ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 15:51
އެޑްހޮކް ވޯކިން ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނުރަސްމީ ޑައިލޮގްގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވާޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
އެޑްހޮކް ވޯކިން ގްރޫޕުން ބޭއްވި ނުރަސްމީ ޑައިލޮގްގައި މިނިސްޓަރު ޝާހިދު ވާޗުއަލްކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފި
ހާރިޖީ ވުޒާރާ
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުން
އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރަން ޓެކޮނޮޖީގެ އެހީގައި އީޖާދީ ޚިޔާލުތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމުގެ މުހިއްމުކަން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ - ޝާހިދު
 
އަންހެނުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ކާމިޔާބީ ޙާޞިލު ކުރެވޭނެ މަގު ހޯދައިދިނުމަށް އެންމެންވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރަންޖެހޭ

އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓެކޮނޮޖީގެ އެހީގައި އީޖާދީ ޚިޔާލުތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމުގެ މުހިއްމުކަން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިހެން ވިދާޅުވީ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ ބައިނަލްއަގުވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ މުނާސަބާތުގައި ދެއްވި މެސެޖުގައެވެ.

ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ މިއަދު ފާހަގަކުރަނީ، އަދުގެ ދުނިޔެ ބައްޓަންކުރުމުގައި އަންހެނުން އަދާކޮށްފައިވާ ދައުރާއި އެމީހުންގެ ކާމިޔާބީތައް ކަމަށެވެ. އަދި، ކޮންމެ އަންހެނަކަށްވެސް، އެމީހެއްގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ޕޮޓެންޝަލް ހާޞިލްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ކަށަވަރުކޮށްދިނުމަށް ވެފައިވާ ވަޢުދު މިއަދު އައު ކުރަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ބައިނަލްއަޤްވާމީ އަންހެނުންގެ ދުވަހުގެ ޝިޢާރަކީ "ޑިޖިޓަލް އިނޮވޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ ފޮރ ޖެންޑަރ އީކުއަލިޓީ" އެވެ. މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދާދި ހަލުވި ދުވެއްޔެއްގައި ބަވަނަވަމުންދާ ދުނިޔެއެއްގައި، މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޤާއިމްކުރުމަށާއި އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓެކޮނޮޖީގެ އެހީގައި އީޖާދީ ޚިޔާލުތަކާއި އުފެއްދުންތެރި ވިސްނުމުގެ ބޭނުންތެރިކަމުގެ މުހިއްމުކަން އަޅުގަނޑުމެން ބަލައިގަންނަންޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އީޖާދީ ވިސްނުމަކީ ހެޔޮބަދަލުގެ ތަޅުދަނޑި. އަދި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އާ އުފެއްދުންތައް ބަލައިގަނެ ބޭނުންކުރުމާއި އަންހެނުންގެ ހުނަރުތަކާއި ޢިލްމު ކުރިއެރުވުމަށް ބާރުއެޅުމަކީ މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ހާސިލްކުރުމަށް ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން. އަދި މިއާއެކު، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުވާ ސިޔާސަތުތައް އެކަށައަޅައި ތަންފީޒުކުރުމަށް ވަކިން ޚާއްޞަ އިސްކަމެއް ދީގެން މަސައްކަތްކުރަންޖެހޭ. އެމީހުންގެ ފުރިހަމަ ޕޮޓެންޝަލް ހާޞިލްކުރުމަށް ތަފާތުކުރުމެއް ނެތި، ހަމަހަމަކަމާއި އެކު އެކަމަށް ވާސިލްވުމަށް ބޭނުންވާ ޒަރޫރީ ޚިދުމަތްތައް ފޯރުކޮށްދޭންޖެހޭ.
ފޮރިން މިނިސްޓަރ އަބްދުﷲ ޝާހިދު

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ލޯކަލް ކައުސިލްތަކުގެ ތިންބައިކުޅަ އެއްބައި ގޮނޑިތަކަކީ އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްފައިވާ ގޮނޑިތަކެއް ކަމަށެވެ. މިފަދަ ސިޔާސަތުތަކުގެ ސަބަބުން، އެކިއެކި ފަންތީގައި ނިންމާ ނިންމުންތަކުގައި އަންހެނުންގެ ޚިޔާލުތަކާއި، ތަޖުރިބާ އަދި އިސްނެގުން ހިމެނޭކަން ކަށަވަރުކުރެވިގެންދާ ކަމަށެވެ.

އަދި، ރާއްޖެއިން އެކި ޤައުމުތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތަކުގެ އިސްވެރީންގެ ފަންސާސް އިންސައްތައަކީ އަންހެން ކަނބަލުން ކަމަށެވެ. މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ޚާރިޖީ ދާއިރާއިން ހާސިލްކުރުމަށް މިފަދަ ފިޔަވަޅުތައް އެޅިފައިވާކަމީ، ދިވެހިރާއްޖެ ފަދަ ކުޑަ ޤައުމަކަށް ލިބޭ ޝަރަފެއް ކަމަށެވެ.

މިނިސްޓަރ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ޤައުމަކަށް އެޤައުމެއްގެ ހުރިހާ ފަންތިއަކާއި ގިންތިއެއްގައި މިންތީގެ ހަމަހަމަކަން ކަށަވަރުކުރެވިފައިވާކަމަކަށް ނުބުނެވޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ ޤައުމެއްގައި ވެސް މިލަނޑުދަނޑި ޙާޞިލުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރެވެމުން ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް، ކަނޑައެޅި ހާމަވެފައިވާ ޙަޤީޤަތަކީ އަންހެނުން އިސްނަގާ ތަންތަނުން ކާމިޔާބީ ފެންނަކަމެވެ.

އަންހެން ލީޑަރުންގެ ސަބަބުން ދުނިޔޭގައި ފެންނަ ހެޔޮބަދަލު މިއަދު ފާހަގަކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި، މިބީދައިން، މިފަދަ އިސް މަޤާމުތަކަށް މިހާރަށް ވުރެ ގިނަ އަންހެނުން ވާސިލްކުރުވުމަށާއި އެމަޤާމުތަކުގައި އެމީހުން ދެމިތިބުމަށް ބާރުއެޅުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އަދި، ދިރިއުޅުން ކާމިޔާބުކުރުމަށް އަންހެނުންނަށް ކުރިމަތިވާ ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތައް ނައްތާލުމަށާއި، އަންހެނުންނަށް ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން ވެސް ކާމިޔާބީ ޙާޞިލު ކުރެވޭނެ މަގު ހޯދައިދިނުމަށް އެންމެންވެސް ފަރުދީ ޒިންމާ އަދާކުރުމަށް މިނިސްޓަރ ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް