ކ. މާލެ
|
11 މާރޗް 2023 | ހޮނިހިރު 19:32
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު ނޫސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން
ރައީސް އޮފީސް
ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީން
ޖޮބް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ފުޅާވެގެން ދާއިރު، ހުނަރުވެރި މަސައްކަތްތެރިންގެ ގޮތުގައި ތިބި ބިދޭސީން މަދުކުރެވޭނެ: މިއުވާން
 
ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހުނު
 
ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން މޮނިޓަރކުރުމަށް ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ

ޖޮބް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް ފުޅާވެގެންދާއިރު، ހުނަރުވެރި ދާއިރާތަކުގައި ނުވަތަ ސްކިލްޑް މަސައްކަތްތެރިންގެ ތެރޭގައި ތިބި ބިދޭސީންގެ އަދަދު މަދުކުރެވޭނެކަމަށް ރައީސް އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

މިއުވާން މިފަދައިން ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީން ގިނައިން މަސައްކަތްކުރާ ދާއިރާތަކުގައި ދިވެހިން އިތުރުކުރުމާއި، ބިދޭސީން މޮނިޓަރކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރާ މަސައްކަތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަފުޅުދައްކަވަމުންނެވެ. ރައީސް އޮފީހުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީން ރެގިއުލަރައިޒްކުރުން ނުވަތަ ބިދޭސީންގެ ކަންކަން ބެލެހެއްޓުމަށް ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކަށް ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާއެކު ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވިކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް އެ މަސައްކަތް މިހާރު އަނެއްކާވެސް ވަރަށް ބާރަށް ކުރިއަށްދާކަމަށް އޭނާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ. މިއުވާން ވިދާޅުވީ، ބިދޭސީންގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިން މަސައްކަތަށް ނެރުމަކީ ސަރުކާރުން ވަރަށް ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދެއްވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި ޖޮބް ސެންޓަރުގެ މަސައްކަތް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ކުރިން ކުރިއަށް ގެންދިޔަނަމަވެސް، މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިންގާ ވަކި އިދާރާއަކަށް އެތަން ވެގެން ދިއުމަކީ އެ މަސައްކަތްތަކަށް ލިބުނު ކުރިއެރުމެއް ކަމަށެވެ. މިއުވާން ވިދާޅުވީ މުދައްރިސުންނާއި ނަރުހުންފަދަ ދާއިރާތަކުން އެ ބަދަލު ގެންނަމުންދާކަމަށެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން ގަވާއިދާ ޚިލާފަށްއުޅޭ ބިދޭސީން މޮނިޓަރކުރުމަށް ވެސް ސަރުކާރުން އިސްކަން ދެއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެއިން 276 ބިދޭސީން ޑީޕޯޓުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައެވެ. މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު އެކަނި، 60,000ށްވުރެ ގިނަ ވޯރކް ވިސާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީގެ ނިމިދިޔަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓުން ދައްކައެވެ. އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވަނީ ފާއިތުވި 2021 ވަނަ އަހަރު ޖުމުލަ 60،960 ވޯރކް ވިސާ ދޫކޮށްފައިވާކަމަށާއި އޭގެ އިތުރުން 4،808 ވިސާ ވަނީ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 2،465 ޑިޕެންޑެންޓް ވިސާ، 570 ސްޕެޝަލް ވިސާ، 929 ބިޒްނަސް ވިސާ، 422 ސްޓޫޑެންޓް ވިސާ، އަދި 422 ރެސިޑެންޓް ވިސާ ނުވަތަ މެރިޖް ވިސާއެވެ. މީގެ އިތުރުން ސިއްހީ ސަބަބުތަކާހުރެ 36 ބިދޭސީން ފުރުވާލާފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ކުލިއަރެންސްގެ ދަށުން 2،147 ބިދޭސީން ފުރުވާލާފައިވެއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ 150،000ށްވުރެ ގިނަ ބިދޭސީން ތިބިއިރު، ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅޭ ބިދޭސީންގެ މައްސަލައަކީ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ. އެ މައްސަލަ ހައްލުކުރަން ސަރުކާރުން ދަނީ މަސައްކަތްކުރަމުންނެވެ. އަދި އެއީ މި ސަރުކާރުގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އެންމެ އިސްކަމެއް ދޭ އެއް މަސައްކަތެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް