ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 13:25
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު
ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ކުޅުންތެރިން ޗެމްޕިއަންސް ލީގް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު
ގޫގުލް
ރެއާލް މެޑްރިޑް
ބޭނުންވަނީ މެޑްރިޑަށް ފަސޭހައިން ކަންކަން ނުވާން: ސްޕެނިޝް ލީގް
 
ސްޕެނިޝް ލީގަށް ފައިދާ ބޮޑީ މެޑްރިޑް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނުވުމުން: ލީގުގެ ރައީސް

ރެއާލް މެޑްރިޑުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެހާ ފަސޭހައިން ވާން ނޭދޭ ކަމަށް ސްޕެނިޝް ލީގުން ބުނެފި އެވެ.

ލީގުގެ ރައީސް ހާވިއާ ޓަބޭސް ބުނީ ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ސިސްޓަމެއް އޮންނަ ކަމަށާއި އޭގެ ތެރެއިން އެންމެ ފަސޭހައިން ކަންކަން ކުރެވެން އޮތް ކުލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށެވެ. ސަބަބަކީ އެމީހުންގެ އާމްދަނީ ކުލަބުގައި ފައިސާ ގިނަވުން ކަމަށެވެ.

އެކަމަކު މެޑްރިޑް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް އެހާ ފަސޭހައިންވާކަށް ބޭނުމެއްނޫން. ސަބަބަކީ އޭގެ ސަބަބުން ކުލަބު ހަރުދަނާ ވުމަށް ލަސްތަކެއް އަންނާނެތީވެ. އަނެއް ކަމަކީ ސްޕެނިޝް ލީގަށް ފައިދާ ބޮޑީ މެޑްރިޑް ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ނުވުމުން ކަމަށްވާތީވެ. އެއިރުން އެމީހުން އިތުރަށް ކުރިއަރަން މަސައްކަތް ކުރާނީ
ލީގުގެ ރައީސް ހާވިއާ ޓަބޭސް

އޭނާ އަދި ބުނީ ސްޕެނީޝް ލީގުގައި ހުރިހާ ކުލަބެއް ވެސް އަހަރަކު ހަތަރު ފަހަރު އެސެސްކުރާނެ ކަމަށާއި ކޮންމެ ކުލަބަކަށް ވެސް ކުރަންވީ ކަންކަމާއި ނުކުރަންވީ ކަންކަން ބުނެދޭކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެންމެ ހަރުދަނާކޮށް ހިންގާ ކުލަބަކީ ރެއާލް މެޑްރިޑް ކަމަށެވެ.

އެމީހުގެ ދަރަނި އެހެން އެންމެނާ އަޅާބަލާއިރު ނެތޭ ބުނެވޭނީ. މީގެ ސަބަބުން އެމީހުން ބޭނުންވާ ހުރިހާ ކަމެއް ކުރެވޭ. އެކަމަކު ލީގަށްފައިދާ ބޮޑީ އެމީހުން އެދޭކަންކަން އަވަހަށް ނުވުމުން. އެކަމަކު މިވަގުތުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު އެމީހުންނަށް ބޭނުން ކުޅުންތެރިއަކު ގެނެވިދާނެ. ސަބަބަކީ ކުލަބުގެ އާމްދަނީ އަށްވުރެ ހަރަދު މަދުވުން
ލީގުގެ ރައީސް ހާވިއާ ޓަބޭސް

ނަމަވެސް މިއާ ހިލާފަށް ޓަބޭސް ބުނީ ވާދަވެރި ބާސެލޯނާގެ އަމަލުތައްހުރީ ގޯސްކޮށް ކަމަށާއި އިތުރަށް ކުޅުންތެރިން ގެނައުން މަނާކުރަން ޖެހިދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސްޕެނިޝް ލީގުން އެދެނީ ބާސެލޯނާއިން ކުޅުންތެރިންތަކެއް ވިއްކާލައި އެކައުންޓް ބެލެންސްކުރުން ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް