ކ. މާލެ
|
7 މާރޗް 2023 | އަންގާރަ 20:56
މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް ޖަލްސާއެއް ގެ ތެރެއިން
މަޖިލިސް
ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރުން އައްޔަންކުރުން
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ފޮނުއްވި ފަރާތްތަކާއިމެދު އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަންފަށައިފި
 
މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ގެންދަނީ މި ނަންތައް ދިރާސާކުރަމުން
 
ބްރޯޑްކޮމްއަށް އައްޔަންކުރުމަށް ރައީސް ވަނީ 4 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ފޮނުއްވާފައި

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރެއްގެ މަގާމުގެ މުއްދަތުހަމަވާތީ، އެމަގާމަށް އައްޔަންކުރެއްވުމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ހުޅުވާލައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު، އަމްޖަދު ވަހީދުގެ މެންބަރުކަމުގެ މުއްދަތު 15 މާޗް 2023ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، ބްރޯޑްކޮމްއަށް މެމްބަރަކު އައްޔަންކުރެއްވުމަށްޓަކައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަނީ 4 ބޭފުޅެއްގެ ނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުއްވާފައެވެ. މި ނަންތައް ދިރާސާކުރުމަށްޓަކައި، 22 ފެބްރުއަރީ ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވި ޖަލްސާގައި ވަނީ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވާފައެވެ.

Advertisement

އެހެންކަމުން ރައީސް ނަން ފޮނުއްވި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭގޮތުން އާންމުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. އެ ފަރާތްތަކަކީ:

  1. ޝިހާމް މުހައްމަދު ވަހީދު، ދަފްތަރު ނަންބަރު ރސ 5143
  2. ޝާން ސާލިހް މުހައްމަދު، ފިނިވާދީ / ދ. ކުޑަހުވަދޫ
  3. ހުސައިން އަމްރު، ވ. ރޯޝަން
  4. ސަފާ ޝަފީގު، ބިއްލޫރިވިލާ / ދ. މީދޫ

މި ފަރާތްތަކާ ގުޅޭ އެއްވެސް ޝަކުވާއެއްވާނަމަ 13 މާރޗް ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14؛00 ގެ ކުރިން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ރައީސް ސާލިޙު ވޯޓުލައްވައިފި، އެންމެންވެސް ނުކުމެ ވޯޓު ލުމުގެ ޙައްޤު ބޭނުން ކުރެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގެންނެވި
މުންޑޫ/ކަޅައިދޫން ގަމަށް ބަދަލުވި އާއިލާތަކަށް 50،000ރ ގެ އިނާޔަތެއް ދޭން ރައީސް ނިންމަވައިފި
ރައީސްގެ ފަހު މެސެޖް: ރާއްޖެއަށް ގެނައި އިސްލާހީ ހެޔޮ ބަދަލާއި ހަމަޖެހުމާއެކު ކުރިއަށް ދިޔުމަށް އަޅުގަނޑަށް ވޯޓްދެއްވާ!
ޕީޕީއެމްގެ ވެރިކަމުގައި ތަހައްމަލްކުރި އަނިޔާވެރިކަން އެހެން އެއްވެސް އާއިލާއަކުން ތަހައްމަލްކުރާކަށް ނޭދެން - ރައީސް
ހުޅުމާލޭގައި ރައީސް އިބޫއާއެކު ހަވީރު ސައި ހަރަކާތް ބާއްވައިފި
އުމަރުގެ ރަނިން މޭޓު މާޒް ސަލީމް ރައީސް ސާލިހަށް ތާއީދުކުރައްވަން ނިންމަވައިފި
މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބީ ދާއިރާތައް ކަނޑައަޅާފައިވާގޮތުގެ ވަގުތީ ރިޕޯޓް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ޢާންމުކޮށްފި
އެމްޑީޕީއާއި ޑިމޮކްރެޓްސްއަށް ފުރަތަމަ ބުރުގައިވެސް ޕީއެންސީއަށްވުރެ ޕަސަންޓޭޖް ބޮޑު، އެކުވެގެން އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާނެ: ރައީސް