ކ. މާލެ
|
9 މާރޗް 2023 | ބުރާސްފަތި 07:39
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މީޑިއާ މީޓްގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްޕީއާރުސީ މީޑިއާ މީޓްގެ ތެރެއިން
އެމްއެމްޕީއާރްސީ
އައިޓީބީ ބާލިން
ހައި ޕްރޮފައިލް ސްޕީކަރުންނާއެކު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ އެކްސްކްލޫސިވް "މޯލްޑިވްސް މީޑިއާ މީޓް" ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވައިފި
 
91 ކުންފުންޏެއްގެ 233 މަންދޫބުން މިހާރު އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއެކު އައިޓީބީ ބާލިންގައި ބައިވެރިވޭ
 
ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް އަދި މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ 50 ބޭފުޅުންނާއި މީޑިއާ އަދި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވި

އައިޓީބީ ބާލިންގެ ހަވާސާގައި މޯލްޑިވްސް މާކެޓިންގ އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެމްއެމްޕީއާރުސީ) އިން 'މޯލްޑިވްސް މީޑީޔާ މީޓް' ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބާއްވާފައިވަނީ ގައިމެސޭ ބާލިންގެ ހޯލް 5.3ގެ ހައިބްރިޑް ސްޓޫޑިއޯގައެވެ. އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ޗީފް އެގްޒެކެޓިވް އޮފިސަރު އަދި މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރު ތޮއްޔިބު މުހައްމަދު ލީޑްކުރެއްވި މި ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަން ތައާރަފްކުރުމުގައި ހަރަކާތްތެރިވި އެއް ބާނީ، ހުސެއިން އަފީފް އާއި ރާއްޖޭގެ މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑރ ޢަބްދުﷲ މަޢުޞޫމް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

Advertisement

މި ހަފްލާގައި ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް އަދި މީޑިއާ ތަމްސީލުކުރާ 50 ބޭފުޅުންނާއި މީޑިއާ އަދި ޓޫރިޒަމާ ގުޅުންހުރި ކުންފުނިތަކާއި ޖަމިއްޔާތަކުން ގިނަ ފަރާތްތަކެއް ބައިވެރިވިއެވެ. އަދި އައިޓީބީ އެކްސްޕްލޯ މެދުވެރިކޮށްވެސް 45 ފަރާތުން މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ބަލާފައިވެއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުން ފެށުމުގެ ގޮތުން، ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިކަން ތަޢާރަފްކުރުމަށް ކުރެވުނު މަސައްކަތްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން އިންޑަސްޓްރީގެ އެއް ބާނީ ހުސައިން އަފީފު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ފަންސާސް އަހަރުގެ މުއްދަތެއްގައި އަޅުގަނޑުމެން މިވަނީ ދުނިޔޭ މާ ގިނަ ބަޔަކަށް ކުރިން ނޭގޭ، އިންޑިއާ ކަނޑުގެ މެދުގައިވާ ފެތުރިފައިވާ ކުދި ޖަޒީރާ ރަށްތަކެއް، ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަޤްބޫލު ފަތުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލްގެ ގޮތުގައި ތަރައްޤީކޮށް ބަދަލުކޮށްލާފަ. ގަލުން ރާނާފައި ހުރި ކުދި ހަޓްތައް އަންޑަރވޯޓަރ ވިލާތަކަކަށް ބަދަލުކޮށްލުމަށް މި ކުރި 50 އަހަރުގެ ދަތުރަކީ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ފަންސާސް އަހަރުގެ ދަތުރެއް. އަދި ހަމަ އެއާއެކު އެއީ ދިވެހިންގެ ތަރައްޤީ އާއި ކުރިއެރުމުގެ ދަތުރެއް.
ހުސައިން އަފީފު

މި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުން ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. މައުސޫމް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއަށް އައިސްފައިވާ ކުރިއެރުންތަކާއި މުސްތަގުބަލަށް ރާވާފައިވާ ޕްލޭންތަކާ މެދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ރާއްޖެ އަކީ ނަމޫނާ މަންޒިލަކަށް ހެދުމުގައި ޓްރެވަލް އަދި ޓޫރިޒަމް ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންގެ ކޮންޓްރިބިއުޝަންތަކާއި އެންގޭޖްމަންޓުތަކުގެ އަގުވަޒަންކުރެއްވިއެވެ.

މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވިގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރަނީ އިނޮވޭޓިވް، ދެމެހެއްޓެނިވި، އެކްސެސިބަލް އަދި އިންކްލޫސިވް ޓޫރިޒަމް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި މެނޭޖްމަންޓް އެޕްރޯޗްތަކާއި މޮޑެލްތަކުގެ ތެރެއިން ރާއްޖޭގެ މަގުބޫލުކަން ދެމެހެއްޓުމަށް ކަމަށެވެ.

މިއަށް ފަހު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ ތޮއްޔިބް ވަނީ ފަތުުރުވެރިކަމުގެ މަންޒިލެއްގެ ގޮތުން ރާއްޖެ މާކެޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ވޭތުވެދިޔަ އަހަރު ކޮށްފައިވާ މަސައްކަތްތަކަށް އަލިއަޅުވާލައްވާ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައެވެ. އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން މި އަހަރު ކުރިއަށްގެންދާ ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރަންސްއާ ބެހޭގޮތުން ވެސް ތޮއްޔިބް ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވިއެވެ.

ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވީ 1984 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން މެދުކެނޑުމެއްނެތި ދިވެހިރާއްޖެ އައިޓީބީ ބާލިންގައި ބައިވެރިވަމުން އަންނަ ނަމަވެސް މި އަހަރަކީ ހާއްސަ އަހަރެއްކަމަށެވެ. އައިޓީބީ ބާލިންގައި މިއަހަރު އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ފަރާތުން ބައިވެރިވަމުންދާ ޓްރެވަލް ޓްރޭޑް ޕްރޮފެޝަނަލްސް، މީޑިއާ، އަދި މަތީ ފެންވަރުގެ އެގްޒެކެޓިވުންގެ ވަފުދަކީ މިހާތަނަށް އެއްވެސް ފެއަރއެއްގައި ނުވަތަ މިފަދަ އިވެންޓެއްގައި ބައިވެރިވެފައިނުވާ ފަދަ ބޮޑު ވަފުދެއްކަމަށް ތޮއްޔިބު ވިދާޅުވިއެވެ.

91 ކުންފުންޏެއްގެ 233 މަންދޫބުން މިހާރު އެމްއެމްޕީއާރުސީއާއެކު އައިޓީބީ ބާލިންގައި އެބަތިއްބެވި ކަމަށް ތޮއްޔިބު ހާމަކުރެއްވިއެވެ. އަދި މިއިން ދައްކައިދެނީ އައިޓީބީ ބާލިންއަށް ރާއްޖޭގެ ދަތުރުފަތުރާއި ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ދޭ ޝައުގުވެރިކަމާއި ޖޯޝްކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ އިންޑަސްޓްރީއަށް 50 އަހަރު ފުރުމުގެ މައިލްސްޓޯން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސްއިން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ‘50 އަލްޓިމޭޓް އެކްސްޕީރިއަންސް’ ގައިޑްބުކް ވެސް ތޮއްޔިބު ވަނީ މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ލޯންޗްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމަށް ފަހު ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ބޭފުޅުން ވަނީ ވަޑައިގެން ތިއްބެވި މީޑިއާގެ ސުވާލަތަކަށް ޖަވާބުދެއްވާފައެވެ.

މި މީޑިއާ މީޓް ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ ޖަރުމަނާއި ދުނިޔޭގެ އެހެނިހެން މާކެޓްތަކުގެ ލީޑިންގ މީޑިއާތަކަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ދާއިރާއާ ބެހޭ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ކަމަށް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ.

މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހަމައެކަނި ތަފާސްހިސާބުތައް ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތް ފަށައިގެން ކުރިއަރައިގެން ދިޔަ ގޮތާއި، ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުތަކުގައި ލިބުނު އެވޯޑްތަކާއި ކާމިޔާބީތަކާއި، ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ މުސްތަގުބަލުގެ މައްޗަށް އަލިއަޅުވާލެވިގެންދިޔަ ކަމަށާއި ދިވެހިރާއްޖެ އާއި ޖަރުމަނާ ދެމެދު އޮންނަ ގާތް ގުޅުމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވިގެންދިޔަ ކަމަށް ވެސް އެމްއެމްޕީއާރްސީއިން ބުނެއެވެ.

މިހާރު އެމްއެމްޕީއާރުސީއިން ކުރިއަށްގެންދާ އެންމެ ބޮޑު އިވެންޓް - ވިޒިޓް މޯލްޑިވްސް ސްޓޯރީޓެލަރސް ކޮންފަރެންސް 2023 އިތުރަށް ޕްރޮމޯޓްކޮށް ޝައުގުވެރިކަން އުފައްދާ، އެންމެ ފަހުގެ އަޕްޑޭޓްތައް ހިއްސާކުރުމުގެ ފުރުސަތުވެސް މި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ފަހިކޮށްދީފައިވާކަމަށް ވެސް އެ އިދާރާއިން ބުނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް