ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2023 | ހުކުރު 11:59
މާލެ މަގުމަތި
މާލެ މަގުމަތި
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް
ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިނުމަށް ހަނދާންކޮށްދީފި
 
އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދެމުން ނުދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީ އިން ވަނީ ބުނެފަ
 
އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 3،000ރ ދިނުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން ހަނދުމަކޮށްދޭ

ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން ދިވެހި ހުރިހާ މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި 3،000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީން ހަނދުމަކޮށްދީފިއެވެ.

އެކަމަށްޓަކައި އެ އޮތޯރިޓީން ކުރި އިއުލާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާއި އެއްގޮތްވާ ގޮތުގެ މަތިން ރާއްޖޭގައި ވަޒިފާ އަދާ ކުރާ ކޮންމެ ދިވެހި މުވައްޒަފަކަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން 3،000 ރުފިޔާ ދޭން ވާނެ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައި ބުނެފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ވަޒީފާދޭ ބައެއް ފަރާތްތަކުން މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތުގެ ގޮތުގައި ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ދެމުން ނުދާ ކަމުގެ ކަންބޮޑުވުން އޮތް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީ އިން ވަނީ ބުނެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިން ކަމުގައިވިޔަސް، ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މިންވަރަށް އިނާޔަތް ދީފައި ނުވާ ކަން މީގެ ކުރިންވެސް ފާހަގަވެފައިވާ ކަމަށްވެސް އެ އިއުލާނުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

Advertisement

މި އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަސް ފެށުމުގެ ކުރިން، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތިން، މުވައްޒަފުންނަށް ރަމަޟާން މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމަށް އެ އިއުލާނުގައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް