ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 12:35
ސްޓެލްކޯއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން
ސްޓެލްކޯއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކުރުން
ސްޓެލްކޯ
މީހުން ބިނާކުރުން
މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއާއި ޕޮލިޓެކްނިކާ ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފި
މިއީ މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް
މި އެއްބަސްވުމަކީ ނުހަނު ތާރީޚީ އަދި މުހިއްމު އެއްބަސްވުމެއް

މަސައްކަތުގެ ދާއިރާއިން މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

މީހުން ބިނާކުރުމަށް ސްޓެލްކޯއާއި، މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކާއި ދެމެދު ފަހުމުނާމާއެއްގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މި އެއްބަސްވުމަކީ ނުހަނު ތާރީޚީ އަދި މުހިއްމު އެއްބަސްވުމެއް ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ސަރުކާރުގެ ދެ މުއައްސަސާއެއްގެ ދެމެދުގައި އިންސާނީ ވަސީލަތްތަކުގެ ގޮތުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެވިގެންދާނެކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙިމް މުޙައްމަދު ސޯލިޙު ގެންގުޅުއްވާ، މީހުން ބިނާ ކުރުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުރެވޭ މުހިއްމު މަސައްކަތެއް ކަމަށެވެ.

ރާއްޖެގައި ހުނަރުވެރި، ޤާބިލު، ޤައުމަށް ބޭނުންތެރި ޒުވާނުން އުފެއްދުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން އަޅުގަނޑުމެން ދެ މުއައްސަސާއެއް ކުރާ މަސައްކަތެއް
ސްޓެލްކޯގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަހުމަދު ޝަރީފް

ސްޓެލްކޯއަކީ ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުންގެ ކުންފުންޏެއްކަން ފާހަގަ ކުރައްވައި ޝަރީފް އިތުރަށް ވިދާޅުވީ، ރައްޔިތުން ބޭނުންވާ ގޮތަށް ބޭނުންވާ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމަކީ އެ ކުންފުނީގެ އެންމެ ބޮޑު މަސްއޫލިއްޔަތު ކަމަށެވެ. އެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރެވޭނީ އެކަންކަމުގެ ހުނަރާއި ތަމްރީނު ލިބިފައިވާ ފަރާތްތަކެއް ބިނާ ކުރެވިގެންކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ. މިފަދަ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ޕޮލިޓެކްނިކާ ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ އެއް ބޭނުމަކީވެސް އެއީކަމަށް ޝަރީފް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ސީއީއޯ މުޙައްމަދު ހާޝިމް ވިދާޅުވީ، ޕޮލިޓެކްނިކުން ތަމްރީނުވާ ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާ އެކަމާ ގުޅޭ އިންޑަސްޓްރީތައް ބޭނުންކޮށްގެން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް މަސައްކަތް ކުރެވެމުންދާކަމަށެވެ. މި އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން، ވަޒީފާގައި ކުރިއެރުމަށް އިތުރަށް މަގު ފަހިގެންދާނެކަމަށް ހާޝިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

މި އެމްއޯޔޫގެ ދަށުން ސްޓެލްކޯގެ ފަންނީ އަދި މަސައްކަތްތެރިކަމާ ގުޅުންހުރި ދާއިރާތަކުން މީހުން ތަމްރީނު ކުރެވިގެންދާނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް