ކ. މާލެ
|
1 މާރޗް 2023 | ބުދަ 11:48
ވޭޕް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ފްލެވަރ" ގެ ނަމުގައި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރޭ
ވޭޕް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ފްލެވަރ" ގެ ނަމުގައި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރޭ
ރާއްޖެއެމްވީ
ވޭޕްގެ ނަމުގައި މަސްތުވުން
ވޭޕްގެ ނަމުގައި މަސްތުވަނީ، ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް ހިލަމެއް ނެތް!
 
އެފަދަ ބާވަތެއް ވިއްކަން ހުއްޓަސް، ކަސްޓަމްސްއަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެ އެއްޗެއް ނަގާނެ
 
ވޭޕް ކުރުމަކީ މިހާރު ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައިވެސް އާންމު ކަމެއް
 
މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި، ބޭނުންކުރާ ގޮތްތައް ވަނީ ބަދަލުވެފައި

ރާއްޖޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުން އާންމުވެ، އެކި އުމުރުފުރާގެ މީހުންވެސް މިދަނީ މި ވަބާގެ ތެރެއަށް ގެނބެމުންނެވެ. ޒުވާން އުމުުރުގައި މި ވަބާގެ ތެރެއަށް ހުށައެޅިގެންދާއިރު، މިހާރު ބޭނުންކުރާ މަސްތުވާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކާއި، ބޭނުންކުރާ ގޮތްތަކާއި، އެތެރެކުރާ ގޮތްތައްވެސް މިވަނީ ބޮޑުތަނުން ތަފާތުވެފައެވެ.

އޭގެ ތެރެއިން އެއް ގޮތަކީ ވޭޕް ކުރުމަށް ބޭނުންކުރާ "ފްލެވަރ" ގެ ނަމުގައި މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރުމެވެ. ވޭޕް ކުރުމަކީ މިހާރު ދެ ޖިންސުގެ މެދުގައިވެސް އާންމު ކަމަކަށްވެފައިވާއިރު، ކެފޭ ރެސްޓޯރަންޓުތަކާއި، މަގުތަކާއި އާންމު ތަންތަނުގައިވެސް ވޭޕް ކުރުން މިވަނީ އާންމު ވެފައެވެ.

އެހެންނަމަވެސް، ވޭޕް ކުރުމަށްޓަކައި އަޅާ ފްލެވަރ ގެ ބަދަލުގައި މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ "ސީބީޑީ އޮއިލް" އަޅައިގެން ވޭޕް ކުރުން މިވަނީ އާންމުވާން ފަށާފައެވެ. މިކަމަކީ ބެލެނިވެރިންވެސް ސަމާލުވާން ޖެހޭ ކަމެކެވެ.

ވަކިން ޚާއްސަކޮށް، ވޭޕް ކުރުން މިހާ އާންމު ޒަމާނެއްގައި ވޭޕްގެ ފްލެވަރ ގެ ބަދަލުގައި މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރިޔަސް ގިނަ ފަހަރު ބެލެނިވެރިންނަށް ނުވެސް އެނގޭނެއެވެ. ވީއިރު، މިއީ ބެލެނިވެރިންވެސް ގާތުން ބަލައި، އިތުރަށް ސަމާލުވާން ޖެހިފައިވާ މައްސަލައެކެވެ.

ދެރައީ އެފަދަ ތަކެތި ފަސޭހައިން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކާކަމެވެ. އެގޮތުން ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕުތަކުގައި އެތަކެތީގެ އަގުތަކާއި، ފްލެވަރތަކާއި، ފޮޓޯތައް ޖަހައިގެން ވިއްކާއިރު، އެތަކެތި ވިއްކައިގެން މުއްސަނދިވަމުންދާ މީހުންވެސް މަދެއް ނޫނެވެ.

ޓެލެގްރާމް ގްރޫޕުތަކުގައި އެތަކެތީގެ އަގުތަކާއި، ފްލެވަރތަކާއި، ފޮޓޯތައް ޖަހައިގެން ވިއްކާ

މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ސީބީޑީ އޮއިލް ބެންކޮކްގެ ބައެއް ސަރަޙައްދުތަކުގައި ހުއްދަ ކުރުމާއެކު، ރާއްޖެއަށްވެސް އެތަކެތި އެތެރެކުރުން އިތުރަށް ފަސޭހަވެގެން ގޮސްފައިވާކަމަށް ފެނެއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ރާއްޖެއެމްވީއާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ކަސްޓަމްސް ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ވޭޕްގެ ފްލެވަރ ތަކުގައި މަސްތުވާތަކެތިކަމަށް ރާއްޖޭގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ބާވަތްތައް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. ރާއްޖެއިންވެސް އެފަދަ ބައެއް ތަކެތި ހިފަހައްޓާފައިވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސީދާ އޭގެ ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވައިގެން އެތެރެކުރަނީއެއް ނޫން، ނަމަވެސް މަސްތުވުމަށް ބޭނުންކުރާ ތެޔޮ، އެއީ ރާއްޖޭގައި މަނާކޮށްފައިވާ ބަވާތްތައް އެބަ އެތެރެކުރޭ، އަޅުގަނޑުމެން ހުންނާނެ ހިފަހައްޓާފައިވެސް، އޭގެ ބައެއް ފްލެވަރ ތަކުގައި ހުރޭ ކެނެބިސް ސީޑް އޮއިލް ފަަދަ ތަކެތި
ކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަރީފް

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، ވޭޕްއާއި، ދުންފަތާ ގުޅުންހުރި ތަކެއްޗަކީ ކަސްޓަމްސްއިން ވަރަށް ބޮޑަށް ޗެކް ކުރާ ބާވަތްތަކުގެ އެއްޗެހި ކަމަށެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން އެފަދަ ތަކެތި ހިފަހައްޓާފައިވެސް ހުންނާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޝަރީފް ވިދާޅުވީ، އެފަދަ ބާވަތެއް ވިއްކަން ހުއްޓަސް، ކަސްޓަމްސްއަށް އެނގިއްޖެނަމަ އެ އެއްޗެއް ނަގާނެ ކަމަށެވެ.

ކޮންމެއަކަސް ހަގީގަތަކީ އެކި ގޮތްގޮތުން ނަމަވެސް އެފަދަ ތަކެތި ރާއްޖެއަށް އެތެރެކޮށް ވިއްކާ ކަމެވެ. އޮފީހުގައި ތިމާއާއެކު މަސައްކަތް ކުރާ ސްޓާފް ލަންޗް ބްރޭކަށް ގޮސް ދަމާލަނީ ވޭޕްކަމެއް މަސްތުވާއެއްޗެއް ކަމެއް މިއަދު އެނގޭކަށް ނެތް ކަމެވެ. ދަރިންނާއި ދެޖިންސުގެ ޒުވާނުން ކަށީގައި ހިފަމުންމިދާ އާދަޔަކީ މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުންހުރި ކަމެއްކަމަށް ބެލެނިވެރިންނަށްވެސް އެނގެން ނެތްކަމެވެ. ތިމާގެ އެކުވެރިޔާ ދިއްކޮށްލާ ވޭޕްއަކީ މަސްތުވާއެއްޗެއް ކަމެއް ނުވަތަ ނޫންކަމެއްވެސް މިއަދު އެނގޭކަށް ނެތް ކަމެވެ.

ޒަމާނާ އެއްގޮތަށް މީހުން ކުރިއަރަމުންދާއިރު، މިފަދަ ކުށްތަކަށް އަރައިގަންނަ މީހުންގެ އުކުޅުތައްވެސް ދަނީ ކުރިއަރަމުންނެވެ. މިއީ އެންމެންވެސް ހޭލުންތެރިވާން ޖެހިފައިވާ ބޮޑު މައްސަލައެކެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
14%
5%
41%
27%
9%
5%
ކޮމެންޓް