ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 19:18
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ހެލްތު މިނިސްޓްރީ
ގޫގުލް
ސިއްހީ ދާއިރާ
ސިއްހީ ދާއިރާގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން މަގާމަށް ކުފޫ ހަމައެއްނުވޭ: ދިރާސާ
 
ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި
 
ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ދާއިރާއެއް
 
އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުމުގައި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތުންވެސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވޭ

ސިއްހީ ދާއިރާގައި ސިޔާސީ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މީހުން މަގާމަށް ކުފޫ ހަމަނުވާކަމަށް، ޓްރާންސްޕޭރެންސީ މޯލްޑިވްސްއިން ޝާއިއުކޮށްފައިވާ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފިއެވެ.

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ މަސައްކަތްތައް ކުރުމަށް ގިނަ ގޮންޖެހުންތައް އެބަހުރި ކަމަށްވެސް އެ ދިރާސާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ސިއްހީ ދާއިރާއަކީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހުރި ދާއިރާއަކަށް ވާއިރު އެ ދާއުރާގެ އިސް މަގާމުތަކުގައި ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާ ނެތް މީހުން ތިބުމަކީ ކަންކަން މެނޭޖްކުރުމަށް އޮތް ގޮންޖެހުމެއް ކަމަށް ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. އަދި އެތިކަލް އުސޫލުތައް ނެތުމާއި، އުސޫލުތައް ބަދަލުކުރުމުގައި ހަރުދަނާކަމެއް ނެތުންވެސް މައްސަލައެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އެ ދިރާސާގައި ސިއްހީ ދާއިރާގެ ކަންކަން އިސްލާހުކުރުމަށްޓަކައި ވަގުތުން ވަގުތަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ހުރި ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. އެ ދިރާސާގައި، ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް ހުރި ކަންތައްތަކާއި، ކަންކަން ހިންގުމުގައި ހުރި މައްސަލަތަކާއި އާއްމުންނާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން މވެސް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ. އެ ދިރާސާގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ، އާއިލީ މީހުންނަށް ވަޒީފާ ދިނުން ފަދަ މައްސަލަަތައް ސިއްހީ ދާއިރާއިން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި މަގާމުތަކަށް އައްޔަންކުރާ މީހުން އޭނާ އައްޔަންކުރި މީހާއަށް ވަފާތެރިވާންޖެހޭ ފަދަ މާހައުލެއް ގާއިމްވެފައިވާކަމަށް އެ ދިރާސާގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި އެކަކު އަނެކަކަށް ނާޖާއިޒް މަންފާ ހޯދައިދިނުމުގެ ސަގާފަތްވެސް އެ ދާއިރާގައި އޮތްކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި އިދާރާތަކާއި، މާލީ ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ނިންމުމަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާކަމަށް އެ ދިރާސާގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ސިއްހީ ނިޒާމާމެދު އެ އިދާރާއިން ކުރި ދިރާސާގެ ނަތީޖާ ހާމަކޮށްފައިވާ އެ ރިޕޯޓްގައި، ސިއްހީ ދާއިރާގައި ހުރި ގިނަ މައްސަލަތައް ވަނީ ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ.

Advertisement

އެގޮތުން އެ ދާއިރާގައި ހާމަކަމެއް ނެތުމާއި، ރަނގަޅަށް ކަންކަން ބެލެހެއްޓެމުން ނުދިއުމާއި، ކަންކަން ރިފޯމްކުރާ ސްޕީޑާމެދު ވިސްނަންޖެހޭ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ނިޒާމުގައި ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހުރި މައިގަނޑު 10 ކަމެއް ފާހަގަކޮށް އެކަންކަމާގުޅޭ ރިކޮމެންޑޭޝަންތައް ވަނީ ހިމަނާފައެވެ.

އެ ދިރާސާގައި އިތުރަށް ބުނެފައިވަނީ ސިއްހީ ދާއިރާ މަސައްކަތްކުރާ ގޮތާއި އެކި ކަންކަމާ ގުޅުންހުރި ޒިންމާތައް އުފުލަނީ ކޮން ބައެއް ކަން އާއްމުންނަށް ސާފު ނުވާކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ކަމެއް ގޯސްކޮށް ހިނގައިފިނަމަ އަމަލުކުރާނެ އުސޫލުތައްވެސް އެކުލަވާލައި އާއްމުކުރެވިފައިވަނީ މަދުން ކަން އެ ދިރާސާގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ހަމައެހެންމެ މަސްލަހަތު ފުށުއަރާ މީހުން، ސިއްހީ ނިޒާމްގެ ކަންކަން ނިންމޭފަދަ މަގާމުތަކުގައި ތިބުމުގެ ކަންބޮޑުވުން އެ ދިރާސާގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

މި ދިރާސާއަކީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން އަދި ސިއްހީ މާހިރުން ހިމެނޭ ޓީމަކުން އެކުލަވާލި ދިރާސާއެކެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިފަދަ ރިޕޯޓެއް އެކުލަވާލި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް