ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 20:56
މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުން
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ފަރާތްތަކާއިމެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަންފަށައިފި
 
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ގެންދަނީ މި ނަންތައް ދިރާސާކުރަމުން
 
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ވަނީ 4 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފޮނުއްވާފައި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ މަގާމުގެ މުއްދަތުހަމަވާތީ، އެމަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު، އަމްޖަދު ވަހީދުގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 15 މާޗް 2023ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 4 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައެވެ. މި ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި، 22 ފެބްރުއަރީ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

އެހެންކަމުން ރައީސް ނަން ފޮނުއްވި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކަކީ:

  1. ޝިހާމް މުހައްމަދު ވަހީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5143
  2. ޝާން ސާލިހް މުހައްމަދު، ފިނިވާދީ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
  3. ހުސައިން އަމްރު، ވ. ރޯޝަން
  4. ސަފާ ޝަފީގު، ބިއްލޫރިވިލާ / ދ. މީދޫ

މި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ 13 މާރޗް ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14؛00 ގެ ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
މިއީ ބާރުތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށް، ވާދަވެރިންނަށް ފުރުސަތު ހަނިކުރާ ސަރުކާރެއް، މިހާރު ވެސް މަޖިލީހުން ފެންނަނީ އެމަންޒަރު: ބިގޭ
ނާޒިލް ޕީއެންސީ މެންބަރުންނަށް "އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓާއި ގުޅިގެން ތެދުވެ ވާހަކަދައްކަވާކަށް ނުކުރޭނެ، މިއަދު ފޮށާ ގެއްލިއްޖެ"
ހެޔޮނިޔަތުގައި އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓު މަނާކުރަން ބޭނުންކަމުގައި ވާނަމަ ރައީސްގެ ގަރާރަކުން ވެސް ނިންމާލެވިދާނެ، ކުރީ ސަރުކާރުން ނުކުރީކަމަށް ބުނެ ފުއްދާލެވެން ނެތް - މައުރޫފް
ރުހުން ނުލިބުނު ތިން ވަޒީރުންނަށް އައު މަޖިލީހުން ރުހުންދީފި
ޔަހޫދީންނަކީ ﷲ ބާވާލެއްވި ދީނެއްގައި ރަސޫލުންނަށް އީމާން ވެފައިތިބި ބައެއް، ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރުމުގައި ފުންކޮށް ވިސްނަންޖެހޭ - ގާސިމް
އިޒްރޭލު ޕާސްޕޯޓް މަނާކުރާ ބިލު 241 ކޮމެޓީއަށް
ކުރިން ރުހުން ނުލިބޭ ތިން ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާ އަށް ތާވަލްކޮށްފި
އިނގިރޭސި ޕާލިމެންޓާއި ރާއްޖޭގެ ޕާލިމެންޓާއި ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމާއި މެދު މަޝްވަރާކޮށްފި