ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:12
އައްބާސް ފާއިޒު ރައީސް ޞާލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
އައްބާސް ފާއިޒު ރައީސް ޞާލިހާއި ބައްދަލުކުރައްވަނީ
ރައީސް އޮފީސް
މޭ 6ގެ ހަމަލާ
މޭ 6ގެ ހަމަލާގެ ޝަރީއަތް ލަސްވާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ޝަރުއީ އިދާރާތަކަށް ބުނެ ނުދެވުނު - އައްބާސް
 
އަދުހަމް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ނުވަ މީހަކަށް މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވޭ
 
ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހްމަދު ރަޝީދަށް އެކަނި
 
ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރަޖިސްޓްރާއާއި ބައްދަލުކުރައްވާ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާފައިވޭ

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް, ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން ދިން ޓެރަރިސްޓު ހަމަލާއާ ގުޅިގެން ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް ލަސްވާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ޝަރުއީ ދާއިރާތަކަށް ބުނެ ނުދެވުނު ކަމަށް, އެ މައްސަލަ ކުރިއަށްދާގޮތް މޮނިޓަރކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަނޑައެޅުއްވި ޚާއްސަ މަންދޫބު އައްބާސް ފާއިޒު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އައްބާސް ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ރެޖިސްޓްރާ ހަސަން ރަޝީދުއާއި މިދިޔަ ހަފްތާގައި ބައްދަލުކުރައްވާ، ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް 6 މެއިގައި ހަމަލާދިންކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހުންގެ ޝަރީއަތް ކުރިއަށް ނުދާތީ އެކަމުގައި ހުރި ކަންބޮޑުވުންތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

އައްބާސް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޝަރުއީ އިދާރާތަކުން، ޝަރީއަތް ލަސްވާ އެކަށީގެންވާ ސަބަބެއް ދެއްވާފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ ކުރިން ވެސް އައްބާސް ވަނީ މި މައްސަލައިގައި ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވާފައެވެ. އެއިރު އައްބާސް ވިދާޅުވެފައިވަނީ މޭ 6ގެ ހަމަލާއާ ގުޅޭ ޝަރީއަތްތަކަށް މިހާރު އައިސްފައިވާ ލަސްވުމަކީ ކަންބޮޑުވެވަޑައިގަންނަވާ ކަމެއް ކަމަށެވެ. އަދި މިހާތަނަށް އެ މައްސަލާގައި ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ އެންމެ މީހަކަށް ކަމަށާއި, ދެންތިބި މީހުންގެ ޝަރީއަތްތައް އަދި ތާވަލްކޮށްފައިނުވާ ކަމަށާއި, އެ ޝަރީއަތްތައް އެކުގައި ދިޔުމަކީ މިމައްސަލަ އިތުރަށް ލަސްވުމުން ސަލާމަތްކޮށްދޭނެ ކަމެއް ކަމަށެވެ.

ބޮމުގެ ހަމަލާގެ މައްސަލާގައި ދައުވާ އުފުލި މީހުންގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ހުކުމްކޮށްފައި ވަނީ ވ. ތިނަދޫ، ހިޔާ، އަދުހަމް އަހްމަދު ރަޝީދަށް އެކަންޏެވެ. ރައީސް ނަޝީދު އަވަހާރަކޮށްލަން އައިއީޑީ ގޮއްވާލިކަމަށް އިއުތިރާފުވި އަދުހަމަށް އިއްވާފައި ވަނީ 23 އަހަރުގެ ޖަލު ހުކުމެކެވެ.

އަދުހަމް ހިމެނޭގޮތަށް ޖުމްލަ ނުވަ މީހަކަށް މި މައްސަލާގައި ދައުވާކޮށްފައިވެއެވެ. އެއީ މއ. ފޭރުގޭ މުޖާޒް އަހުމަދާއި ގއ. ކޮނޑޭ، ފޮޅޭމާ، ތަހުމީން އަހުމަދާއި، ނ. މަނަދޫ، ނޫރީގެ އަލީ ހައިޝަމްއާއި، އއ. މާޅޮސް، އަސަރީގެ، މުހައްމަދު ނާޒިމާއި، ގއ. ވިލިނގިލި، ހުދުރުވާގެ ފަހުމީ އަލީއާއި، ހއ. މޮޅަދޫ، ބަހާރުގެ، އަބްދުﷲ އަލީ މަނިކާއި މ. ކުދެހިގެ، އިސްހާގާއި، އަދި ހއ. ހޯރަފުށި، އަލަނާސިގެ، މުހައްމަދު ތަސްލީމްގެ މައްޗަށެވެ.

އެ މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި ހައްޔަރުކުރި ލ. ގަން، ދުންފިނިއުފާ، އަހުމަދު ފާތިހުގެ މައްޗަށް ދައުވާ ނުކުރަން ނިންމައި އޭނާ ވަނީ ދޫކޮށްލައިފައެވެ.

ހަމަލާދިނުމުގައި އިސްދައުރެއް އަދާކުރި އިސްހާގަށް ތިން ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ. އެއީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވިކަމުގެ ދައުވާއާއި ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާއާއި, ގޮވާ ތަކެތި އެހެން ތަނަކަށް ގެންދިއުމުގެ ދައުވާއެވެ.

ފަހުމީއަށް ކޮށްފައިވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ހިންގުމުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ދައުވާއެވެ. ނާޒިމަށް ކޮށްފައި ވަނީ ޓެރަރިޒަމްގެ އަމަލެއް ކުރުމަށް ރޭވުމުގެ ދައުވާއެވެ. މުޖާޒް، ތަހުމީން، ހައިޝަމް އަދި އަދުހަމްގެ މައްޗަށް 13 ދައުވާއެއް އުފުލާފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް