ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 19:59
ރެއާލްގެ ދެވަނަ ލަނޑަށްފަހު މިލީޓާއޯ އުފާފާޅުކުރަނީ
ރެއާލްގެ ދެވަނަ ލަނޑަށްފަހު މިލީޓާއޯ އުފާފާޅުކުރަނީ
ރޮއިޓާސް
ސްޕެނިޝް ލަލީގާ
ފަހަތުން އަރައި މޮޅުވެ، ރެއާލްއަށް އުއްމީދެއް!
 
ރެއާލްއާ ބާސާއާ ދެމެދު 9 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއް އެބައޮތް

ފަހަތުން އަރައި އެސްޕަނިޔޯލް ބަލިކޮށް, ސްޕެނިޝް ލަލީގާ ދިފާއުކުރުމުގައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން އުއްމީދު އާކޮށްފިއެވެ.

ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑުން އުންމީދު އާކުރީ 3-1ން އެސްޕަނިޔޯލް ބަލިކޮށްގެންނެވެ. މެޗަށް ނުކުތްއިރު 9 ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގަކާއެކު ދެވަނާގައި އޮތް ރެއާލް މިހާރު އޮތީ ހަ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެއްގައެވެ. އެކަމަކު އެއީވެސް އެއްވަނާގައި އޮތް ބާސެލޯނާއަށްވުރެ އިތުރަށް މެޗެއް ކުޅެގެންނެވެ. މެޗު ރެއާލް މެޑްރިޑުން ކާމިޔާބުކުރީ އަށްވަނަ މިނިޓްގައި އެސްޕަނިޔޯލުން ކުރިހޯދާފައި ވަނިކޮށެވެ. ރެއާލްއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ 23 ވަނަ މިނިޓްގައި ވިނީޝިއުސް ޖޫނިއަރއެވެ. ކުރިހޯދައިދިނީ އެޑާ މިލީޓާއޯއެވެ. މެޗުގެ އިތުރު ވަގުތުގައި އަސެންސިއޯ ތިންވަނަ ގޯލެއް ޖަހައި ރެއާލްއަށް ހަމަޖެހުން ގެނެސްދިނެވެ. އަސެންސިއޯ 72 ވަނަ މިނިޓްގައި ކުޅެން ނުކުތީ މޮޑްރިޗްގެ ބަދަލުގައެވެ.

މިމޮޅާއެކު ރެއާލް މެޑްރިޑް ދެވަނާގައި އޮތީ 25 މެޗުން 56 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ބާސެލޯނާ އެއްވަނާގައި އޮތީ 24 މެޗުން 62 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް