ކ. މާލެ
|
8 މާރޗް 2023 | ބުދަ 07:16
ބީއެމްއެލްގެ ކިއުއާރު ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިންގަނީ
ބީއެމްއެލްގެ ކިއުއާރު ޓްރާންސެކްޝަނެއް ހިންގަނީ
ބީއެމްއެލް
ސްކޭމް މައްސަލަ
ސްކޭމް މައްސަލަތުގައި ބީއެމްއެލްގެ އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވޭ: ބީއެމްއެލް
 
ބޭންކްގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗެއް ނޫޅޭ

ސްކޭމް މައްސަލަތަކުގައި ބީއެމްއެލްގެ އެއްވެސް  މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުމެއް ނުވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުޚީ ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބީއެމްއެލްގެ ޕީއާރް ކޯޑިނޭޓަރު މަރިޔަމް ނުޒުހަތު ވިދާޅުވީ ބޭންކްގެ ސެކިއުރިޓީ ބްރީޗެއް ނޫޅޭ ކަމަށެވެ. އަދި ސްކޭމް މައްސަލަތުގައި ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންގެ ބައިވެރިވުން އޮންނަ ކަމަށް ބައެއް ފަރާތަކުން ތުހުމަތުކުރި ނަމަވެސް އެއީ ކުށްހީއެއް ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ކުންފުނީގެ ތެރެއިންނާއި ތަހުޤީޤީ އިދާރާތަކަށް ހުށަހަޅައިގެން މައްސަލަތަށް ބެލިބެލުމަށް އެއްވެސް މުވައްޒަފެއްގެ ބައިވެރިވުން ނުވާ ކަމަށެވެ.  

ސްކޭމް މައްސަލަތުގައި ކަސްޓަމަރުންނަށް ރީފަންޑް ދެވޭ ހާލަތްތަކުގައި އެކަންތައްތައް ވެސް ފޯރުކޮށްދޭ ކަމަށާއި ހުށަހެޅޭ ހުރިހާ މައްސަލަތަކަކީ ވެސް ވަރަށް ސީރިއަސްކޮށް ބަލާ މައްސަލަތައް ކަމަށް ނުޒުހަތު ވިދާޅުވިއެވެ.

ޕްރޮގްރާމުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ބޭންކްގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވީ ސްކޭމްއާ ގުޅޭ މައްސަލަތައް އެކި ބޭންކްތަކަށް ވެސް ދިމާވާ ކަމަށެވެ. މީހަކަށް އޮޅުވާލައިގެން އެ ފައިސާ ނެގުމަށް ވަރަށް ގިނަފަހަރު ބީއެމްއެލް އެކައުންޓް ބޭނުންކުރާ ކަމަށާއި ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަކުން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަކަށް ފައިސާ ގެނެސް މިކަހަލަ ކަމެއް ހިންގާލަން ވަގުތުން ވަގުތަށް މިކަން ކުރިއަށް އެބަ ގެންދެވޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން ބޭންކެއް މެދުވެރިކޮށް އެގޮތަށް އޮޅުވާލައިގެން ފައިސާ ހޯދާނަމަ އެ ފައިސާ ޖަމާވާން އެއްދުވަސްވަރު ނަގާކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވިއެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ބޭންކަށް ޖުމްލަ 1400އާ ގާތަށް އެކި ބާވަތުގެ މައްސަލަތައް ހުށަހެޅުނުކަން ފާހަގަކުރައްވާ ސައީދު ވިދާޅުވީ މި މައްސަލަތަކުގެ 30 އިންސައްތަ ޑޮލަރުގެ މުއާމަލާތުގެ މައްސަލަތައް ހިއްސާވާ ކަމަށެވެ.

ފައިސާ ލިބޭ ފަރާތުގެ އެކައުންޓަށް ފައިސާ ޖަމާވުމުން، އަނބުރާ ރިވަރސް ކުރުމުގެ ބާރެއް ބޭންކަށް ނުލިބޭ ކަމަށާއި ފައިސާ ޖަމާވި އެކައުންޓްގެ ވެރިފަރާތުގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް ބައެއް މީހުން އެދުނަސް އެއީ ބޭންކަށް ދެވޭ މައުލޫމާތުތައް ނޫން ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ. އެހެންނަމަވެސް ފުލުހުންނާއި ބޭންކާ އެއްބަސްވެފައި އޮންނަ އުސޫލުގެ ދަށުން، ފުލުހުންނަށް އެ މައުލޫމާތުތައް ފޯރުކޯށްދޭ ކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ މައުލޫމާތުތައް ހިއްސާނުކުރުމުން ބޭންކުން އަޅާނުލާކަމަށް ބައެއް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހީވާ ކަމަށް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
0%
40%
40%
0%
0%
ކޮމެންޓް