިލީހުގައި ވިދާޅުވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ޕްރޮޖެކްޓް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައިވެސް ހިމެނިފައިވާ އިރު، އަދި ކައުންސިލުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ވެސް ފުރިހަމަ ވެފައިވާއިރު، މި މަސައްކަތުގެ ކޮންޓްރެކްޓަރ މޮބިލައިޒްވެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށާނެ ތާރީހަކީ ކޮބައިތޯއެވެ.

މެންބަރުގެ ސުވާލުގެ ޖަވާބުގައި މިނިސްޓަރ އައިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވީ ވ. އަތޮޅު މަދުރަސާ މަލްޓިޕަރޕަސް ހޯލް އިމާރާތުގެ މަސައްކަތަކީ 365 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނިންމުމަށް، 8 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ގައި ކޭ އެންޑް އެފް ހޯލްޑިންގްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި ހަވާލުކުރެވި ޑިސެމްބަރު 6 ގައި އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށިގެން ކުރިއަށްދާ މަޝްރޫއެއް ކަމަށެވެ.

މި އިމާރާތުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދަނީ، ފުލިދޫ ކައުންސިލުން މި އިމާރާތް އެޅުމަށް އިތުރުކުރި ބިމުގައި ހުރި ރުއްގަސް ކަނޑައި ބިން ސާފުކޮށް އަދި ފައުންޑޭޝަނަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބުޑުތައް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކަމަށެވެ. އަދި މި އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ނިންމުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީހަކީ 6 ޑިސެމްބަރު 2023 ކަމަށެވެ.

އެހެންކަމުން ޕްރޮޖެކްޓުގެ ޕްރޮގްރެސް މަހުން މަހަށް ބަލައި، މި މަސައްކަތް އެގްރީމެންޓް ކުރެވިފައިވާ މުއްދަތަށް ނިންމުމަށް ކުރެވެން ހުރި މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީން ކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ކޮމެންޓް