ކ. މާލެ
|
5 މާރޗް 2023 | އާދީއްތަ 23:21
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކުން މެދުފަންތީގެ ގައުމަކަށް ބަދަލުވާ ގައުމުތަކަށް، ފުޅާދާއިރާއެއްގައި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭ: ރައީސް
 
"ލޮސް އެންޑް ޑެމޭޖް" ފަންޑު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ރައީސް ގޮވާލެއްވި
 
ރާއްޖެ މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމަކަށްވުމުން، ބައެއް ޚާއްސަ އިންތިޒާމުތަކާއި އިނާޔަތްތައް މެދުކެނޑިގެން ނުދާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނު
 
ސިޑްސް ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމަށް އެހާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވި އޮންނަކަން ފާހަގަކުރެއްވި

އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމަކުން މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ފަންތިއަށް ބަދަލުވާ ގައުމުތަކަށް، ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަން ލިބިދޭންޖެހޭކަމުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ކުރިޔަށްދާ، އ.ދ.ގެ، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ފަސްވަނަ ކޮންފަރެންސްގެ ޖެނެރަލް ޑިބޭޓްގައި އާދީއްތަ ދުވަހު ތަގުރީރުކުރައްވަމުންނެވެ. މި ތަގުރީރުގައި އެމަނިކުފާނު ވަނީ، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލިސްޓުން މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމަކަށް ވާސިލުވުމަށް ރާއްޖެ ކުރި ދަތުރުގައި، ފަގީރުކަން ނައްތާލައި ތަރައްގީ ގެނައުމުގައި ކުރިމަތިވި ގޮންޖެހުންތަކާއި ރާއްޖޭގެ ތަޖުރިބާތައް ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

ރައީސްގެ ވާހަކަފުޅުގައި، މިގޮތަށް ހިޖުރަކުރުމުގެ މަރުހަލާގައި ސްމޯލް އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕިންގ ސްޓޭޓްސް (ސިޑްސް)ގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ކުރިއެރުވުމަށް ޖުމްލަގޮތެއްގައި މަސައްކަތްކުރެވުނު ނަމަވެސް، އިގްތިސާދު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަންކަމަށް އެހާބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ނުދެވި އޮންނަކަން ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ. އަދި ރާއްޖެ، މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމަކަށް ބަދަލުވުމާއެކު އޭގެ ކުރިން ހަމަޖެހިފައި ހުރި ބައެއް ޚާއްސަ އިންތިޒާމުތަކާއި ލިބެމުންއައި ބައެއް އިނާޔަތްތައް މެދުކެނޑިގެން ނުދާނެކަން ކަށަވަރުކުރުމަށް ގިނަގުނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހުނުކަން ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މީގެ އިތުރުން، ރާއްޖެ ގުދުރަތީގޮތުން އުފެދިފައި އޮންނަ ގޮތުންނާއި، ބޮޑުކުޑަމިނާއި، ރަށްތައް ފެތުރިފައިވާ ގޮތާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ނޭދެވޭ ބަދަލުތަކާއި، އިގްތިސާދު ސިންދަފާތުވެފައި ނެތުމާއި، ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް އެކަށީގެންވާގޮތެއްގައި ލިބޭނޭ ގޮތްތައް ހަމަޖެހިފައި ނެތުމާއި، ޖިއޮޕޮލިޓިކަލް ޝޮކުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ނާޒުކުކަން ފަދަ ކަންކަމަށްވެސް ރައީސް އަލިއަޅުއްވާލެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގާއުމުތަކާއި ސިޑްސްގައި ހިމެނޭ ގައުމުތަކަށް މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ކުރާ ނޭދޭވޭ އަސަރުތައް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. އަދި މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކާމެދު ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް، ޖައްވަށް ބޭރުކުރާ ވިހަ ގޭސްތައް މަދުކުރުމާއި، މޫސުމަށް އަންނަ ބަދަލުތަކުން ލިބޭ ގެއްލުންތަކަށް ހޭނުމާއި ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުންފަދަ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރެވިފައިވާ މިންވަރަށް ފައިސާ ހަމަޖެހިގެން ނުދާކަންވެސް އެމަނިކުފާނު ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

ރައީސް ވަނީ "ކޮޕް 27"ގެ ސަމިޓުގައި، ކުރިއަރާފައިވާ ގައުމުތަކުން އެއްބަސްވިގޮތަށް އެ ގައުމުތަކުގެ ޒިންމާ އަދާކޮށް، "ލޮސް އެންޑް ޑެމޭޖް" ފަންޑު ގާއިމުކުރުމުގެ މަސައްކަތް އަވަސްކޮށް، އަހަރަކު 100 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުމުގެ އަމާޒަށް ވާސިލުވުމަށް އެ ގައުމުތަކަށް ވެސް ގޮވާލައްވާފައެވެ. އަދި އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުން ވިލުންވެރިކަން އިތުރުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރާއިރު ގުޑް ގަވަނަންސްގެ ބޭނުން ހިފުމަށާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި ތަރައްގީ ހޯދުމުގައި ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްގައިވެސް ހަމަހަމަ ގޮތެއްގައި، އަދި މާނަހުރިގޮތުގައި އަންހެނުންނާއި އަންހެން ކުދިންގެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމަށް އެމަނިކުފާނު ގޮވާލެއްވިއެވެ.

އ.ދ.ގެ، އެންމެ ކުޑަކޮށް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ 5 ވަނަ ކޮންފަރެންސް ކުރިއަށްދަނީ މާރިޗު މަހުގެ 5ން 9 ދުވަހަށް، ގަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގެ ގަތަރު ނެޝަނަލް ކޮންވެންޝަން ސެންޓަރުގައެވެ. ކޮންމެ 10 އަހަރަކުން އެއްފަހަރު ބާއްވާ މިކޮންފަރެންސް، ކޮވިޑްގެ ބަލިމަޑުކަމާ ގުޅިގެން، 2021 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން ދެ ފަހަރެއްގެ މަތިން ފަސްކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް